Lubaczów
Środa, 23 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
20-08-2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa i budowa dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Lubaczowa ” - część II
20-08-2018

RIR.III.271.4.2018                                                                                                                                                                                                                                                         Lubaczów, dnia 20.08.2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:  RIR.III.271.4.2018

Nazwa zadania: „Przebudowa  i budowa dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Lubaczowa”

 

1. Gmina Miejska Lubaczów, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zmianami), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  „ Przebudowa  i budowa dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Lubaczowa ” w Części II prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.                                                 
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zmianami).

UZASADNIENIE FAKTYCZNE
Bezpośrednio przed otwarciem ofert w dniu 10.08.2018 r. Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  581 246,36 zł brutto – Część II.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Cześć II:

Nr oferty

Data wpływu

Godz. wpływu

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

 

Okres gwarancji

 

Zakres wykonanych robót (%)

do 31.12.2018

Cz. II

 

1

09.08.2018

1320

Strabag Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

897 243,55

3 lata

Od 0% do 24%

t.j. w kwocie 20 000,00 zł

2

10.08.2018

1128

Konsorcjum firm:

Lider

PBI Infrastruktura S.A.

ul. Kolejowa10E, 23-200 Kraśnik

Partner

PBI WMB Sp. z o.o.

ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

1 046 387,45

5 lat

od 0% do 24%

tj. w kwocie 251 132,99 zł

3

 

10.08.2018

1131

Budowa Dróg i Mostów

Gospodarstwo Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o.

Hawłowice 121, 37-560 Pruchnik

-

-

-

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Postępowanie zostało unieważnione w Części II, w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 powołanej wyżej ustawy, którego brzmienie jest następujące: „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”, gdyż sytuacja finansowa Zamawiającego nie pozwala na zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

 


/-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt

 

 


wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-08-20
Ostatnia modyfikacja: , 2018-08-20


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra