Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
28-11-2017
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn:"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne"
28-11-2017

   

RIR.III.271.17.2017                                                                   Lubaczów, dnia 28.11.2017 r.

 

 

             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2017 poz. 1579) Gmina Miejska Lubaczów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Miejska Lubaczów

(siedziba: Urząd Miejski w Lubaczowie)

ul. Rynek 26

37-600 Lubaczów

www.lubaczow.pl

poczta@um.lubaczow.pl

zamowienia@um.lubaczow.pl

godz. urzędowania: 7.30 - 15.30

tel.: 16 632 80 10, fax: 16 632 11 91

 

2) Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.lubaczow.pl

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Odbiorem i zagospodarowaniem zostaną objęte:

1) Bezpośrednio z terenu nieruchomości

- zmieszane niesegregowanie odpady komunalne,

- selektywnie zbierane odpady komunalne następujących rodzajów: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, bioodpady, w tym odpady zielone,

- inne odpady komunalne zbierane w sposób selektywny tj.: zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

2) Zebrane w pojemnikach usytuowanych na terenie miasta Lubaczowa następujące rodzaje odpadów: papier i tektura, szkło oraz metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

3) Zebrane w pojemnikach usytuowanych w wybranych aptekach leki po terminie ważności oraz niewykorzystane leki (nie dotyczy lekarstw z działalności),

4) Zebrane w pojemnikach usytuowanych w szkołach i obiektach publicznych zużyte baterie i akumulatory, inne niż przemysłowe i samochodowe,

5) Zebrane w Punkcie Selektywnego Zbierania Opadów Komunalnych:

- przeterminowane leki,

- chemikalia,

- zużyte baterie i akumulatory,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- odpady z papieru,

- odpady ze szkła,

- odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe,

- zużyte opony,

- odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone,

- odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe.

6) Odpady z koszy ulicznych

7) Odpady z koszy na odchody zwierzęce typu „Saba”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

90513100-7 - usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90511000-2 - usługi wywozu odpadów

90512000-9 - usługi transportu odpadów

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp

5) Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

6) Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia - od  15.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

7) Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

  1) nie podlegają wykluczeniu;

  2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

   1)     Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

      Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności, tj.:

- zezwolenie na zbieranie i transport odpadów wydane na podstawie: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. nr 185, poz 1243 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987),

- wpis do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dot. zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

   2)     Zdolności technicznej lub zawodowej:

    2.2.1) Zdolności zawodowej - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca, wykaże się:

   a) wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odbioru odpadów komunalnych  o łącznej masie co najmniej 2 000 Mg lub od co najmniej 12 000 mieszkańców, przez okres 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług łącznie w jednym zamówieniu lub oddzielnie w kilku odrębnych zamówieniach.

   b) wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odbioru odpadów opakowaniowych (papier, szkło, tworzywa sztuczne) o łącznej masie co najmniej 400 Mg z terenu jednej gminy o wielkości do 12 000 mieszkańców, przez okres 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług łącznie w jednym zamówieniu lub oddzielnie w kilku odrębnych zamówieniach.

   c) wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odbioru odpadów biodegradowalnych o łącznej masie co najmniej 100 Mg z terenu jednej gminy o wielkości do 12 000 mieszkańców, przez okres 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług łącznie w jednym zamówieniu lub oddzielnie w kilku odrębnych zamówieniach.

   Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

   A. warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży: - formularz JEDZ - Załącznik nr 2 do  SIWZ

   B. wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym  okresie, z podaniem przedmiotu (zakresu rzeczowego zamówienia), dat ich wykonania i odbiorców (wg wzoru Zamawiającego - załącznik Nr 4 do SIWZ) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie.

   2.2.2) Zdolności technicznej - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca, wykaże się posiadaniem  narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń  technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

   a) Dysponowanie bazą magazynowo - transportową spełniającą wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122)

   b) Dysponowanie pojazdami w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy, przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie się odpadów, w tym:

   - co najmniej 3 pojazdów specjalistycznych przystosowanych do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych,

   - co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

   - co najmniej 2 pojazdy do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej, z czego:

      A) co najmniej 1 pojazd wyposażony w urządzenia typu HDS,

      B) co najmniej 1 pojazd typu „hakowiec”

   c) Dysponowanie odpowiednim miejscem, zlokalizowanym na terenie miasta Lubaczowa, gdzie Wykonawca będzie od dnia 15 stycznia 2018 r. prowadzić Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

   d) Dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami biurowymi, zlokalizowanymi na terenie miasta Lubaczowa, w których Wykonawca od dnia 15 stycznia 2018 r. będzie prowadzić Biuro Obsługi Mieszkańca.


   Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

   A. warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży - formularz JEDZ - Załącznik nr 2 do  SIWZ

   B. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, miejsca przeznaczonego wraz z informacją o podstawie dysponowania nimi (wg wzoru Zamawiającego - załącznik Nr 5 do SIWZ).

 

  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca, wykaże, że posiada: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz odpowiedzialności cywilnej za szkody środowiskowe przez cały okres realizacji umowy na kwotę łączną w wysokości min. 500 000 zł. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia lub polisy. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krótszy niż okres realizacji umowy Wykonawca obowiązany jest do przedkładania w terminie 3 dni od wygaśnięcia poprzedniej umowy, kopii kolejnych umów lub polis, tak aby zachowana była ciągłość ubezpieczenia. (Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości min. wartości zamówienia).

b) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;. Wykonawca winien posiadać dostęp do środków finansowych w wysokości co najmniej 250 000,00 zł.

3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w okolicznościach, o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy Pzp.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z warunków określonych w pkt. 1.2. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt.1.1 winien spełniać każdy z Wykonawców.

5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)       jest niezgodna z ustawą,

2)       jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,

3)       jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

4)       zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5)  została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert ,

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;

7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium

8)   jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

7. Wykluczenie Wykonawców z udziału w postępowaniu:

7.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców podlegających wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy.

Dodatkowo Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w oparciu o podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy (pkt 1-8):

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.13 poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.);

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

c) jeżeli Wykonawca, lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, tj.: urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurent pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 2 – 4 ustawy z:

- Zamawiającym,

- osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego;

- członkami komisji przetargowej;

- osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

d) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

e) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

f) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika  spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce  komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

g) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych,

h) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

7.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje:

1) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. a) – c) i pkt. 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. a) – c) ustawy, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) W przypadkach, o których mowa:

a) w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) i pkt. 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit d) ustawy;

b) w art. 24 ust. 1 pkt. 15, art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy; jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienia jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

3) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 18 i 20 lub ust. 5 pkt. 2 – 4 ustawy, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

4) W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

7.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16 – 20 lub art. 24 ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione powyżej.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postepowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

7a) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1.        W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki określone w rozdziale V, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie.

2.        Powyższe oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”. JEDZ wstępnie przygotowany przez Zamawiającego stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, opisanych w części 6.2 poniżej chyba że, pomimo braku takiego obowiązku, dołączy on te oświadczenia lub dokumenty do swojej oferty.

3.        Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy:

Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia (chyba że, pomimo braku takiego obowiązku, dołączy on te oświadczenia lub dokumenty do swojej oferty.) :

1) Kopia zezwolenia na zbieranie i transport odpadów wydane na podstawie: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz 1243 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987).

2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) Kopia wpisu do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dot. zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

4) Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem przedmiotu (zakresu rzeczowego zamówienia), dat ich wykonania i odbiorców (wg wzoru Zamawiającego - załącznik Nr 4 do SIWZ) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie.

5) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, miejsca przeznaczonego wraz z informacją o podstawie dysponowania nimi (wg wzoru Zamawiającego - załącznik Nr 5 do SIWZ).

6) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

7) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

8)  Kserokopię aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

9) Pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik.

10) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca będzie dysponował osobami innych podmiotów.

11) Polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  na kwotę min. 500 000 zł (Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości min. wartości zamówienia).

12) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca winien posiadać dostęp do środków finansowych w wysokości co najmniej  250 000,00 zł,

13) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

14) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru 3)

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (chyba że, pomimo braku takiego obowiązku, dołączy on te oświadczenia lub dokumenty do swojej oferty).

4.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3 ppkt 8) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

b)  zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3 ppkt 2), 6) i 7) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

-  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

4.1.   Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

4.2.   W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

 

5.     W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy  z Wykonawców oddzielnie.

      Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

1)       ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

2)       zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów;

3)       pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

6. Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej  za zgodność    z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy.

8) Informacja na temat wadium:

1) Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości  10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).

2) Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

• pieniądzu,

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

• gwarancjach bankowych,

• gwarancjach ubezpieczeniowych,

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy   z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

4) Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:

Powiatowy Bank Spółdzielczy  w Lubaczowie, Nr 78 9101 0003 2001 0011 8444 0005 

a potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

5) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu w kasie Urzędu Miejskiego  w Lubaczowie, ul. Rynek 26  kopia jako załącznik do oferty (sposób preferowany) lub dołączyć do oferty w sposób umożliwiający późniejsze zdeponowanie w kasie (nie spinać z ofertą).

6) Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zawartych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska).

7) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

8) W przypadku konsorcjum: wadium wnoszone jest przez konsorcjum lub uprawnionego pełnomocnictwem członka konsorcjum.

9) Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 60%

Termin płatności  – 20%

Częstotliwość wywozu odpadów  – 20%

10) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, język, w jakim muszą być sporządzone:

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Lubaczowie

ul. Rynek 26,  37-600 Lubaczów

pokój nr 7, sekretariat

do dnia 05.01.2018 r. do godz. 11.00

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Lubaczowie

ul. Rynek 26,  37-600 Lubaczów

pokój nr 6, Sala obrad

dnia  05.01.2018 r.  do godz. 11.15

12) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od dnia składania ofert                  

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

16) informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp

17) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane w dniu  24.11.2017 do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i opublikowane w dniu  28.11.2017 r.  2017/S 228-476202

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 623179-N-2017 z dnia 2017-11-28 r.

 

                                     /-/

                                          Burmistrz Miasta  Lubaczowa

                                         Krzysztof SzpytDokument w formacie ZIPDokumentacja przetargowa do pobrania w wersji spakowanej zip
Dokument w formacie ZIPUdzielenie zamówienia BZP nr 500035915-2018 z dnia 16-02-2018 r
Dokument w formacie ZIPUdzielenie zamówienia ENOTICES UMLubaczów 2018-026606 z dnia 16-02-2018 r
Dokument w formacie ZIPOgłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018/S 034-075137 z dnia 17.02.2018
wstecz


Informacje wprowadził: , 2017-11-28
Ostatnia modyfikacja: , 2018-02-19


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra