Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
27-12-2017
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
27-12-2017

Lubaczów, dnia 27.12.2017 r.
RIR.III.271.16.2017                                       INFORMACJA
Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy:  RIR.III.271.16.2017
Nazwa zadania: Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 990 000,00zł.

Gmina Miejska Lubaczów informuje, że w dniu 27.12.2017 r. o godzinie 11:15 odbyło się otwarcie ofert.  Złożono następującą ofertę:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium oceny ofert

Cena (brutto)

Kryterium oceny ofert

Termin płatności

1

PGE Obrót S.A.
ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów

Oddział z siedzibą w Zamościu
ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość

 

987 879,73

30 dni

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

     Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.


            /-/
            Z up. Burmistrza
            mgr Dorota Zwierzyńska
            Sekretarz Miasta

wstecz


Informacje wprowadził: , 2017-12-27
Ostatnia modyfikacja: , 2017-12-28


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra