Lubaczów
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
19-03-2018
Zaproszenie do składania oferty cenowej na:Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej w Lubaczowie przy ul. Lipowej w 2018 r.
19-03-2018


 

Lubaczów, dnia  19.03.2018 r.

GPR.603.3.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


 

            Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych i Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubaczowa  Nr 109/2014 z dnia 12 maja 2014 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 131/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych;

 

z a p r a s z a m

 

do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie w 2018 r.  usługi polegającej na monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej w Lubaczowie przy ul. Lipowej.

 

1. Zamawiający:

    Gmina Miejska Lubaczów

    ul. Rynek 26

    37-600 Lubaczów

    tel.: 16 632 80 10 w. 29;  faks: 16 632 11 91

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej w Lubaczowie przy ul. Lipowej w 2018 roku.

Monitoring składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej należy prowadzić zgodnie                                               z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r.  w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 523) oraz Decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 24 grudnia 2008 r. znak RŚ.III.EM.7628/M-53-1/08 w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lubaczowie przy ul. Lipowej.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

·         badania poziomu i składu wód podziemnych w zakresie: odczyn, przewodność elektrolityczna właściwa, ogólny węgiel organiczny (OWO), zawartość poszczególnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg), suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)                       z 5 (pięciu) piezometrów  (dla każdego oddzielnie) – częstotliwość pomiarów co 6 miesięcy (dwa razy w roku – raz w półroczu);

·         badanie ilości i składu gazu składowiskowego w zakresie: metan (CH4), dwutlenek węgla (CO2), tlen (O2) w 7 (siedmiu)  studzienkach odgazowujących – w terminach co 6 miesięcy (dwa razy do roku);

·         sprawdzenie sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego – pomiar 1 raz                             w roku;

·         badania przebiegu osiadania powierzchni składowiska i oceny stateczności zboczy w oparciu                  o repery zlokalizowane w rejonie składowiska – pomiar raz w roku;

·         badania wielkości opadu atmosferycznego w oparciu o dane IMGW – 1 raz dziennie (reprezentatywnym dla przewidzianych do monitorowania składowisk jest stacja klimatologiczna III rzędu: Cieszanów);

·         opracowanie raportów z przeprowadzonych badań (w 2 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na CD-ROM).

 

3. Wymagania ogólne zamawiającego:

1)     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia inny niż podany przez Zamawiającego.

2)     Wykonawca  musi zapewnić wykonanie badań parametrów wskaźnikowych i substancji przez laboratorium posiadające certyfikat jakości i wymagane uprawnienia.

3)     W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia w zakresie wykonywania działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia, posiadają wiedzę                              i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

4. Termin  wykonania  przedmiotu zamówienia:

Termin  realizacji zamówienia: od dnia zawarcia  umowy do dnia 31.12.2018 r.

 

5. Termin i miejsce składania ofert:

      1) Ofertę należy złożyć do dnia 29 marca 2018 r. do godz. 15:00;

2) Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie zamawiającego  Urząd Miejski w Lubaczowie, ul. Rynek 26; 37-600 Lubaczów w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter, pok. nr B2) lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego: Urząd Miejski w Lubaczowie, ul. Rynek 26; 37-600 Lubaczów.

- Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia ofert do Zamawiającego,

- Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

 

6. Forma składania ofert:

a) ofertę należy przygotować w formie pisemnej. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto. Cena brutto uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

b) ofertę należy złożyć w kopercie i opisać w następujący sposób:

 

nazwa i adres oferenta

 „Oferta – monitoring składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej w Lubaczowie przy ul. Lipowej”

Nie otwierać przed 29 marca 2018 r.

 

c) do oferty należy dołączyć dokumenty:

- dane oferenta (aktualny wypis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

- potwierdzające realizację, w ciągu ostatnich trzech lat, co najmniej dwóch usług polegających na badaniu monitoringowym składowisk odpadów komunalnych w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

- oświadczenie potwierdzające, że oferent dysponuje lub będzie dysponował laboratorium badawczym posiadającym certyfikat jakości i wymagane uprawnienia,

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

- dołączone do oferty dokumenty mogą być złożone jako kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

7. Rozpatrzenie ofert: nastąpi w terminie trzech dni roboczych od wyznaczonego terminu składania ofert.

 

8. Kryterium wyboru oferty: Jedynym kryterium oceny będzie cena za wykonanie przedmiotu zamówienia – 100%.

 

9. O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany na piśmie. Ponadto informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Lubaczowa.

 

 

Załączniki:

1.     Formularz ofertowy

2.     Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

3.     Projekt umowy (wzór)

 

 

 

 

Osobą uprawnioną do udzielenia dodatkowych informacji w tej sprawie jest:

Jerzy Rogalski –  Inspektor w  Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

tel. 16 632 80 10  wew. 29, e-mail: j.rogalski@um.lubaczow.pl

 


                                                                             /-/
                                                     Burmistrz Miasta Lubaczowa
                                                                   Krzysztof SzpytDokument w formacie ZIPZapytanie ofertowe wraz z załącznikami
wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-03-19
Ostatnia modyfikacja: , 2018-03-20


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra