Lubaczów
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
17-10-2018
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
17-10-2018

RIR.III.271.7.2018                                                              Lubaczów, dnia 17.10.2018 r.

 

 

INFORMACJA

Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: RIR.III.271.7.2018

Nazwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Mazury II ul. Kasztelańska i ul. Św. Królowej Jadwigi w Lubaczowie”

 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:

    305.691,06 zł netto,    376. 000,00 zł brutto

 

Gmina Miejska Lubaczów informuje, że w dniu 17.10.2018 r. o godzinie 12:15 odbyło się otwarcie ofert.  Złożono następujące oferty:

 

 

 

Nr oferty

Data wpływu

 

Godz. wpływu

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

 

 

 

Okres gwarancji

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

16.10.2018

13:25

Strabag Sp.z o o.

ul. Parzniewska10

05-800 Pruszków

 

760.320,18 zł

5 lat

 

2

17.10.2018

10:08

Usługi Budowlane

„BUDREM” Łukasz Sopel

ul. Jana III Sobieskiego 75

37-600 Lubaczów

 

526.662,39 

5 lat

3

17.10.2018

10:12

Firma Usługowo-Handlowa

UNI-DEKOR

ul. Kwiatowa 9,

37-600 Lubaczów

595.285,80 

5 lat

4

17.10.2018

11:38

Zakład Instalacyjny Wod.-Kan. CO i Gaz, Jan Szyk

ul. Witosa 3,

37-600 Lubaczów

428.946,89 

5 lat

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

 

 

 /-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt

 

     


wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-10-17
Ostatnia modyfikacja: , 2018-10-17


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra