Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
23-04-2018
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Kredyt na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 569 689,80 zł
23-04-2018

                                                         Lubaczów, 23.04.2018 r.
RIR.III.271.2.2018


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Kredyt na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości  2 569 689,80 zł
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zmianami) Gmina Miejska Lubaczów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres  zamawiającego:
Gmina Miejska Lubaczów
(siedziba: Urząd Miejski w Lubaczowie)
ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów
www.lubaczow.pl
poczta@um.lubaczow.pl
godz. urzędowania: 7.30 - 15.30
tel.: 16 632 80 10, fax: 16 632 11 91

2) Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.lubaczow.pl

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
4.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4.2.  Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia będzie udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego dla Gminy Miejskiej Lubaczów, zwanej dalej Zamawiającym, o następującej charakterystyce:
•    Kwota kredytu 2 569 689,80 zł PLN (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 80/100). Uruchomienie kredytu będzie następować w złotych polskich (PLN), w formie bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji Zamawiającego.
•    Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2025 r.
•    Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie wyłącznie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
•    Kredyt będzie uruchomiony na pisemną dyspozycję kredytobiorcy, w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy w terminie od 25.06.2018 r. do 31.12.2018 r.
•    Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości i terminu uruchomienia kredytu. O wysokości   i terminie  kredytobiorca poinformuje Bank na 3 dni przed wypłatą  kredytu.
•    Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała w terminach kwartalnych określonych            w załączniku do umowy,  w 24 ratach (20 w kwocie 100 000,00 zł, 3 w kwocie 142 422,00 zł, 1 w kwocie 142 423,80), z karencją spłaty I raty do 31.03.2020 r.
•    Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kapitału, bez ponoszenia  jakichkolwiek kosztów z tego tytułu.
•    Spłata odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych określonych w załączniku do umowy od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. Bank nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza opłatami określonymi w przedmiocie zamówienia.
•    Do obliczenia oprocentowania kredytu należy przyjąć aktualną stawkę WIBOR 3M z dnia 07.03.2018 r.  1,72% + stałą marżę banku + jednorazową prowizję. Przyjęta stawka WIBOR 3M z dnia 07.03.2018 r. będzie służyła jedynie do porównania złożonych ofert. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej rocznej stopie procentowej składającej się z sumy: - stałej w okresie kredytowania marży banku, - zmiennej w okresie kredytowania stawki oprocentowania określonej dla trzymiesięcznych depozytów bankowych WIBOR 3M – notowanej na ostatni dzień roboczy kwartału poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego kwartalnego okresu obrachunkowego. Prowizja jednorazowa liczona jako % od kwoty udzielonego kredytu zawiera w sobie wszystkie opłaty związane z uruchomieniem kredytu.
•    Koszty obsługi kredytu (cenę ofertową Co) stanowią:
•    Oprocentowanie kredytu złotówkowego Ko - będzie liczone wg stopy zmiennej w stosunku rocznym opartym na stawce WIBOR-3M, powiększony o marżę (Mz) wykonawcy, stałą                         w okresie kredytowania - obowiązywania umowy. Stawka WIBOR-3M będzie ustalana w oparciu o depozyty złotowe na rynku międzybankowym na podstawie notowania z ostatniego dnia miesiąca  poprzedzającego miesiąc podpisania umowy na udzielenie kredytu i będzie ulegała zmianom co trzy miesiące. Dniem zmiany stopy procentowej będzie ostatni dzień danego okresu trzymiesięcznego. Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od aktualnego rzeczywistego zadłużenia. Liczba bazowa dni w roku 365. Odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Jeżeli data spłaty kredytu i/lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, iż termin został dotrzymany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w harmonogramie spłat. Oprocentowanie kredytu będzie naliczone tylko od kwoty faktycznego zadłużenia. Wykonawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu, tj. salda niewykorzystanej części kredytu.
•    Suma opłat i prowizji bankowych  Wo z tytułu wpłat kolejnych rat kapitałowych  i odsetkowych na konto banku – wykonawcy.
•    Prowizja przygotowawcza – zamawiający dopuszcza zastosowanie przez banki uczestniczące                w postępowaniu, zwane dalej wykonawcami, prowizji przygotowawczej Pp w wysokości nie przekraczającej 1,0 proc. kwoty kredytu. Oferty wykonawców, którzy zaoferują prowizję przygotowawczą  w wysokości wyższej niż 1,0 proc. kwoty kredytu będą odrzucone.
•    Umowę kredytową przygotuje Wykonawca z uwzględnieniem powyższych punktów oraz istot-nych dla stron postanowień, o których mowa w Załączniku Nr 8 do SIWZ
•    Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 91 ust. 2a Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zmianami) dalej p.z.p., stosuje się kry-terium ceny, jako jedyne kryterium oceny ofert z uwagi na określone w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.
•    Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzyst-niejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Do pobrania:
Opinie RIO, uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie oraz pozostałe dokumenty finansowe do pobrania za strony internetowej Zamawiającego: www.lubaczow.pl  zakładce Budżet Miasta, Rok … http://www.lubaczow.pl/go.php?/pl/budzet_miasta_lubaczow/
Uchwały Rady Miejskiej - do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: www.lubaczow.pl  zakładka Uchwały Rady Miejskiej, … Kadencja http://www.lubaczow.pl/go.php?/pl/uchwaly_rady_miejskiej/ 

4.3 Wspólny Słownik Zamówień kod CPV:
66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

5) Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
6) Termin wykonania zamówienia:
1. Postawienie  kredytu do dyspozycji zamawiającego w terminie od  25.06.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Termin realizacji umowy – od dnia podpisania umowy do  31.12.2025 r.
Uwaga: Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości i terminu uruchomienia kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.


7) Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a)    nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 Pzp (rozdz. VI pkt  4 i 5. SIWZ);
b)    spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu                  o zamówieniu i SIWZ.
2.    Warunki udziału w postępowaniu.
2.1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału                 w postępowaniu, dotyczące:
a)    kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b)    sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c)    zdolności technicznej lub zawodowej
-    określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
2.2.    Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2.3.    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.4.    Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3.    Określenie warunków udziału w postępowaniu.
3.1.    Zamawiający  określa warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. VI pkt 2.1. lit. a) SIWZ tj.  Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o którym mowa w rozdz. VI pkt 2.1. lit. a) SIWZ., jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania czynności bankowych obejmujących udzielanie kredytów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876)
3.2.    Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. VI pkt 2.1. lit. b) SIWZ.
3.3.    Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdz. VI pkt 2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: co najmniej 1 usługę udzielenia kredytu o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto
3.4.    Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3.5.    Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3.6.    Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp.
3.7.    Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3.8.    Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w rozdz. VI pkt 3.4. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a)    zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b)    zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w rozdz. VI pkt 3.3. SIWZ.
3.9.    W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1)    zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2)    sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3)    zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4)    czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3.10.    Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. VII pkt 4. ppkt 1-9 SIWZ.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VII pkt 1) i 2) SIWZ (dokumenty muszą być podpisane przez podmiot udostępniający zasoby).
4.    Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1)    wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2)    wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)    o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),
b)    o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c)    skarbowe,
d)    o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3)    wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w rozdz. VI pkt 4. ppkt 2 SIWZ;
4)    wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5)    wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6)    wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7)    wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8)    wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9)    wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10)    wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933);
11)    wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12)    wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.    Na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza również wykonawcę:
1)    w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);
2)    który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3)    jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp z:
a)    zamawiającym,
b)    osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c)    członkami komisji przetargowej,
d)    osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4)    który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5)    będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
6)    jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7)    wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
8)    który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

7a)      Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

•    W celu wstępnego wykazania przez Wykonawcę, że nie podlega wykluczeniu  i spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:

1)    Pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone wg Załącznika nr 2 do SIWZ.
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępo-waniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finan-sowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łą-czących go z nim stosunków prawnych.
b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbęd-nymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ.
c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświad-czenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
d) Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na zdolno-ściach, których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne oświadczenia dla tych podwykonawców;
e) dokumenty wskazane w pkt c i d muszą potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
f) w oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warun-ków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, nie wy-maganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty

2)    pisemne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone wg Załącznika nr 3 do SIWZ;

Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada czy Wy-konawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od za-warcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia wa-runki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród po-zostałych ofert.


Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została naj-wyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, opisanych w pkt 2 poniżej chyba że, pomimo braku takiego obowiązku, dołączy on te oświadczenia lub dokumenty do swojej oferty.

•    Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy:
Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zosta-nie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia:

1.    W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, określonego w rozdz. VI pkt. 3.1 SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:
a)    zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1876),  a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejście w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe
2.     W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w rozdz. VI pkt 3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:
a)    wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ oraz załączeniem dowodów określającymi, czy te usługi zostały wykonane (są wykonywane) należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
- Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: co najmniej 1 usługę udzielenia kredytu o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto.
3.    Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.
4.    W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
1)    informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2)    zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3)    zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4)    odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
5)    oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ);
6)    oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ);
7)    oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ);
8)    oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ);
9)    oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ),
10)    oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inny wykonawca, który złożył odrębną ofertę; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ),
5.    Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
6.    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz.  VII pkt 4. SIWZ:
1)    ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp;
2)    ppkt 2-4  - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)    nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b)    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7.    Dokumenty, o których mowa w rozdz. VII pkt 6. ppkt 1 i ppkt 2 lit. b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w rozdz. VII pkt 6. ppkt 2 lit. a SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
8.    Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. VII pkt 6. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis rozdz. VII pkt 7. SIWZ stosuje się.
9.    W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
10.    Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdz. VII pkt 4. ppkt 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w rozdz. VII pkt 6. ppkt 1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis rozdz. VII pkt 7. SIWZ zdanie pierwsze stosuje się.
11.    W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
12.    Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
13.    Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.
14.    Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. VII pkt 4. ppkt 1-9 SIWZ.

8) Informacja na temat wadium:
1)    Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości  10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).
2)    Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
•    pieniądzu,
•    poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
•    gwarancjach bankowych,
•    gwarancjach ubezpieczeniowych,
•    poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy  z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3)    Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4)    Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:
Powiatowy Bank Spółdzielczy  w Lubaczowie, Nr 78 9101 0003 2001 0011 8444 0005 
a potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
5)    W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu w kasie Urzędu Miejskiego  w Lubaczowie, ul. Rynek 26  kopia jako załącznik do oferty (sposób preferowany) lub dołączyć do oferty w sposób umożliwiający późniejsze zdeponowanie w kasie (nie spinać z ofertą).
6)    Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zawartych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska).
7)    Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
8)    W przypadku konsorcjum: wadium wnoszone jest przez konsorcjum lub uprawnionego pełnomocnictwem członka konsorcjum.
9)    Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena   –   100 %

obejmująca sumę odsetek za okres kredytowania tj. w okresie od dnia 01.07.2018 r. do dnia  31.12.2025r. z uwzględnieniem: WIBOR 3M z dnia 07.03.2018 r. tj. 1,72% plus marża Banku w punktach procentowych oraz planowanej spłaty kredytu określonej w rozdz. V pkt 2 niniejszej SIWZ.

W treści wzorów umów kredytowych określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Poza ceną kredytu, której sposób wyliczenia został szczegółowo opisany, Zamawiający nie będzie ponosił innych kosztów w trakcie realizacji zamówienia, stanowiących koszty cyklu życia.

10)     Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26,  37-600 Lubaczów
pokój nr A7, sekretariat
do dnia 07.05.2018 r. do godz. 10.00.
Oferty muszą być sporządzone w języku polskim

11) Miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26,  37-600 Lubaczów
pokój nr A6, Sala obrad
dnia 07.05.2018 r. do godz. 10.15.

12) Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.     

13) Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

14) Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

15) Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

16) Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

17) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia:  549017-N-2018 w dniu 23.04.2018r.

/-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt

 

Dokument w formacie ZIPDokumentacja przetargowa do pobrania w wersji spakowanej zip - tj. SIWZ,Ogłoszenie o zamówieniu,Załączniki do SIWZ
Dokument w formacie ZIPOgłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP nr 500174238-N-2018
wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-04-23
Ostatnia modyfikacja: , 2018-07-24


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra