Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
24-11-2017
Modyfikacja treści SIWZ, Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu dot. przetargu nieograniczonego pn.: „ Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, u
24-11-2017

                   RIR.III.271.16.2017                                                                            Lubaczów, dnia 24.11.2017 r.
  

                                                               Do wszystkich Wykonawców


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.”


                                                                Modyfikacja treści SIWZ


    Działając na podstawie art. 12a ust. 3 w związku art. 12a ust. 1 i art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j Dz.U.2017 poz. 1579 ) uprzejmie informuję, że w związku ze zmianą ogłoszenia dot. w/w postępowania zmianie ulega treść SIWZ. Zmianę ogłoszenia  przesłano do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i opublikowano w dniu  24.11.2017 r.  oraz  zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.11.2017 r.
Modyfikuje się treść SIWZ w następujących punktach:

1.    X. Opis sposobu przygotowania ofert.
Wykonawca winien zamieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane na adres Zamawiającego podany na wstępie oraz będą posiadać oznaczenia:
Oferta na przetarg nieograniczony: 
Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług
dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Nie otwierać przed 27.12.2017 r. godzina 11:15

2.    XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać do dnia: 27.12.2017 r. do godz. 11.00,
w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Lubaczowie ul. Rynek 26,  37-600 Lubaczów, pokój   nr 7, sekretariat,
2. Oferty zostaną otwarte dnia: 27.12.2017 r. o godz. 11.15,
w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Lubaczowie ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, pokój nr 6, Sala obrad

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.                                                                                /-/
                                                        Burmistrz Miasta Lubaczowa
                                                                    Krzysztof Szpyt  
  
                RIR.III.271.16.2017                                                                                   Lubaczów, dnia  24.11.2017 r.                                                              Do wszystkich Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.”


                                                   Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu

    Działając na podstawie art. 12a ust. 3 w związku art. 12a ust. 1 i art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t.j Dz.U.2017 poz. 1579 ) uprzejmie informuję, że w związku ze zmianą ogłoszenia dot. w/w postępowania zmianie ulega treść SIWZ. Zmianę ogłoszenia  przesłano do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i opublikowano w dniu  24.11.2017 r.  oraz  zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.11.2017 r.

Zmienia się Ogłoszenie o zamówieniu w punkcie  10, 11, 17 które otrzymują brzmienie:

10) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, język, w jakim muszą być sporządzone:

w  siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26,  37-600 Lubaczów
pokój nr 7, sekretariat
do dnia 27.12.2017 r. do godz. 11.00
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26,  37-600 Lubaczów
pokój nr 6, Sala obrad
dnia  27.12.2017 r. do godz. 11.15.

17) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zmianie zamówienia zostało przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i opublikowane w dniu  24.11.2017 r.  2017/S 226-471813
Ogłoszenie o zmianie zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 500064585-N-2017 , dnia 2017-11-24 r.

W pozostałym zakresie Ogłoszenie o zamówieniu  pozostaje niezmienione.

                                                         
                                                               /-/
                                           Burmistrz Miasta Lubaczowa
                                                    Krzysztof Szpyt                                   


Dokument w formacie ZIPOgłoszenie o zmianie ogłoszenia DUUE, BZP z dnia 24.11.2017 r.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2017-11-24
Ostatnia modyfikacja: , 2017-11-27


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra