Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
29-12-2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach zadania pn.: „Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Po
29-12-2017

 RIR.III.271.18.2017                                                                                                           Lubaczów, dnia 29.12.2017 r.
 
                        

                                                    

                                                                                Do wszystkich Wykonawcówdot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy:  RIR.III.271.18.2017
Nazwa zadania: Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach zadania pn.: „Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie”


                                                                              ZAWIADOMIENIE
                                                                  o unieważnieniu postępowania


1. Gmina Miejska Lubaczów, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2017 poz. 1579) , zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach zadania pn.: „Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie”
 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.    
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4  ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2017 poz. 1579).                                                                                                   

    UZASADNIENIE FAKTYCZNE
Bezpośrednio przed otwarciem ofert w dniu 22.12.2017 r. Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:
cześć  I:  207 966,67  zł (brutto ),
część II:   12 310,00  zł  ( brutto ).

                         
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Data wpływu

Godz. wpływu

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Okres gwarancji

Serwis

Cz. I

Cz. II

1

22.12.2017 r.

08:57

Elmar Anna Karnas

ul. 3-go Maja 1/3

36-030 Błazowa

286 589,00

-

2 lata

do 14 dni

2

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Postępowanie zostało unieważnione w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 powołanej wyżej ustawy, którego brzmienie jest następujące: „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”, gdyż sytuacja finansowa Zamawiającego nie pozwala na zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

                                                                                              /-/
                                                                      Burmistrz Miasta Lubaczowa
                                                                                  Krzysztof SzpytInformację udostępniono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Lubaczowie
od dnia  29.12.2017  r. do dnia ….........

wstecz


Informacje wprowadził: , 2017-12-29
Ostatnia modyfikacja: , 2017-12-29


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra