Lubaczów
Czwartek, 24 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
28-06-2018
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
28-06-2018

Lubaczów, dnia 28.06.2017 r.
RIR.III.271.3.2018


INFORMACJA
Z SESJI OTWARCIA OFERT


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: RIR.III.271.3.2018
Nazwa zadania: „Przebudowa oraz rewitalizacja nawierzchni dróg gminnych oraz parkingów na terenie miasta Lubaczowa”

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:
Cz. I       322 974,64 zł netto,    397 258,81 zł    brutto
Cz. II      472 558,02 zł netto,    581 246,36 zł    brutto
Cz. III     90 549,05 zł netto,      111 375,33 zł     brutto
Cz. IV     160 569,33 zł netto,   197 500,28 zł     brutto
Cz. V      28 000,00  zł netto,     34 440,00 zł      brutto

Gmina Miejska Lubaczów informuje, że w dniu 28.06.2018 r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

Nr oferty Data wpływu Godz. wpływu Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (brutto) Łączny okres gwarancji Termin wykonania
1 21.06.2018 10:56 Firma Handlowo-Usługowa
Stanisław Łach
ul. Pańska 56
36 - 051 Górno
Cz. I      
Cz. II      
Cz. III      
Cz. IV      
Cz. V  35 670,00 zł   14 dni
2 28.06.2018 9:00 Usługi Budowlane „BUDREM”
Łukasz Sopel
ul. Jana III Sobieskiego
37-600 Lubaczów
Cz. I      
Cz. II      
Cz. III 136.356,94 zł 5 lat 16.11.2018
Cz. IV      
Cz. V      
3 28.06.2018 9:49 Zakład Instalacyjny
Wod.-Kan. CO i Gaz
Jan Szyk
ul. Witosa 3
37 - 600 Lubaczów
Cz. I      
Cz. II      
Cz. III 121.142,54 zł 5 lat 16.11.2018
Cz. IV      
Cz. V      
4 28.06.2018 9:56 Firma Usługowa-Handlowa
Uni - Dekor T.Bąski
ul. Kwiatowa 9
37-600 Lubaczów
Cz. I      
Cz. II      
Cz. III 129.676,48 zł 5 lat 16.11.2018
Cz. IV      
Cz. V      


Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.


/-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-06-28
Ostatnia modyfikacja: , 2018-06-28


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra