Lubaczów
Poniedziałek, 28 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
16-10-2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
16-10-2018

RIR.III.271.8.2018                                                                                                                                                                               Lubaczów, dnia 16.10.2018 r                                           


           OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2017 poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Miejska Lubaczów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Miejska Lubaczów
(siedziba: Urząd Miejski w Lubaczowie)
ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów
www.lubaczow.pl
poczta@um.lubaczow.pl
zamowienia@um.lubaczow.pl
godz. urzędowania: 7.30 - 15.30
tel.: 16 632 80 10, fax: 16 632 11 91

2) Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.lubaczow.pl

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Szczegółowe dane dotyczące układów zasilania oraz prognozowanego zużycia energii czynnej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ.

4.2.  Sprzedaż energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji na rzecz Gminy Miejskiej Lubaczów odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami obsługi  Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz.U. Nr 93, poz. 623).
4.3. Określenie przewidywanego poboru energii ustalone zostało na podstawie przewidywalnego rocznego zużycia, w oparciu o zużycie za okres bezpośrednio poprzedzający wszczęcie niniejszego postępowania i zużycia za okres za ubiegły rok - stanowiąc podstawę określenia przedmiotu zamówienia i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w ściśle podanych ilościach. Rozliczenie sprzedaży odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen Wykonawcy z przetargu.

Szczegółowy zakres dostawy określa opis zadania, stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ.

4.4  Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV:
09310000-5 – elektryczność
65300000-6 - przesył energii elektrycznej i podobne usługi

4.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

5) Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
6) Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia - od  01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

7) Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego  w  ogłoszeniu o zamówieniu.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 1)    Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawcy wykażą się posiadaniem aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.) oraz przedłożą oświadczenie o posiadaniu zawartej umowy na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego wyznaczonym przez Prezesa URE do działania na terenie Zamawiającego lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię tej umowy.
2)    Zdolności technicznej lub zawodowej:
- warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży: nie dotyczy - Spełnienie warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - formularz JEDZ

3)    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca: nie dotyczy - Spełnienie warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - formularz JEDZ

3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w okolicznościach, o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy Pzp.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z warunków określonych w pkt. 1.2. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt.1.1 winien spełniać każdy z Wykonawców.
5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1)    jest niezgodna z ustawą,
2)    jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,
3)    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
4)    zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5)    została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert ,
6)    zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
7)    wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;
7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium
8)    jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

7. Wykluczenie Wykonawców z udziału w postępowaniu:
7.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców podlegających wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy.
Dodatkowo Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w oparciu o podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy (pkt 1-8):
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst  jedn.  Dz.  U.  z 2017 r.poz.1508z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe  (tekst  jedn. Dz.  U.  z  2017  r.  poz. 2344z późn. zm.);
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c) jeżeli Wykonawca, lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, tj.: urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurent pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 2 – 4 ustawy z:
- Zamawiającym,
- osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego;
- członkami komisji przetargowej;
- osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
d) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,
e) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
f) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika  spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce  komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
g)wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych,
h) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

7.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje:
1) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. a) – c) i pkt. 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. a) – c) ustawy, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) W przypadkach, o których mowa:
a) w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) i pkt. 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit d) ustawy;
b) w art. 24 ust. 1 pkt. 15, art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy; jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienia jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 18 i 20 lub ust. 5 pkt. 2 – 4 ustawy, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

7.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16 – 20 lub art. 24 ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione powyżej.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postepowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
 
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
8.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
8.2 Zgodnie  art.  23  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Wykonawcy  wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich, nie  może  podlegać  wykluczeniu  z  postępowania  z  powodu  przesłanek określonych w rozdziale V pkt 7.
8.4 Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V pkt 2:
a) warunek określony w rozdziale V pkt 2 ppkt.1) – pod uwagę będzie brany potencjał wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, ( jego spełnienie muszą wykazać tylko ci wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, którzy będą faktycznie realizować część zamówienia, do której wykonania wymagane jest posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej ).
b) warunki określone w rozdziale V pkt 2 ppkt.  2) i ppkt.3)  –  pod uwagę będzie brany potencjał wszystkich Wykonawców występujących wspólnie oraz potencjał innych podmiotów, o których mowa w pkt 9.
8.5 Dokumenty, które składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie -każdy  z  Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
1)    składa jednolite europejskie dokumenty zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi  w rozdziale VII pkt 4 - 6 SIWZ. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak  podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
2)    składa oświadczenie, o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej –w terminie 3 dni  od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.lubaczow.pl informacji  z  otwarcia  ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3)    będzie  zobowiązany  do  złożenia  dokumentów,  określonych  w  rozdziale VI pkt 3. ppkt.3.2. SIWZ, na wezwanie Zamawiającego dokonane w  trybie  art. 26  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (w odniesieniu do każdego z tych Wykonawców),
4)    będzie  zobowiązany  do  złożenia  dokumentów,  określonych w  rozdziale VI pkt 3. ppkt.3.1.  SIWZ, na wezwanie Zamawiającego dokonane w trybie art. 26  ust.1  ustawy  Prawo zamówień  publicznych, w takim zakresie w  jakim każdy z tych Wykonawców, wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
5)    Wykonawcy wspólnie ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia dołączają do oferty pełnomocnictwo wskazujące, czy pełnomocnik uprawniony jest do reprezentowania ich w postępowaniu  o  udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z pełnomocnikiem tym będzie prowadzona wszelka korespondencja wiążąca dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
6)    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

9. Poleganie na zasobach innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych
9.1 Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w postępowaniu, w stosownych sytuacjach  oraz  w  odniesieniu  do  zamówienia,  lub  jego  części, na  podstawie  art.  22a  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych, polegać  na  zdolnościach technicznych   lub   zawodowych   lub   sytuacji   finansowej   lub   ekonomicznej   innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
9.2 Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
9.3 Zamawiający  oceni,  czy  udostępnione  Wykonawcy  przez  inne  podmioty  zdolności techniczne  lub  zawodowe  lub  ich  sytuacja  finansowa  lub  ekonomiczna,  pozwalają  na wykazanie  przez Wykonawcę  spełniania  warunków  udziału  w postępowaniu  oraz  bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9.4 W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub doświadczenia,  Wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9.5 Wykonawca,  który  polega  na  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę  poniesioną  przez  Zamawiającego  powstałą  wskutek  nieudostępnienia  tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
9.6 Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuacja  finansowa  lub  ekonomiczna podmiotu,  na  zasobach  którego Wykonawca  polega,  nie  potwierdzają  spełniania  przez Wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  zachodzą  wobec  tego  podmiotu podstawy  wykluczenia, Zamawiający  zażąda,  aby  Wykonawca  w terminie  określonym przez Zamawiającego:
        a)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
        b)  zobowiązał  się  do  osobistego  wykonania  odpowiedniej  części  zamówienia, jeżeli  wykaże   zdolności  techniczne  lub  zawodowe lub  sytuację finansową  lub ekonomiczną.
9.7 Dokumenty dotyczące innych podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art.22a ustawy Prawo  zamówień publicznych
1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na podstawie art.22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw  wykluczenia  oraz  spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa jednolite  europejskie dokumenty zamówienia (JEDZ) dotyczące tych podmiotów w formie     dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. JEDZ dotyczące tych podmiotów należy przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VII pkt 4 - 6 SIWZ.
2) Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ;propozycja treści zobowiązania została określona w załączniku nr 8 do SIWZ.
3) Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w  art. 22a  ustawy Prawo zamówień  publicznych, będzie dysponował  niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym  należyte  wykonanie  zamówienia publicznego oraz oceny ,czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania  zasobów   innego   podmiotu, przez   Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
3 ) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca  polega w odniesieniu do  warunków udziału w postępowaniu dotyczących  wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty  budowlane, których  wskazane zdolności dotyczą.
4) Zamawiający wymaga, by Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych  w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, złożył w odniesieniu do tych podmiotów, dokumenty wymienione w  rozdziale VI pkt 3. ppkt.3.2. SIWZ, na wezwanie Zamawiającego dokonane w trybie art. 26 ust.1ustawy Prawo zamówień publicznych.

7a) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1.    W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki określone w rozdziale V, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie.
2.    Powyższe oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”. Jednolity dokument stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
JEDZ został  wstępnie  przygotowany  przez  Zamawiającego  na  potrzeby niniejszego postępowania, jest  dostępny w wersji edytowalnej na stronie internetowej Zamawiającego:
www.lubaczow.pl  jako załącznik nr 4 do SIWZ.
W celu prawidłowego wypełnienia JEDZ przez Wykonawców, Zamawiający dołącza do niniejszej SIWZ jako załącznik nr 5 – Instrukcję wypełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).
Wykonawca  może  również  skorzystać  z  narzędzia  przygotowanego przez Komisję Europejską pod adresem:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl i  w  tym  zakresie  wykorzystać  przygotowany  przez  Zamawiającego formularz JEDZ/ESPD  w  formacie  xml (stanowiący załącznik  nr  6  do  SIWZ).
Instrukcja wypełniania  JEDZ  z  wykorzystaniem  pliku  xml  zawarta  jest  w załączniku  nr  5 do SIWZ.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANAI I SKŁADANIA JEDZ:

1)    Na stronie zamawiającego znajduje się formularz JEDZ jako elektroniczny załącznik do SIWZ w pliku w formacie XML (espd-request)
2)    Ściągnąć i zapisać ww. plik na komputerze
3)    Wykonawca wypełnia JEDZ za pośrednictwem serwisu udostępnionego przez Komisję Europejską  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl 
4)    Wykonawca na stronie internetowej wskazanej w pkt 2) wybiera język polski i kolejno:
a)    kim jesteś – zaznacza opcję „ jestem Wykonawcą ”
b)    co chcesz zrobić ? – zaznacza opcję „zaimportować ESPD”
c)    następnie wybrać ikonkę „przeglądaj„ i zaimportować ww. plik
5)    Kolejno dokument JEDZ po uzupełnieniu należy wyeksportować opcja „eksportuj” i zapisać na swoim dysku - by nie zostały utracony.
6)    Wykonawca  zobowiązany  jest  wypełnić  JEDZ  wymaganymi  danymi  i  przesłać do  Zamawiającego  w  postaci  elektronicznej,  opatrzonej  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VII pkt 4 - 6 SIWZ.
 
Zgodnie  z  art.  25a  ust.  7  ustawy  Prawo  zamówień publicznych  Wykonawca  może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje, zawarte w jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zgodnie  z  art.  25a  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień publicznych Wykonawca,  który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich  podstaw  wykluczenia  oraz  spełniania, w zakresie, w  jakim  powołuje  się  na  ich zasoby,  warunków  udziału  w  postępowaniu,  składa  także jednolite  dokumenty dotyczące  tych  podmiotów w  postaci  elektronicznej,  opatrzonej  kwalifikowanym podpisem  elektronicznym  i  przesyła  je  Zamawiającemu,  zgodnie z  zasadami określonymi w  rozdziale VII pkt 4 - 6 SIWZ.
Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku wspólnego ubiegania  się  o  zamówienie  przez  Wykonawców,  jednolity  dokument  składa  każdy z  Wykonawców  wspólnie ubiegających się o zamówienie w  postaci elektronicznej, opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  i  przesyła  je  Zamawiającemu,  zgodnie  z zasadami  określonymi w rozdziale VII pkt 4 - 6 SIWZ.
Dokumenty  te potwierdzają  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw wykluczenia   w   zakresie,  w  którym  każdy  z  Wykonawców  wykazuje  spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.


Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, opisanych w części 6.2 poniżej chyba że, pomimo braku takiego obowiązku, dołączy on te oświadczenia lub dokumenty do swojej oferty.
Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.


3.    Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy:


Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia:

3.1.    Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie, na podstawie art. 26 ust. 1ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Wykonawcę,  którego  oferta  została najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w  wyznaczonym,  nie  krótszym  niż 10 dni terminie,  aktualnych  na  dzień  złożenia  niżej  wymienionych  oświadczeń  lub dokumentów,  o  których  mowa w  art.  25  ust.1  pkt  1  ustawy  Prawo zamówień publicznych, potwierdzających spełnianie warunków udziału dotyczących:
3.1.1 aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną.
3.1.2  Generalną Umowę Dystrybucyjną z właściwym OSD tj. PGE Dystrybucja SA Oddział Zamość  lub oświadczenie Wykonawcy, że posiada ww. umowę.

3.2.    Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Wykonawcę,  którego oferta  została najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w  wyznaczonym,  nie  krótszym  niż 10 dni terminie,  aktualnych  na  dzień  złożenia  niżej  wymienionych  oświadczeń  lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

3.2.1  Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
Uwaga:
Jeżeli  Wykonawca  wskaże,  gdzie  Zamawiający  może  uzyskać ww.  odpis  za  pomocą bezpłatnych  i  ogólnodostępnych  baz  danych,  w  szczególności  rejestrów  publicznych w rozumieniu  ustawy  z  dnia  17  lutego  2005  r.  o  informatyzacji  działalności podmiotów realizujących  zadania  publiczne  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  570), nie  jest  zobowiązany do złożenia ww. dokumentu.
3.2.2    zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3.2.3    zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4.    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a)    zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt. 3.2 ppkt 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
-  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa  w pkt 4 lit. a)  tiret drugie, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 4 lit. a) tiret pierwsze powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

 4.1 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4 , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

4.2 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

8) Informacja na temat wadium:
1)    Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości  10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).
2)    Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
•    pieniądzu,
•    poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
•    gwarancjach bankowych,
•    gwarancjach ubezpieczeniowych,
•    poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy                z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3)    Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4)    Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:
Powiatowy Bank Spółdzielczy  w Lubaczowie, Nr 78 9101 0003 2001 0011 8444 0005 
a potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
5)    W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu w kasie Urzędu Miejskiego  w Lubaczowie, ul. Rynek 26  kopia jako załącznik do oferty (sposób preferowany) lub dołączyć do oferty w sposób umożliwiający późniejsze zdeponowanie w kasie (nie spinać z ofertą).
6)    Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zawartych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska).
7)    Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
8)    W przypadku konsorcjum: wadium wnoszone jest przez konsorcjum lub uprawnionego pełnomocnictwem członka konsorcjum.
9)    Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena  - 90 %
Termin płatność – 10%

10) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, język, w jakim muszą być sporządzone:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26,  37-600 Lubaczów
pokój nr 7, sekretariat
do dnia 22.11.2018 r. do godz. 12.00

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26,  37-600 Lubaczów
pokój nr 6, Sala obrad
dnia  22.11.2018 r. do godz. 12.15

12) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od dnia składania ofert                  

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

16) informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt 6 np. w przypadku powstania nowych punktów odbioru, przyrostu mocy w związku z dokonaną rozbudową lub w przypadku zmiany obowiązujących taryf.

17) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w dniu 12.10.2018 r. (nr wewnętrzny ogłoszenaia:18-463905-001) w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej .Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia:  636060-N-2018 z dnia 2018-10-16 r.

                                                                                /-/

                                                                         z up. Burmistrza
                                                               Janusz Waldemar Zubrzycki
                                                                   ZASTĘPCA BURMISTRZA


Dokument w formacie ZIPDokumentacja przetargowa do pobrania w wersji spakowanej zip
Dokument w formacie ZIPInformacja o wniesieniu zapytania z dnia 31.10.2018r.
Dokument w formacie ZIPInformacja o wniesieniu zapytań z dnia 06.11.2018 r. i 07.11.2018 r.
Dokument w formacie ZIPWyjaśnienie treści SIWZ-odpowiedzi na pytania
Dokument w formacie ZIPModyfikacja treści SIWZ
Dokument w formacie ZIPSprostowanie,Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji- DzUUE 2018S 226-517004
Dokument w formacie ZIPUdzielenie zamówienia eNotices 24.01.2019 r.
Dokument w formacie ZIPOgłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP nr 510015458-N-2019 z dnia 24-01-2019 r
Dokument w formacie ZIPOgłoszenie o udzieleniu zamówienia DUUE 2019/S 020-042761 z dnia 29/01/2019
wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-10-16
Ostatnia modyfikacja: , 2019-01-30


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra