Lubaczów
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
26-01-2018
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
26-01-2018

RIR.III.271.17.2017                                                             Lubaczów, dnia 26.01.2018 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: RIR.III.271.17.2017  

Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”

 

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2017 poz. 1579 ) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych,

Produkcyjnych i Handlu Sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 7

37-600 Lubaczów

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.

Powyższa oferta, złożona została na kwotę 1 747 500,00 i otrzymała łączną najwyższą liczbę punktów: 80.

Podstawą  prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Pkt. w kryt. cena

Pkt. w kryt. termin płatności

 

      

         Pkt. w

 kryt.

częstotliwość odbioru odpadów

Łączna punktacja

 

Termin płatności

 

 

Częstotliwość odbioru odpadów

 

1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych,

Produkcyjnych i Handlu Sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 7

37-600 Lubaczów

 

1 747 500,00 zł

60 pkt

20 pkt

 

 

 

 


0 pkt

 

80 pkt

                    30 dni

a) biodegradowalnych w sezonie letnim – okres lipiec sierpień: dwa  razy w miesiącu,

b) pochodzących z selektywnej zbiórki, takich jak: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal       w miesiącach: lipiec i sierpień: dwa razy w miesiącu

 

  1. Zamawiający informuje na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2, że w prowadzonym postepowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców, oraz na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 nie odrzucono żadnej z ofert.

 

  1. Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94. ust. 1, gdyż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego Wykonawcy przysługuje odwołanie – art. 180 ust. 2 ustawy.                                                                  /-/
                                               Burmistrz Miasta Lubaczowa
                                                         Krzysztof Szpyt
    

 

Dokument w formacie ZIPZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-01-26
Ostatnia modyfikacja: , 2018-01-26


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra