Lubaczów
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
12-12-2017
Wyjaśnienie treści SIWZ dot.:przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilan
12-12-2017

RIR.III.271.16.2017                                                                                                                   Lubaczów, 12.12.2017 r.


                                                                                    Do wszystkich


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.                                                                       WYJAŚNIENIE treści SIWZ


    Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2017 poz. 1579) Zamawiający przekazuje wyjaśnienia na pytania z dnia 08.12.2017 r.

1.    Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych, obejmujących sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory umów kompleksowych, które zawierają wymagane prawem postanowienia, zgodnie  z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 poz. 1059 z późn. zm). W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy, zatwierdzonym   przez Zarząd Spółki, który uwzględniał będzie postanowienia Zamawiającego?

Odp. Zamawiający dopuszcza uzupełnienie zapisów projektu umowy stanowiącej załącznik do SIWZ   o dodatkowe warunki obowiązujące w danej instytucji – pod warunkiem, że nie wprowadzą istotnych zmian w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.


2.    Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne  z aktualnymi umowami.  Jednocześnie wskazujemy,  że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku  z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści: „W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.”

Odp.: Zamawiający informuje iż podane parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne  z aktualnymi umowami.  Zamawiający ponadto przewiduje zmiany umowy zgodnie z zapisami SIWZ XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY:
Umowa może ulec zmianom jedynie w przypadku zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej. W przypadku taryf wyżej wymienionych zmian umowa nie wymaga aneksowania, ceny zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie. W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność  wprowadzenia dodatkowych zapisów, ponieważ zostały przewidziane w SIWZ na etapie wszczęcia postępowania o zamówieniu –
ogłoszenia o zamówieniu.
   

Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień treści SIWZ, termin składania ofert nie został wydłużony.                                                                                 /-/
                                                       Burmistrz Miasta Lubaczowa
                                                                    Krzysztof Szpyt


Udostępniono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Lubaczowie
w dniach od  12.12.2017 r. do ….....................
Dokument w formacie ZIPWyjaśnienie treści SIWZ
wstecz


Informacje wprowadził: , 2017-12-12
Ostatnia modyfikacja: , 2017-12-12


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra