Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
20-12-2017
WYJAŚNIENIE treści SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komun
20-12-2017

RIR.III.271.16.2017                                                                                                          Lubaczów, 20.12.2017 r.

 

                                                                              Do wszystkich

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

 

                Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2017 poz. 1579) Zamawiający przekazuje wyjaśnienia na pytania z dnia 19.12.2017 r.

 

 

Pytanie

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym: „Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. „ informuję, że w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie podał wielkości mocy dla punktów poboru energii, ani także we Wzorze formularza cenowego do kalkulacji kosztów dostawy energii elektrycznej (Stawki opłata za usługi dystrybucji: W związku z tym nie jest możliwe przygotowanie oferty.

Odp

Wykonawcy składający ofertę  na „Dostawa energii elektrycznej ...” proszeni są o uwzględnienie poniższych danych  tabelarycznych dotyczących wielkości mocy dla punktów poboru energii, w Załączniku nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz Załączniku nr 3 Wzór formularza cenowego 2018

 

Tabela 1. Wielkości mocy dla punktów poboru energii

Lp.

Taryfa

Sumaryczna moc umowna [KW/m-c]

Sumaryczna ilość PPE

1

B11

0

0

2

B22

105

1

3

B23

100

1

4

C11

598

28

5

C12A

99

4

6

C12B

312

36

7

C21

41

1

8

C22A

65

1

9

G11

10

5

 

 

Pytanie

Ponadto   w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia brak jest punktu poboru energii elektrycznej w tar. B11, natomiast Zamawiający podaje taka taryfę we wzorze formularza ofertowego.

Prosimy o bezzwłoczne podanie wielkości mocy i wyjaśnienie braku taryfy B11, najpóźniej do dn. 20.12.2017 r. godz. 9.00 na adres zwrotny.

Odp.:   Zamawiający   informuje że dla taryfy  B11  nie jest aktualnie zawarta umowa.  Ostatnia  umowa  dla MZGKiM   - przepompownia ścieków-główna, wygasła dnia 30.03.2016. Załącznik nr 2    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  nie przewiduje zakresu zamówienia dla taryfy B11, jednakże Załącznik nr 3 - formularze ofertowe przewidują złożenie oferty cenowej przez Wykonawców dla tej taryfy. W przypadku zaistnienia potrzeby zawarcia umowy w ciągu roku kalendarzowego 2018, przez Zamawiającego dla taryfy B11, umowa zostanie zawarta w oparciu o złożoną ofertę przez Wykonawcę dla taryfy B11.

 

 

Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień treści SIWZ, termin składania ofert nie został wydłużony.

 

 

                                                                         /-/
                                                  Burmistrz Miasta Lubaczowa
                                                              Krzysztof Szpyt 

 

 

 

Udostępniono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

w dniach od  20.12.2017 r. do …...................


wstecz


Informacje wprowadził: , 2017-12-20
Ostatnia modyfikacja: , 2017-12-20


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra