Lubaczów
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
27-04-2018
Wyjaśnienie treści SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:,Kredyt na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.569.689,80 zł
27-04-2018

 

RIR.III.271.2.2018                                                                                                                                                                                                                                                                Lubaczów,27.04.2018 r.

 
Do wszystkich Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Kredyt na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości  2 569 689,80 zł
WYJAŚNIENIE treści SIWZ


    Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zmianami) Zamawiający przekazuje wyjaśnienia (dokumenty) na pytania  z  dnia 25.04.2018 r. oraz 26.04.2018 r.:

1.Prosimy o potwierdzenie, że uchwała dot.  WPF nr 444/XLV/2018 z dnia 06.02.2018r. jest aktualna. Jeżeli w/w uchwała została zmieniona, to proszę  przedłożenie zmiany do w/w uchwały  wraz ze zamianą uchwały budżetowej,
Odp.: W załączeniu pliki do pobrania

2.Prosimy o przedłożenie :
-dot. 2018r. opinii regionalnej izby obrachunkowej w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego,
-opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016r. i pierwsze  półrocze 2017r.
Odp.: W załączeniu pliki do pobrania

3.Prosimy o udostępnienie aktualnej  uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tyt. wykonania budżetu za 2016r.
Odp.: W załączeniu pliki do pobrania

4.Czy na  deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?
Odp.: TAK

5.Czy kredyt będzie uruchomiony jednorazowo czy w transzach? Jeśli w transzach, prosimy o podanie ich kwot.
Odp. Kredyt może być uruchomiony w  trzech transzach w zależności od potrzeb.

6.Zgodnie z harmonogramem spłaty zawartym w SIWZ, spłata I raty kredytu przypada na 31.03.2020r. przy karencji w spłacie rat kredytu do 31.03.2020r. Mając na uwadze powyższe proszę o odpowiedź, czy zgadzacie się Państwo aby karencja w spłacie może zostać skrócona do 30.03.2020r.  
Odp.TAK
 
7. Prosimy o potwierdzenie, że spłata kredytu będzie następować w ostatnim dniu kwartału, począwszy od 2020r. 
Odp.:Spłata kapitału będzie następowała do ostatniego dnia kwartału począwszy od 2020r. z możliwością wcześniejszych spłat niż przewiduje harmonogram
 
8.Prosimy o potwierdzenie, że harmonogram spłaty kapitału ma przedstawiać się następująco tj. zgodnie z opinią RIO uchwała nr 10/9/2018 z dnia 14.03.2018r.) tj. w :
-2020r. spłacony kapitał 400.000,00zł.
-2021r. spłacony kapitał 400.000,00zł.
-2022r. spłacony kapitał 400.000,00zł.
-2023r. spłacony kapitał 400.000,00zł.
-2024r. spłacony kapitał 569.589,80zł.
-2025r. spłacony kapitał 400.000,00zł.
 Odp.: TAK – Zamawiający potwierdza harmonogram, ale przy jednoczesnym zastrzeżeniu  możliwości wcześniejszych spłat niż przewiduje harmonogram.

9.W jaki sposób mają być określone odsetki od kredytu w załączniku do umowy, skoro Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości i terminu uruchomienia kredytu, a odsetki mają być liczone od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu,
Odp.: Na dzień podpisania umowy nie jest możliwe określenie harmonogramu odsetek, gdyż one uzależnione są od wypłaty kolejnych transz kredytu. Tabela jako załącznik do umowy stanowi podstawę do obliczenia ceny zamówienia
.

10.Czy Zamawiający przedstawi dokumenty z ZUS i US o niezaleganiu z opłatami przed podpisaniem umowy z Bankiem, 
Odp.:TAK, Zamawiający przedstawi dokumenty przed podpisaniem umowy z Bankiem.

11.Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenie w umowie kredytowej następującego zapisu : „W przypadku kiedy suma wartości stopy procentowej WIBOR 3M oraz marży Banku osiągnie wartość ujemną, do wyliczeń stosuje się stawkę 0 %” ?
Prosimy o potwierdzenie, że
a/ jeżeli stopa procentowa WIBOR 3M osiągnie wartość ujemną, strony będą przyjmować, że wynosi ona zero.
b/ jeżeli oprocentowanie kredytu rozumiane jako suma marży i stopy procentowej WIBOR 3M osiągnie wartość ujemną, Strony będą przyjmować, że wynosi ona zero.
Odp.:Zamawiający nie wyraża zgody na zamieszczenie takich zapisów umowy.

12.Czy Zamawiający jest organem założycielskim SP-ZOZ? Jeżeli tak:
a) Proszę o udostępnienie sprawozdania RB Z SP ZOZ.
b) Prośba o informacje w zakresie planowanych przekształceń/likwidacji/połączeń SP-ZOZ
c) Prosimy o informację w zakresie planowanych przejęć z mocy prawa JST zadłużenia:
- na podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim,
- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
- stowarzyszenia,
tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.
d) Prosimy o podanie dla szpitala następujących informacji:
- czy szpital realizuje program naprawczy?
- czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)? Prosimy o podanie kwoty kredytu/poręczenia (w tys. PLN) i okresu kredytowania.
- czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN) i okresu kredytowania.
Odp.:NIE DOTYCZY, Zamawiający nie jest organem założycielskim SP-ZOZ.

13.Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich dwóch lat prowadzone były u Państwa, przez komornika, działania windykacyjne dotyczące zadłużenia w bankach.
Odp.: NIE DOTYCZY, nie były prowadzone działania windykacyjne dotyczące zadłużenia w bankach u Zamawiającego.

14.Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach bankowych ciążą zajęcia egzekucyjne. /jeżeli tak, prosimy o podanie kwoty zajęć/.  
Odp.: NIE, na rachunkach bankowych Zamawiającego nie ciążą zajęcia egzekucyjne.
 

15.Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich dwóch lat prowadzony był u Państwa program naprawczy,  
Odp.: NIE, w ciągu ostatnich dwóch lat nie był prowadzony program naprawczy.
 
16.Czy w Gminie funkcjonują lokalne systemy wspierania przedsiębiorczości. Jeśli tak, prośba
o wymienienie.
Odp. TAK - zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Lubaczowa ( Uchwała Nr 37/VII/2015  Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26.02.2015r.)
 

17.Prosimy o informacje dotyczących:
a) Posiadanych udziałów lub akcji spółek prawa handlowego, powiązaniach kapitałowych lub organizacyjnych z innymi podmiotami (Podanie Nr REGON niniejszych podmiotów). NIE DOTYCZY
b) udzielonych poręczeń i gwarancji – NIE DOTYCZY
c) realizacji inwestycji finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE (w tymi: Jakie Gmina  ma doświadczenie w tego typu projektach. Czy zostały zrealizowane zgodnie z umową czy zidentyfikowano nieprawidłowości).
Odp.: Projekt w ramach RPO WP na lata 2014-2020  „Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakupy pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie”- data rozpocz.-30.06.2017r, data zakończ.15.01.2018r- nie zidentyfikowano nieprawidłowości
- Projekt w ramach RPO WP na lata 2014-2020 „Cyfrowy Urząd, e-Usługi w gminach Powiatu Lubaczowskiego”- data rozp.-12.08.2016r, data zakończ.-30.03.2018r - - nie zidentyfikowano nieprawidłowości
- Projekt „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Lubaczów|”- data rozpoczęcia 22.06.2015r, data zakończenia 31.12.2018r. -  w trakcie realizacji
- Projekt  Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.4 Kultura  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. „Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie „data rozpoczęcia- 2.02.2018r., data zakończenia 15.02.2019r. – w trakcie realizacji

                                                                                                                    
18. Wartości mienia komunalnego wg ostatniej informacji,
Odp.: 120 684 580,70 zł  (słownie złotych: sto dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych 70/100)

19. Szczegółową informację dotyczącą zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów  i pożyczek (plik w załączeniu).
Odp.: W załączeniu pliki do pobrania

W załączeniu udostępniamy:
• Uchwała Nr 479/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 430/XLIV/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miej-skiej Lubaczów
• Uchwała Nr 10/24/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Lubaczowa na lata 2018-2035
• Uchwała Nr 13/41/2017 z dnia 27 września 2017 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o informacji Burmistrza Miasta Lubaczowa o    przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
• Uchwała Nr 13/47/2017 z dnia 10 maja 2016 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o rocznym sprawozdaniu Burmistrza Miasta Lubaczowa z wykonania budżetu za 2016 r.
• Uchwała Nr 336/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 29 czerwca  2017 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubaczowa absolutorium z tytułu wykonania bu-dżetu za 2016 rok
• zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień treści SIWZ, nie przedłuża terminu składania ofert.
/-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
 Krzysztof Szpyt 


Dokument w formacie ZIPWyjaśnienie treści SIWZ z załącznikami
wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-04-27
Ostatnia modyfikacja: , 2018-04-27


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra