Lubaczów
Czwartek, 24 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
13-06-2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
13-06-2018

 Lubaczów, dnia 13.06.2018 r.
RIR.III.271.3.2018


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
 „Przebudowa oraz rewitalizacja nawierzchni dróg gminnych oraz parkingów na terenie miasta Lubaczowa”

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Miejska Lubaczów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres  zamawiającego:
Gmina Miejska Lubaczów
(siedziba: Urząd Miejski w Lubaczowie)
ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów
www.lubaczow.pl
poczta@um.lubaczow.pl, drogi@um.lubaczow.pl
godz. urzędowania: 7.30 - 15.30
tel.: 16 632 80 10, fax: 16 632 11 91

2) Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.lubaczow.pl

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Przebudowa oraz rewitalizacja nawierzchni dróg gminnych oraz parkingów na terenie miasta Lubaczowa

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Część I: Rewitalizacja nawierzchni dróg i parkingów na terenie miasta:
1) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Kasztanowej, ul. Sikorskiego:
a) Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej: 532 m
b) Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm kruszywami łamanymi stabilizowanymi mechanicznie 0/31,5mm:  1234 m2
c) Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0,7 kg czystego asfaltu Krotność = 1.5:  1234 m2
d) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna): 1234 m2

2) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Witosa
a) Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej: 268 m
b) Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm kruszywami łamanymi stabilizowanymi mechanicznie 0/31,5mm:  616 m2
c) Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0,7 kg czystego asfaltu Krotność = 1.5:  616 m2
d) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna): 616 m2

3) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na  ul. Żuki
a) Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm kruszywami łamanymi stabilizowanymi mechanicznie 0/31,5mm:  930 m2
b) Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0,7 kg czystego asfaltu Krotność = 1.5:  930 m2
c) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna): 930 m2

4) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze wewnętrznej dz. nr ewid. gruntów 3284/22 (boczna od ul Kościuszki przy PUP)
a) Skropienie asfaltem nawierzchni dr. w ilości 1 kg czystego asfaltu Krotność=2: 520 m2
b) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie: 24 t
c) Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową (0,7kg/m2 czystego asfaltu): 520 m2    
d) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna): 520 m2

5) Przebudowa nawierzchni parkingów przy ul. Wł. Jagiełły w ramach budżetu obywatelskiego
a) Skropienie asfaltem nawierzchni dr. w ilości 1 kg czystego asfaltu Krotność=2: 961 m2
b) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie: 39 t
c) Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową (0,7kg/m2 czystego asfaltu): 520 m2
d) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna): 961 m2

Zamawiający przewiduje udzielenie  zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych  robót budowlanych, tj. :  wykonania nawierzchni bitumicznej o powierzchni nieprzekraczającej 1000m2. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu robót budowlanych będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej:
Przebudowa drogi gminnej nr 104907R, ul. Kasztanowej:
a) Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej: 371 m
b) Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm kruszywami łamanymi stabilizowanymi mechanicznie 0/31,5mm:  896 m2
e) Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0,7 kg czystego asfaltu Krotność = 1.5:  896 m2
d) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna): 896 m2

Część II: Przebudowa dróg gminnych os. Mazury II nr 104887R ul. Kasztelańska, nr 104889R ul. Królowej Jadwigi w Lubaczowie
Zamówienie podstawowe:
a) drogi gminne nr 104887R ul. Kasztelańska, nr 104889R ul. Królowej Jadwigi w km od  0+225 – do 0+495
1. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej:  275 m    
2. Krawężniki betonowe "na płask" o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej: 309 m
3. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca): 1456 m2    
4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna): 1456 m2    
5. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości  8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem: 99,2m2
6. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm.: 328 m
Odc. 2: 406 mbKanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm.
7. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm.: 53m
8. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 2,5 m.:3szt.
9. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 2,5 m.: 9 szt.
10. Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu: 16 szt.

b)  droga gminna nr 104889R ul. Królowej Jadwigi dz. nr ewid gruntów 5673
1. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej:  40 m    
2. Krawężniki betonowe "na płask" o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej: 265 m
3. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca): 720 m2    
4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna): 720 m2    
5. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm.: 150 m
6. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm.: 12 m
7. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 2,5 m.: 2 szt.
8 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu: 4 szt.

Zamawiający przewiduje udzielenie  zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych  robót budowlanych, tj. dla drogi gminnej nr 104887R ul. Kasztelańska w km 0+104 – 0+225. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu robót budowlanych będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej:
1. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej:  102 m    
2. Krawężniki betonowe "na płask" o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej: 120 m
3. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca): 605 m2    
4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna): 605 m2    
5. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości  8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem: 35m2
6. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm.: 78 m
7. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm.: 12 m
8. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 2,5 m.: 2 szt.
9. Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu: 4 szt.


Część III: Przebudowa dróg gminnych: ul. Starzyny w km od 0+243,44 do 0+343,17
1) Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa " z betoniarki", warstwa gr.20 cm: 526,2 m2;
2) Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm o gr. 20 cm po zagęszczeniu: 526,2 m2;
3) Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław,  wystające o wymiarach 15x30 cm, ława betonowa: 199 m;
4) Krawężniki betonowe "na płask" o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej: 5 m
5) Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości  8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem:  526,2 m2;
6) Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej szarej o grubości  8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem: 22 m2.

Zamawiający przewiduje udzielenie  zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych  robót budowlanych, tj. dla drogi gminnej 104969R ul. Starzyny w km od 0+218,44 do 0+243,44 oraz  dla drogi  wewntrzenej  dz. nr 4311 (boczna od ul. Starzyny). Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu robót budowlanych będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej:
A. ul. Starzyny w km od 0+218,44 do 0+243,44
1) Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa " z betoniarki", warstwa gr.20 cm: 135 m2;
2) Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm o gr. 20 cm po zagęszczeniu:  135 m2;
3) Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław,  wystające o wymiarach 15x30 cm, ława betonowa: 51 m;
4) Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości  8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem: 135 m2
B. dla drogi  dz. nr 4311
1) Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm o gr. 5 cm po zagęszczeniu:  391 m2;
2) Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław,  wystające o wymiarach 15x30 cm, ława betonowa: 199 m: 270 m;
3) Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości  8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem: 391 m2;

Część IV: Przebudowa dróg gminnych:  ul. Dębickiego oraz łącznik do ul. Mickiewicza
a) ul. Dębickiego
1) Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm o gr. 5 cm po zagęszczeniu:  759 m2
2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca): 759 m2
3) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna): 759 m2

b) łącznik od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW866 ul. A. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Dębickiego, działka nr 1422/2, 1423/7 (132,4m):
1) Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm o gr. 8 cm po zagęszczeniu:  834 m2    
2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca): 834 m2
3) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna): 834 m2
4) Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu: 1 szt.
5) Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 200 mm: 3m

c) zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej DW866 ul Mickiewicza:
1) Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa , warstwa gr 15 cm.: 28,40 m2
2) Podbudowy z kruszyw łamanych 0-63mm, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm:  28,40 m2
3) Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław,  wystające o wymiarach 15x30 cm, ława betonowa: 12 m;
4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca): 28,40 m2
5) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna): 28,40 m2
6) Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem: 52 m2
7) Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową: 24m
8) Oznakowanie poziome: 21m2 oraz oznakowanie  pionowe: 2 szt słupki i tarcze

Część V: Dostawa 500 ton kruszywa do utwardzenia nawierzchni dróg gminnych:
a) Dostawa kruszywa łamanego o frakcji 2 - 31,5 mm: 100 ton (mieszanka nie może zawierać frakcji o uziarnieniu 0 - 2 mm, dopuszcza się dolną frakcję w zakrsie 2-10 mm czyli mieszankę o frakcji w zakresie do 10 - 31,5 mm).
b) Dostawa kruszywa łamanego o frakcji 0 - 31,5 mm: 200 ton
c) Dostawa kruszywa łamanego o frakcji 0 - 63,0 mm: 200 ton
 
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:
a) Przedmiary robót (załącznik nr 10 do SIWZ).
b) Projekty budowlane (załącznik nr 11 do SIWZ).
c) Dodatkowe uwagi:
Wykonawca zapewni kierownika budowy oraz kadrę kierowniczą, niezbędną do realizacji zamówienia. Przedmiot zamówienia objęty będzie okresem gwarancji od 3 do 5 lat, licząc od dnia przekazania całości zamówienia protokołem końcowym odbioru robót.
Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców, za wcześniejszą zgodą Zamawiającego, zgodnie z art. 6471 Kodeksu Cywilnego.
Dokumentacja projektowa jeżeli wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania skutkującej zmianą dokumentacji technicznej. Wykonawca, który przewiduje do zastosowania materiały i urządzenia równoważne, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały i urządzenia zostały zmienione i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje i wykazać równoważność z materiałami zastosowanymi w dokumentacji.  


 
5. Dokumentacja projektowa wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych,
tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania skutkującej zmianą dokumentacji technicznej. Wykonawca, który przewiduje do zastosowania materiały i urządzenia równoważne, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały i urządzenia zostały zmienione
i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje i wykazać równoważność z materiałami zastosowanymi w dokumentacji.

6. Kod CPV:
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1 Roboty w zakresie chodników
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
14212200-2 Kruszywo
14212300-3 Kamień pokruszony lub rozłupany

7. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:
Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

8. Wymagania stawiane Wykonawcy:
8.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
8.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
8.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego                   z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
8.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
8.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
8.6 Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
8.6.1. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zachowaniem wymagań i obowiązującymi przepisami,                   w szczególności wymogami prawa budowlanego, przepisami dotyczącymi bhp przy wykonaniu robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401) oraz zgodnie  z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją, należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością i właściwą organizacją pracy.
8.6.2. Użyte materiały/zabudowane urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
8.6.3. Wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z PN przenoszących normy europejskie PN-EN ( normy zharmonizowane).

9. Wymagania organizacyjne
9.1. Zamawiający nie zapewnia dozoru mienia Wykonawcy robót.
9.2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona niezbędnych zabezpieczeń terenu. Za jakość                       i zgodność z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych zabezpieczeń, jak również za ich stałą sprawność techniczną odpowiada Wykonawca ( kierownik budowy).
9.3. Złożenie materiałów rozbiórkowych lub nadających się do ponownego wbudowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego  w stanie nienaruszonym. 
9.4. Materiały rozbiórkowe nienadające się do ponownego wbudowania Wykonawca będzie systematycznie wywoził z terenu realizowanego obiektu, a po zakończeniu robót jest zobowiązany do całkowitego uporządkowania terenu.

10. Wymagania dotyczące gwarancji
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia minimum 3 - letniej (36 miesięcy) gwarancji jakości, licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę krótszego niż 3 lata (36 miesięcy) okresu gwarancji jego oferta zostanie odrzucona.

11. Wymagania dotyczące zatrudnienia
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia – roboty budowlane w zakresie: budowy / przebudowy nawierzchni dróg tj. wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm.

5) Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
6) Termin wykonania zamówienia:
1) Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy, które nastąpi w następnym dniu po podpisaniu umowy.
2) Zakończenie:
Część   I   do 16  listopada 2018 r.
Część  II   do 16 listopada 2018 r.
Część III   do 16 listopada 2018 r.
Część IV  do 31 października 2018 r.
Część V   do 31 października 2018 r.

7) Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
    1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b Pzp,

b) Zdolności technicznej lub zawodowej:
- warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży:
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b Pzp.
złoży wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym Wykonawca wykaże się co najmniej realizacją jednej roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie dróg/ulic,  na  kwotę 150.000,00 zł - wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.
oświadczenie, że osoby te posiadają stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: drogowej,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca:
złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b Pzp,

3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w okolicznościach, o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy Pzp.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z warunków określonych w pkt. 1) winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt. 2), 3) i 4) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie.
5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert ,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;
7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
7. Wykluczenie Wykonawców z udziału w postępowaniu:
7.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców podlegających wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy.
Dodatkowo Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w oparciu o podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy (pkt 1-8):
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.13 poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.);
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c) jeżeli Wykonawca, lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, tj.: urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurent pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 2 – 4 ustawy z:
- Zamawiającym,
- osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego;
- członkami komisji przetargowej;
- osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
d) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,
e) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
f) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika  spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce  komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
g)wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych,
h) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

7.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje:
1) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. a) – c) i pkt. 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. a) – c) ustawy, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) W przypadkach, o których mowa:
a) w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) i pkt. 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit d) ustawy;
b) w art. 24 ust. 1 pkt. 15, art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy; jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienia jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 18 i 20 lub ust. 5 pkt. 2 – 4 ustawy, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

7.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16 – 20 lub art. 24 ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione powyżej.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

7a) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1. W celu wstępnego wykazania przez Wykonawcę, że nie podlega wykluczeniu  i spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:
1) Pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone wg Załącznika nr 2 do SIWZ.
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik nr 7 do SIWZ.
c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
d) Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na zdolnościach, których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne oświadczenia dla tych podwykonawców;
e) dokumenty wskazane w pkt c i d muszą potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
f) w oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty

2) pisemne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone wg Załącznika nr 3 do SIWZ;
Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, opisanych w części 2 poniżej chyba że, pomimo braku takiego obowiązku, dołączy on te oświadczenia lub dokumenty do swojej oferty.

2. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy:
Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia:
1. Oświadczenie, że osoby które będą wykonywać lub uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności: drogowej, Załącznik Nr 4 do SIWZ.
2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3. wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy – patrz rozdz. VI punkt 1. ppkt 1) lit. d SIWZ.
4.  wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym Wykonawca wykaże się co najmniej realizacją jednej roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie dróg/ulic,  na  kwotę 100.000,00 zł -  wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.
5. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (w przypadku wyboru oferty, Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do przedłożenia polisy w wysokości min. wartości robót – złożonej oferty).

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI pkt 2 ppkt 2 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w rozdz. VI pkt 3 lit. a)  tiret pierwsze SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy  z Wykonawców oddzielnie.
    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów;
pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
5. Oświadczenia należy złożyć w formie oryginału, pozostałe dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej  za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy.
6. Na ofertę składają się dokumenty wskazane w dziale 5 oraz niżej wymienione załączniki:
Formularz ofertowy  wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – wg zał. nr 1,
Dokumenty poświadczające wniesienie wadium,
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b Prawa zamówień publicznych – wg zał. nr 2,
Oświadczenie o posiadaniu osób zdolnych do wykonania zamówienia – wg zał. nr 4,
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
z art. 24 ust. 1 i 5 Prawa zamówień publicznych – wg zał. 3,
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w rozdział VI pkt 1 i 2 SIWZ.
Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę,                o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg zał. nr 7 do SIWZ.

8) Informacja na temat wadium:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości  2 000,00 zł (słownie złotych:  dwa tysiące 00/100).
2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
1)    pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:
Powiatowy Bank Spółdzielczy  w Lubaczowie, Nr 78 9101 0003 2001 0011 8444 0005 
a potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu                  w kasie Urzędu Miejskiego  w Lubaczowie, ul. Rynek 26  kopia jako załącznik do oferty (sposób preferowany) lub dołączyć do oferty w sposób umożliwiający późniejsze zdeponowanie w kasie (nie spinać z ofertą).
6. Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium                                    w okolicznościach zawartych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska).
7. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
8. W przypadku konsorcjum: wadium wnoszone jest przez konsorcjum lub uprawnionego pełnomocnictwem członka konsorcjum.
9. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a) Część I - IV
Cena wykonania zamówienia – waga 60%.
Okres gwarancji - waga 40 %
b) Część V
Cena wykonania zamówienia – waga 60%.
Termin wykonania dostawy  - waga 40 %


10) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, język, w jakim muszą być sporządzone:
w  siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26,  37-600 Lubaczów
pokój nr 7, sekretariat
do dnia 28.06.2018 r. do godz. 10.00

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26,  37-600 Lubaczów
pokój nr 6, Sala obrad
dnia  28.06.2018 r. do godz. 10.15.

12) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert      

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

16) informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6  ustawy.


17) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  Nr ogłoszenia: 572623-N-2018, dnia 13.06.2018 r.

18) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy
                        /-/
                        Burmistrz Miasta Lubaczowa
                        Krzysztof Szpyt


Dokument w formacie ZIP Dokumentacja przetargowa - do pobrania w wersji spakowanej zip

Dokument w formacie ZIPOgłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500200182-N-2018 z dnia 22-08-2018 r.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-06-13
Ostatnia modyfikacja: , 2018-08-22


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra