Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
22-05-2018
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
22-05-2018

RIR.III.271.2.2018                                                                                                                                                                                                                                                Lubaczów, dnia 22.05.2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: RIR.III.271.2.2018   

Nazwa zadania: „Kredyt na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości  2.569.689,80 zł”

 

1.        Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zmianami) Zamawiający informuje, że  w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

PKO Bank Polski Spółka Akcyjna

Południowo-Wschodni Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie

Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie

35-326 Rzeszów

ul. Rejtana 53B

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.

 

Powyższa oferta, złożona została na kwotę 318 594,99 zł i otrzymała łączną najwyższą liczbę punktów: 100.

Podstawą  prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena udzielenia kredytu

Liczba punktów

 
 

1

 

PKO Bank Polski Spółka Akcyjna

Południowo-Wschodni Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie

Regionalne Centrum Korporacyjne         w Rzeszowie

35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 53B

318 594,99 zł

 

100 pkt

 

 
 
 

2

 

Bank Spółdzielczy w Lubaczowie

ul. Rynek 28

37-600 Lubaczów

 

 

329 358,44 zł

96,73  pkt

 

 

 

2.        Zamawiający informuje na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2, że w prowadzonym postepowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców, oraz na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 nie odrzucono żadnej   z ofert.
3.       
Zamawiający informuje, że termin określony zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy  - „Środki Ochrony Prawnej”.

 

 

/-/

Burmistrz Miasta Lubaczowa

Krzysztof Szpyt


wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-05-22
Ostatnia modyfikacja: , 2018-05-22


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra