Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
03-01-2018
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
03-01-2018

Lubaczów, dnia 03.01.2018 r.
RIR.III.271.16.2017                                 


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYdot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: RIR.III.271.16.2017   
Nazwa zadania: „Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.”

1.    Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

PGE Obrót S.A.
ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów
PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu
ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość


Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.
Powyższa oferta, złożona została na kwotę 987 879,73 zł i otrzymała łączną najwyższą liczbę  punktów: 100.
Podstawą  prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Pkt. w kryt. cena

Pkt. w kryt. termin płatności

Łączna punktacja

Termin płatności

1

PGE Obrót S.A.
ul. 8-go Marca 6,
35-959 Rzeszów
Oddział z siedzibą w Zamościu,
ul. Koźmiana 1,
22-400 Zamość

987 879,73 zł

90 pkt

10 pkt

100 pkt

30 dni2.    Zamawiający informuje na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2, że w prowadzonym postepowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców, oraz na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 nie odrzucono żadnej z ofert.

3.    Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94. ust. 1, gdyż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 05.01.2018 r.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego Wykonawcy przysługuje odwołanie – art. 180 ust. 2 ustawy.

            /-/
            Burmistrz Miasta Lubaczowa
            Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-01-03
Ostatnia modyfikacja: , 2018-01-03


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra