Lubaczów
Czwartek, 24 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
10-08-2018
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
10-08-2018

Lubaczów, dnia 10.08.2018 r.
RIR.III.271.4.2018
 

INFORMACJA
Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: RIR.III.271.4.2018
Nazwa zadania: „Przebudowa i budowa dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Lubaczowa”

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:
Cz. I 405 543,97 zł netto, 498 819,08 brutto
Cz. II 472 558,02 zł netto, 581 246,36 brutto

Gmina Miejska Lubaczów informuje, że w dniu 10.08.2018 r. o godzinie 12:15 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty: Cześć I:

Nr oferty Data wpływu Godz. wpływu Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (brutto)   Okres gwarancji
Cz. I
  1 09.08.2018 1320 Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków -   -
2 10.08.2018 1128 Konsorcjum firm: Lider PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa10E, 23-200 Kraśnik Partner PBI WMB Sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz 628 166,39 5 lat
3   10.08.2018 1131 Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o. Hawłowice 121, 37-560 Pruchnik 474 530,06 5 lat

Cześć II:  

Nr oferty Data wpływu Godz. wpływu Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (brutto)   Okres gwarancji   Zakres wykonanych robót (%) do 31.12.2018
Cz. II
1 09.08.2018 1320 Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków 897 243,55 3 lata Od 0% do 24% t.j. w kwocie 20 000,00 zł
2 10.08.2018 1128 Konsorcjum firm: Lider PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa10E, 23-200 Kraśnik Partner PBI WMB Sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz 1 046 387,45 5 lat od 0% do 24% tj. w kwocie 251 132,99 zł
3 10.08.2018 1131 Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o. Hawłowice 121, 37-560 Pruchnik - - -
 
Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.


wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-08-10
Ostatnia modyfikacja: , 2018-08-10


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra