Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
22-12-2017
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
22-12-2017

                                                                   Lubaczów, dnia 22.12.2017 r.
RIR.III.271.18.2017

INFORMACJA
Z SESJI OTWARCIA OFERTdot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: RIR.III.271.18.2017
Nazwa zadania: Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach zadania pn.: „Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie”


Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:
cześć I:  207 966,67 zł,
część II:12 310,00 zł.

Gmina Miejska Lubaczów informuje, że w dniu 22.12.2017r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert.  Złożono następujące oferty:


Nr oferty

Data wpływu

Godz. wpływu

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Okres gwarancji

Serwis

Cz. I

Cz. II

1

22.12.2017 r.

08:57

Elmar Anna Karnas

ul. 3-go Maja 1/3

36-030 Błazowa

286 589,00

-

2 lata

do 14 dni

2

-

-

-

-

-

-

 


Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  


        /-/
        Burmistrz Miasta Lubaczowa
        Krzysztof Szpytwstecz


Informacje wprowadził: , 2017-12-22
Ostatnia modyfikacja: , 2017-12-22


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra