Lubaczów
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
07-05-2018
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
07-05-2018

RIR.III.271.2.2018                                                                                       Lubaczów, dnia 07.05.2018 r.

 

 

INFORMACJA

Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: RIR.III.271.2.2018

Nazwa zadania:  „Kredyt na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości  2.569.689,80 zł”

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 391.341,00 zł

Gmina Miejska Lubaczów informuje, że w dniu 07.05.2018 r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert.  Złożono następujące oferty:

 

 

Nr oferty

Data wpływu

Godz. wpływu

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Całkowita cena

udzielenia kredytu

 

1

 

04.05.2018 r.

 

10:30

PKO Bank Polski Spółka Akcyjna

Południowo-Wschodni Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie

Regionalne Centrum Korporacyjne       w Rzeszowie

35-326 Rzeszów

ul. Rejtana 53B

318 594,99 zł

2

07.05.2018 r.

9:58

 

Bank Spółdzielczy w Lubaczowie

 ul. Rynek 28

37-600 Lubaczów

 

 

329 358,44 zł

 

 

 

 

  Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

 

/-/

Burmistrz Miasta Lubaczowa

Krzysztof Szpyt

wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-05-07
Ostatnia modyfikacja: , 2018-05-07


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra