Lubaczów
Czwartek, 24 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
10-07-2018
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w części: III i V oraz UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w części: I, II i IV dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa oraz rewitalizacja nawierzchni dróg gminnych oraz parkingów na terenie miasta Lubaczow
10-07-2018

RIR.III.271.3.2018                                                                                                                                                                                                                                                                        Lubaczów, dnia 10.07.2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w części: III i V

oraz UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w części: I, II i IV

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: RIR.III.271.3.2018      

Nazwa zadania: „ Przebudowa oraz rewitalizacja nawierzchni dróg gminnych oraz parkingów na terenie miasta Lubaczowa ”

 

1.        Działając na podstawie art. 92 oraz art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zmianami) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną w Części III i V oraz unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Części I, II i IV.

 

2.        W części I postępowanie zostało unieważnione:

- Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

- Uzasadnienie faktyczne: W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na Część I postepowania nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie na Część I w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

 

3.        W części II postępowanie zostało unieważnione:

- Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

- Uzasadnienie faktyczne: W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na Część II postepowania nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie na Część II w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

 

4.        W części III wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład  Instalacyjny Wod. –Kan. CO i Gaz Jan Szyk

ul. Witosa 3, 37-600 Lubaczów

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.

Powyższa oferta, złożona została na kwotę (cz. III) 121.142,54 zł i otrzymała łączną najwyższą liczbę punktów: 100.

Podstawą  prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

5.        W części IV postępowanie zostało unieważnione:

- Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

- Uzasadnienie faktyczne: W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na Część IV postepowania nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie na Część IV w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

 

6.        W części V wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Firma Handlowo-Usługowa Stanisław Łach

ul. Pańska 56, 36 - 051 Górno

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.

Powyższa oferta, złożona została na kwotę (cz. V) 35.670,00 zł i otrzymała łączną najwyższą liczbę punktów: 100.

Podstawą  prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

7.        W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

a)       Cz.III

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Pkt. w kryt. cena

Pkt. w kryt. okres gwarancji

Łączna punktacja

Okres gwarancji

2

Usługi Budowlane „BUDREM”

 Łukasz Sopel

ul. Jana III Sobieskiego  75

37-600  Lubaczów

136.356,94 zł

53,31 pkt

40 pkt

 

 93,31pkt

                       

5 lat

3

Zakład  Instalacyjny

Wod. –Kan. CO i Gaz

Jan Szyk

ul. Witosa 3

37-600 Lubaczów

121.142,54 zł

60 pkt

40 pkt

100 pkt

5 lat

4

Firma Usługowa-Handlowa

Uni - Dekor T.Bąski ul. Kwiatowa 9

 37-600 Lubaczów

129.676,48 zł

56,05 pkt

40 pkt

96,05 pkt

 

5 lat

 

  

b)       Cz.V

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Pkt. w kryt. cena

Pkt. w kryt. termin wykonania dostawy

Łączna punktacja

Termin wykonania dostawy

1

Firma Handlowo-Usługowa

Stanisław Łach

ul. Pańska 56

36 - 051 Górno

 

35.670,00 zł

 

60 pkt

40 pkt

100 pkt

14 dni

(od podpisania umowy )

 

 

8.        Zamawiający informuje na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2, że w prowadzonym postepowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców, oraz na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 nie odrzucono żadnej z ofert.

9.        Zamawiający informuje, że termin określony zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

10.     Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania niniejszego pisma.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji wyboru do realizacji zamówienia najkorzystniejszej oferty złożonej w Części III i Części V  Wykonawcy przysługuje odwołanie – art. 180 ust. 2 ustawy. Na niniejszą czynność Zamawiającego unieważnienia postępowania w Części I, II i IV nie przysługują środki ochrony prawnej.


 

/-/

Burmistrz Miasta Lubaczowa

Krzysztof Szpyt

 

 


 

 


 

 

wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-07-10
Ostatnia modyfikacja: , 2018-07-10


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra