Lubaczów
Środa, 23 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
03-09-2018
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w części: I
03-09-2018

RIR.III.271.4.2018                                                                                                                                                                                                                                                                     Lubaczów, dnia 03.09.2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w części: I

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: RIR.III.271.4.2018

Nazwa zadania: „Przebudowa  i budowa dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Lubaczowa”

 

1.        Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zmianami) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę w Części I:

 

Budowa Dróg i Mostów

Gospodarstwo Agroturystyczne

„SWOBODA” Sp. z o.o.

Hawłowice 121, 37-560 Pruchnik

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.

Powyższa oferta, złożona została na kwotę 474 530,06 i otrzymała łączną najwyższą liczbę punktów: 100.

Podstawą  prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  Cześć I:

Nr oferty

 

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

 

Cena (brutto)

Pkt. w kryt. cena

Pkt. w kryt. okres gwarancji

Łączna punktacja

Okres gwarancji

2

Konsorcjum firm:

Lider

PBI Infrastruktura S.A.

ul. Kolejowa10E, 23-200 Kraśnik

Partner

PBI WMB Sp. z o.o.

ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

628 166,39 zł

45,33 pkt

40 pkt

 

 85,33 pkt

                       

5 lat

3

Budowa Dróg i Mostów

Gospodarstwo Agroturystyczne

„SWOBODA” Sp. z o.o.

Hawłowice 121, 37-560 Pruchnik

474 530,06

60 pkt

40 pkt

100 pkt

5 lat

 

2.        Zamawiający informuje na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2, że w prowadzonym postepowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców, oraz na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 nie odrzucono żadnej z ofert.
3.       
Zamawiający informuje, że termin określony zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego Wykonawcy przysługuje odwołanie – art. 180 ust. 2 ustawy.

 

/-/

Burmistrz Miasta Lubaczowa

Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-09-03
Ostatnia modyfikacja: , 2018-09-03


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra