Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
09-01-2018
Wyjaśnienia i Modyfikacja SIWZ oraz Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu
09-01-2018

   Lubaczów, dnia 09.01.2018 r.
RIR.III.271.1.2018                                                  


Do wszystkich Wykonawców


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach zadania pn.: „Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie”


Informacja o wniesieniu zapytania oraz WYJAŚNIENIE treści SIWZ

    Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2017 poz. 1579) informuję, że w dniu 08.01.2018 r. do Zamawiającego wpłynęła drogą elektroniczną prośba o udzielenie wyjaśnień związanych z zapisami SIWZ. Niniejszym Zamawiający przekazuje wyjaśnienia na pytania:

1.    Czy Zamawiający uzna za równoważne komputery AiO wyposażone w minimum 4 porty USB w tym min 2 USB 3.0?
Odp.: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z zastosowaniem minimum 4 portów USB (w tym minimum dwa porty USB 2.0 oraz 2 porty 3.0)

2.    Czy deklarowany w ofercie czas skutecznej naprawy serwisowej (1 dzień, 1dzień roboczy) , obejmuje także urządzenia multimedialne , w tym tablice interaktywne (co jest w rzeczywistości mało realne), czy tylko urządzenia komputerowe ?
Odp.: Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu naprawy dla sprzętu multimedialnego (projektory, tablice multimedialne) do 5 dni, w przypadku terminu dłuższego niż 5 dni, oczekuje się dostarczenia sprzętu zamiennego na czas naprawy.

3.    Czy Zamawiający wymaga dostawy sprzętu i oprogramowania wyłącznie fabrycznie nowego?
Odp.: Zamawiający dopuszcza dostawę tylko i wyłącznie sprzętu fabrycznie nowego.

4.    Opis przedmiotu zamówienia dotyczący komputerów All in One (30 + 2 szt.) jednoznacznie wskazuje na produkt firmy Lenovo i uniemożliwia zaoferowanie alternatywnego rozwiązania. W szczególności dotyczy to zapisów:
- „typ procesora Intel Core i7
- model procesora i7-6500U (2.5 GHz, 3.1 GHz Turbo, 4 MB Cache, 25W)
- typ dysku twardego 1 hybrydowy
- karta graficzna GeForce 930A”
W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie zmian w Opisie przedmiotu zamówienia tak by zachowane były zasady uczciwej konkurencji


Odp.: Zamawiający określił w SIWZ - rozdział  III.  Opis przedmiotu zamówienia. Punkt 3. Dodatkowe uwagi:
„Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone. Wykonawca, który przewiduje do zastosowania materiały i urządzenia równoważne, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały i urządzenia zostały zmienione i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje i wykazać równoważność z materiałami zastosowanymi w dokumentacji.”
Jednakże Zamawiający dokona zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie: „typ procesora Intel Core i7 model procesora i7-6500U (2.5 GHz, 3.1 GHz Turbo, 4 MB Cache, 25W), typ dysku twardego 1 hybrydowy karta graficzna GeForce 930A”. Zmiana polega na wprowadzeniu nowych zapisów:
- procesor o rozwiązaniach nie gorszych lub równoważnych do Intel Core i7 o minimalnych parametrach:
- liczba rdzeni 2;
- liczba wątków 4;
- bazowa częstotliwość procesora 2.50 GHz
- maks. częstotliwość procesora 3.10 GHz
- cache 4 MB
- magnetyczny dysk twardy z zastosowaniem technologii flash
- karta graficzna dedykowane do rozwiązania typu All in One, o parametrach nie gorszych niż:
- pamięć 2048MB DDR3 64bit;
- rozdzielczość akceptowalna 1280x720;
- taktowanie rdzenia: 928 - 941 MHz;
- taktowanie pamięci: 1800 MHz;
- technologia 28 nm;
- zastosowane funkcji graficznych: DirectX: 12,0; OpenGL:  4.5;


Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień treści SIWZ, termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 11.01.2018r.
                        /-/
                        Burmistrz Miasta Lubaczowa
                        Krzysztof Szpyt   Lubaczów, dnia 09.01.2018 r.
RIR.III.271.1.2018                                                  


Do wszystkich Wykonawców


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach zadania pn.: „Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie”

 

Modyfikacja treści SIWZ


    Działając na podstawie art. 12a ust. 3 w związku art. 12a ust. 1 i art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j Dz.U.2017 poz. 1579 ) uprzejmie informuję, że w związku ze zmianą ogłoszenia dot. w/w postępowania zmianie ulega treść SIWZ. Zmianę ogłoszenia opublikowano w dniu  09.01.2018 r.  oraz  zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.01.2018 r.
Modyfikuje się treść SIWZ w następujących punktach:
1.    III.  Opis przedmiotu zamówienia.
2.  Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia  jest :
A.    Cześć I. Dostawa sprzętu
2)    komputery All In One A - uczeń szt. 30:


typ procesora
Procesor o rozwiązaniach nie gorszych lub równoważnych do Intel Core i7 o minimalnych parametrach:
- liczba rdzeni 2;
- liczba wątków 4;
- bazowa częstotliwość procesora 2.50 GHz
- maks. częstotliwość procesora 3.10 GHz
- cache 4 MB
typ dysku twardego 1 magnetyczny dysk twardy z zastosowaniem technologii flash


karta graficzna
karta graficzna dedykowane do rozwiązania typu All in One, o parametrach nie gorszych niż:
- pamięć 2048MB DDR3 64bit;
- rozdzielczość akceptowalna 1280x720;
- taktowanie rdzenia: 928 - 941 MHz;
- taktowanie pamięci: 1800 MHz;
- technologia 28 nm;
- zastosowane funkcji graficznych: DirectX: 12,0; OpenGL:  4.5;

3)    komputery All In One B - nauczyciel szt. 2


typ procesora
Procesor o rozwiązaniach nie gorszych lub równoważnych do Intel Core i7 o minimalnych parametrach:
- liczba rdzeni 2;
- liczba wątków 4;
- bazowa częstotliwość procesora 2.50 GHz
- maks. częstotliwość procesora 3.10 GHz
- cache 4 MB
typ dysku twardego 1 magnetyczny dysk twardy z zastosowaniem technologii flash


karta graficzna
karta graficzna dedykowane do rozwiązania typu All in One, o parametrach nie gorszych niż:
- pamięć 2048MB DDR3 64bit;
- rozdzielczość akceptowalna 1280x720;
- taktowanie rdzenia: 928 - 941 MHz;
- taktowanie pamięci: 1800 MHz;
- technologia 28 nm;
- zastosowane funkcji graficznych: DirectX: 12,0; OpenGL:  4.5;


2.    X. Opis sposobu przygotowania ofert.
48. Wykonawca złoży ofertę w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres Zamawiającego i oznaczonej Oferta na przetarg nieograniczony pn: Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach zadania pn: „Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie”  oraz „Nie otwierać przed 11.01.2018 r. godz. 10:15” Opakowanie zawierające ofertę powinno zawierać nazwę oraz dokładny adres Wykonawcy

3.    XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć do dnia 11.01.2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Lubaczowie ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, pokój nr 7, sekretariat.
2. Komisyjnej otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Lubaczowie ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, pokój nr 6, Sala obrad w dniu 11.01.2018 r. o godz. 10:15. Kolejność otwierania ofert jest zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.
W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

                        /-/
                        Burmistrz Miasta Lubaczowa
                        Krzysztof Szpyt
   Lubaczów, dnia 09.01.2018 r.
RIR.III.271.1.2018                                                  


Do wszystkich Wykonawców


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach zadania pn.: „Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie”


Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu

    Działając na podstawie art. 12a ust. 3 w związku art. 12a ust. 1 i art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t.j Dz.U.2017 poz. 1579 ) uprzejmie informuję, że w związku ze zmianą ogłoszenia dot. w/w postępowania zmianie ulega treść SIWZ. Zmianę ogłoszenia opublikowano w dniu  09.01.2018 r.  oraz  zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.01.2018 r.

I. Zmienia się Ogłoszenie o zamówieniu w punkcie  4, 10, 11 które otrzymują brzmienie:

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:
4.    Opis przedmiotu zamówienia:
1.1.    Część I. Dostawa sprzętu
2)    komputery All In One A - uczeń szt. 30:


typ procesora
Procesor o rozwiązaniach nie gorszych lub równoważnych do Intel Core i7 o minimalnych parametrach:
- liczba rdzeni 2;
- liczba wątków 4;
- bazowa częstotliwość procesora 2.50 GHz
- maks. częstotliwość procesora 3.10 GHz
- cache 4 MB
typ dysku twardego 1 magnetyczny dysk twardy z zastosowaniem technologii flash


karta graficzna
karta graficzna dedykowane do rozwiązania typu All in One, o parametrach nie gorszych niż:
- pamięć 2048MB DDR3 64bit;
- rozdzielczość akceptowalna 1280x720;
- taktowanie rdzenia: 928 - 941 MHz;
- taktowanie pamięci: 1800 MHz;
- technologia 28 nm;
- zastosowane funkcji graficznych: DirectX: 12,0; OpenGL:  4.5;3)    komputery All In One B - nauczyciel szt. 2


typ procesora
Procesor o rozwiązaniach nie gorszych lub równoważnych do Intel Core i7 o minimalnych parametrach:
- liczba rdzeni 2;
- liczba wątków 4;
- bazowa częstotliwość procesora 2.50 GHz
- maks. częstotliwość procesora 3.10 GHz
- cache 4 MB
typ dysku twardego 1 magnetyczny dysk twardy z zastosowaniem technologii flash


karta graficzna
karta graficzna dedykowane do rozwiązania typu All in One, o parametrach nie gorszych niż:
- pamięć 2048MB DDR3 64bit;
- rozdzielczość akceptowalna 1280x720;
- taktowanie rdzenia: 928 - 941 MHz;
- taktowanie pamięci: 1800 MHz;
- technologia 28 nm;
- zastosowane funkcji graficznych: DirectX: 12,0; OpenGL:  4.5;

 

10) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, język, w jakim muszą być sporządzone:
w  siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26,  37-600 Lubaczów
pokój nr 7, sekretariat
do dnia 11.01.2018 r. do godz. 10.00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26,  37-600 Lubaczów
pokój nr 6, Sala obrad
dnia  11.01.2018 r. do godz. 10.15.


II. W pozostałym zakresie Ogłoszenie o zamówieniu  pozostaje niezmienione.

III. Ogłoszenie o zmianie zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 500006191-N-2018 z dnia 09-01-2018 r


                        /-/
                        Burmistrz Miasta Lubaczowa
                        Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-01-09
Ostatnia modyfikacja: , 2018-01-09


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra