Lubaczów
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
30-10-2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
30-10-2018


RIR.III.271.10.2018                                                                                Lubaczów, dnia 30.10.2018 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Obsługę bankową budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów oraz jednostek organizacyjnych Gminy”
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2017 poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Miejska Lubaczów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Miejska Lubaczów
(siedziba: Urząd Miejski w Lubaczowie)
ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów
www.lubaczow.pl
poczta@um.lubaczow.pl
zamowienia@um.lubaczow.pl
godz. urzędowania: 7.30 - 15.30
tel.: 16 632 80 10, fax: 16 632 11 91

2) Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.lubaczow.pl

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwo-ści składania ofert częściowych:

1. Przedmiotem zamówienia będzie obsługa budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów oraz jednostek organizacyjnych, zwanej dalej Zamawiającym w następującym szacunkowym zakresie:
1)    otwarcia i prowadzenia 51 rachunków bankowych budżetu gminy oraz jednostek organizacyjnych, w tym: rachunków bieżących i rachunków pomocniczych w PLN,
2)    Realizacji poleceń przelewu na rachunki zamawiającego, w banku obsługującym w formie papierowej i w formie elektronicznej, w tym przelewy ZUS i US,
3)    Realizacji poleceń przelewu na rachunki w innych bankach w formie papierowej i w formie elektronicznej, w tym; przelewy ZUS i US,
4)    Realizacja poleceń przelewów wysyłanych,
5)    Realizacja poleceń przelewów przychodzących,
6)    Przyjmowanie wpłat gotówkowych,
7)    Dokonywanie wypłat gotówkowych,
8)    Potwierdzenie stanu salda,
9)    Sporządzanie wyciągów z rachunku bankowego elektronicznie i papierowo,
10)    Potwierdzenie stanu salda na koniec roku obrotowego,
11)    Opłata za blankiety czekowe,
12)    Opłata za depozyt,
13)    Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym- krótkoterminowego do wysokości określanej na dany rok budżetowy w Uchwale budżetowej /przyjmujemy szacunkową kwotę kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 500.000,-zł/,
14)    Automatyczna identyfikacja płatności masowych.
15)    Przyjmowanie lokat w rachunku bieżącym, jednodniowych /nocnych/, weekendowych,                      14- sto dniowych, 6-cio miesięcznych, jedno rocznych, 36-cio miesięcznych
a) automatyczne potrącanie prowizji za dokonane przelewy w określonej jednostce ze wskazanego rachunku oraz przekazywanie kapitalizacji odsetek  na wskazany  przez jednostkę rachunek, na podstawie stosownych dyspozycji posiadacz rachunku;
b) ”zerowanie „ rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Miasta zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazywaniu z ostatnim dniem roboczym każdego roku, lub na koniec innego wskazanego okresu sprawozdawczego, kwot środków pozostałych na ww. rachunkach na wskazany rachunek bankowy.
16) Dla wydzielonych kont prowadzenie rachunków wirtualnych.
17) Przyjmowanie wpłat i przelewów na podstawie dokumentów zawierających kod kreskowy.
18) Obsługa kart debetowych
19) Wydzielenie stanowiska do obsługi kasjera Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych

Uwaga!   Podane wielkości są wielkościami szacunkowymi służącymi jedynie do obliczenia ceny oferty. W związku z możliwością wystąpienia zmian organizacyjnych lub zmiany zapotrzebowania na poszczególne usługi zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian jednostkowych, które nie będą wpływały na zmianę cen (jednostkowych) oferowanej usługi.

•    Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zostanie doręczona oferentom. W tym przypadku Zamawiający może przesunąć termin składania ofert, celem umożliwienia wprowadzenia zmian, przez oferentów.

2. Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV
przedmiot główny:
66000000-0 usługi finansowe i ubezpieczeniowe
przedmioty dodatkowe :
66110000-4 usługi bankowe
66112000-8 usługi depozytowe
66113000-5 usługi udzielania kredytu
66115000-9 usługi transferu płatności międzynarodowych
66133000-1 usługi w zakresie przetwarzania i rozliczania
66171000-9 doradztwo finansowe
66180000-5 usługi wymiany walut
66160000-9 usługi powiernicze i przechowywania (aktywów)
66200000-2 inwestycyjne usługi bankowe

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dla celów realizacji zamówienia posiadał co najmniej jeden oddział banku na terenie Miasta Lubaczów lub zobowiązał się w złożonej ofercie do otwarcia przynajmniej jednego punktu kasowego do celów obsługi wpłat i wypłat gotówki w Lubaczowie w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

4.Wymagania określone w art. 29 ust. 3a Pzp.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie wykonywania bankowej obsługi budżetu Miasta.
Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę powyższych wymagań z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

5. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

1)    Uruchomienie i prowadzenie przez wykonawcę (bank) obsługi rachunków bankowych Gminy oraz jednostek gminnych,  a w szczególności:
a)    rachunku bieżącego budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów służącego do przechowywania środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń wynikających z wykonywanej działalności;
b)    rachunków bieżących Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej;
c)    rachunków bieżących  jednostek organizacyjnych gminy Miejskiej Lubaczów;
d)    innych rachunków budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez Gminę, m.in. takich jak: rachunki otwarte na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych środkami UE, wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych, rachunki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunki depozytowe i innych wynikających z przepisów prawa;
e)    lokowanie środków na lokatach terminowych;
f)    prowadzenie przez bank konsolidacji sald dla wskazanych przez zamawiającego rachunków bankowych. Ilość rachunków podlegających konsolidacji może ulegać zmianie w trakcie trwania umowy;
g)    umożliwienie zamawiającemu podglądu na wszystkie swoje uruchomione rachunki bankowe wskazane przez zamawiającego;
h)    otwarcie rachunków bankowych Gminy Miejskiej Lubaczów ma nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków zamawiającego na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej w dniach 1 i 2 styczeń 2019 r.;
i)    otwieranie kolejnych rachunków bankowych będzie następowało w terminie nie dłuższym niż do 2 dni roboczych od dnia złożenia przez zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej; dodanie nowego użytkownika bankowości elektronicznej odbywać się będzie za pośrednictwem wniosku w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej;
j)    środki na rachunkach bankowych oprocentowane będą według zmiennej stopy procentowej, oprocentowanie środków na rachunkach bankowych zgodnie ze stawką złożoną w ofercie przez wykonawcę, opartą na stawce WIBID dla 1-miesięcznych depozytów międzybankowych, pomniejszonej o koszt rezerwy obowiązkowej banku i korygowanej wskaźnikiem banku;  
k)    wydawanie i realizacja blankietów czekowych bez dodatkowych opłat;  
l)    nieodpłatne wydawanie na wniosek zamawiającego opinii o wywiązywaniu się zamawiającego z obowiązków wobec banku, oraz innych zaświadczeń, związanych z prowadzoną obsługą bankową bez dodatkowych opłat.

2)     Zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych zamawiającego oraz jego serwisowania.
System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. System musi umożliwiać w szczególności:
a)    uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach zamawiającego;
b)    tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych;
c)    przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, przy czym w okresie obowiązywania umowy wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową oraz prowadzić w tym okresie archiwum;
d)    składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego ze wszystkich  rachunków w ramach dostępnych środków w tym kredytowych;
e)    weryfikację danych kontrahenta na rzecz którego dokonywane są płatności w systemie bankowości elektronicznej przez zamawiającego z numerem jego rachunku bankowego;
f)    składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do wykonawcy;
g)    eksport poleceń przelewów z systemu zamawiającego wg zdefiniowanego schematu do systemu bankowości elektronicznej;
h)    import potwierdzeń przelewów z systemu bankowości elektronicznej do systemu finansowo-księgowego zamawiającego;
i)    import wyciągów bankowych w formie elektronicznej z systemu bankowości elektronicznej do systemu finansowo-księgowego zamawiającego;
j)    jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego);
k)    informowanie elektronicznie lub telefonicznie wskazanych pracowników zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone);
l)    zapewnienie w instalowanym systemie bankowości elektronicznej wymogów związanych z bezpieczeństwem pracy, tj.: jednoznacznej identyfikacji użytkowników w procesie logowania się do systemu, dodatkowego uwierzytelnienia użytkownika i sprawdzenia jego uprawnień przy korzystaniu z usług aktywnych, szyfrowania transmisji danych, automatycznej blokady konta użytkownika po maksymalnie 5 próbach dostępu z błędnie podanym hasłem z możliwością odblokowania konta poprzez autoryzowany kontakt telefoniczny zablokowanego użytkownika ze specjalistą wsparcia systemu bankowości internetowej (zamawiający nie wyraża zgody na odblokowanie konta użytkownika poprzez wysyłanie nowego hasła dostępu wiadomością sms).
Wykonawca zobowiązany jest na czas trwania umowy:
­    udzielić zamawiającemu (niewyłącznej) licencji na system obsługi bankowej;
­    dostarczyć i zainstalować u zamawiającego oprogramowanie umożliwiające korzystanie z sytemu online oraz bezpłatnie aktualizować wersję oprogramowania;
­    wdrożyć u zamawiającego i we wszystkich jednostkach organizacyjnych objętych zamówieniem, jednolite oprogramowanie i akcesoria oraz urządzenia systemu elektronicznej obsługi oraz zapewnić jego aktualizowanie w okresie trwania umowy;
­     przeszkolić pracowników;
­    zapewnić serwis obsługi zainstalowanych urządzeń i oprogramowania. W ramach usługi serwisowej systemu wykonawca będzie sprawował stałą i kompleksową opiekę nad systemem, w tym nadzór i kontrolę nad integralnością struktury systemu, tak aby zapewnić prawidłową pracę urządzeń komputerowych i sprawne funkcjonowanie systemu, a także zapewnić pomoc telefoniczną użytkownikowi w zakresie systemu obsługi.  
•    W przypadku planowania jakiejkolwiek zmiany systemu lub formatu wymiany danych niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania banku, wykonawca musi zawiadomić zamawiającego o takiej zmianie z wyprzedzeniem sześciomiesięcznym, pozwalającym na terminową modyfikację systemu informatycznego zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić korzystanie z automatycznej komunikacji z systemem finansowo-księgowym zamawiającego poprzez wymianę plików danych źródłowych z systemu bankowego.
•    Po zakończeniu realizacji umowy wykonawca zobowiązany będzie przekazać zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez zamawiającego w formacie uzgodnionym z zamawiającym.

3)    Pobieranie / nie pobieranie prowizji i opłat od dokonywanych przelewów / wpłat gotówkowych od wpłacającego, który będzie dokonywał płatności na rachunek(-i) bankowy(-e) zamawiającego we wszystkich punktach kasowych banku zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Lubaczów – wykonawcy umowy, zgodnie ze stawkami w złożonej przez wykonawcę ofercie.
4)    Pobieranie / Nie pobieranie prowizji i opłat od dokonywanych przelewów / wypłat gotówkowych (w tym również dewiz) z rachunków zamawiającego, w tym również w formie wypłat elektronicznych we wszystkich punktach kasowych wykonawcy zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Lubaczów, zgodnie ze stawkami w złożonej przez wykonawcę ofercie.
5)    Zapewnienie Gminie Miejskiej Lubaczów i jej jednostkom Systemu Identyfikacji Płatności Masowych (Informatyczny System Masowych Płatności) umożliwiającego ich jednoznaczną identyfikację i automatyczne elektroniczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemach księgowych wskazanych przez zamawiającego. Informatyczny System Płatności Masowych dotyczy następujących rodzajów wpłat z tytułu:
­    użytkowania wieczystego gruntów Gminy;
­    gospodarowania odpadami komunalnymi;
­    podatku od nieruchomości;
­    podatku od środków transportu;
­    podatku rolnego;
­    podatku leśnego;
­    podatków łącznie;
­    dzierżawy;
­    innych podatków i opłat lokalnych;
­    opłaty za wodę i ścieki (MZGKiM);
­    usługi cmentarne (MZGKiM);
­    czynsze komunalne (MZGKiM);
rozpoznawalnych po identyfikatorze konta bankowego oraz identyfikatorze wpłaty i polega na:
a)    przeprowadzeniu rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji płatniczych na rachunkach wirtualnych zamawiającego (wpłat gotówkowych, poleceń przelewu, w tym dokonywanych przy użyciu systemu bankowości elektronicznej, wpłat otrzymywanych z urzędów pocztowych lub innych banków);
b)    uznaniu rachunku bieżącego kwotami przetworzonymi płatności masowych w tym samym dniu roboczym, w którym przetwarzane (wpłacone) były płatności masowe;
c)    zapisywaniu na rachunku bieżącym sumarycznej kwoty zrealizowanych dyspozycji płatniczych w tym samym dniu roboczym banku, w którym były przetwarzane płatności masowe;
d)    generowaniu i przekazywaniu informacji o masowych płatnościach dokonywanych na rzecz zamawiającego (plik wyjściowy) za pomocą bankowości elektronicznej; plik wyjściowy powinien być udostępniany najpóźniej w następnym dniu roboczym banku do godziny 8 rano następującym po dniu przetwarzania płatności masowych;
e)    przekazywaniu pełnych informacji w pliku wyjściowym dla zamawiającego o źródle płatności, rodzaju płatności, dacie obciążenia rachunku w innym banku (pod warunkiem korzystania z systemu eliksir i możliwości przekazania takich informacji z banku dłużnika do banku zamawiającego) oraz reklamacjach i dokonanych zwrotach.

6)    Zapewnienie możliwości zaciągania kredytu w bieżącym rachunku bankowym prowadzonym dla Gminy Miejskiej Lubaczów do wysokości określonej corocznie uchwałą budżetową.        Wysokość kredytu ustalana będzie każdorazowo w umowie z bankiem na warunkach wynikających z niniejszej SIWZ w momencie potrzeby jego zaciągnięcia. Kwota maksymalna takiego kredytu jest corocznie określana w uchwale budżetowej. Z uwagi na roczny charakter budżetu zamawiający dla celów oceny ofert przyjął, że limit roczny tego kredytu w poszczególnych latach nie powinien przekroczyć 1.500.000,00 zł. Kredyt w rachunku bieżącym zaciągany jest wyłącznie w trakcie roku budżetowego, jego stan na początek i koniec roku wynosi 0. Kredyt w rachunku bieżącym udzielany będzie  na następujących warunkach:
a)    bez dodatkowego zabezpieczenia przez zamawiającego;
b)     oprocentowanie kredytu na rachunku bieżącym oparte jest na stawce WIBOR-u dla 1miesięcznych złotówkowych depozytów międzybankowych, powiększonej o marżę banku. Stopa procentowa kredytu jest zmienna;
c)    jednorazowa prowizja bankowa pobierana będzie od kwoty uruchomionego kredytu w wysokości podanej w % w ofercie przetargowej;
d)    wykonawca nie będzie pobierał innych prowizji oraz jakichkolwiek innych dodatkowych opłat od udzielonego kredytu, poza opłatami wymienionymi w ofercie wykonawcy (m.in . za złożenie wniosku, za rozpatrzenie wniosku, przygotowawczej, za gotowość/zaangażowanie/ do uruchomienia kredytu itp.);
e)    kredyt w rachunku bieżącym będzie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów co oznacza, że podlega on spłacie ostatniego dnia roboczego danego roku, a w ostatnim roku obowiązywania umowy - ostatniego dnia obowiązywania umowy;
f)    uruchomiony kredyt zamawiający może wykorzystać w dowolnej wysokości bez wcześniejszego informowania wykonawcy;
g)    od kwoty wykorzystanego kredytu wykonawca będzie naliczał i pobierał odsetki w miesięcznych okresach obrachunkowych z dołu w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu każdego okresu obrachunkowego, a w ostatnim roku obowiązywania umowy ostatniego dnia obowiązywania umowy;
h)    zapłata odsetek będzie następowała wg następującej procedury: w dniu naliczenia odsetek wykonawca niezwłocznie poinformuje zamawiającego o wysokości odsetek i terminie ich zapłaty.

7)    Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych jako zestawienia operacji przeprowadzanych na poszczególnych rachunkach bankowych. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zamawiającemu oraz jednostkom organizacyjnym objętych zamówieniem gotowość systemu obsługi bankowej do generowania wyciągów bankowych w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF najpóźniej do godziny 8:00 następnego dnia roboczego. Wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego muszą spełniać wszelkie cechy dowodu księgowego, oraz zawierać klauzulę, że w związku z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t. z 2016 r. Dz.U. z 2016 r., poz.1988) dokument jest wydrukiem i nie wymaga dodatkowego podpisu oraz stempla bankowego. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego skutkującego brakiem możliwości przekazania wyciągów w formie elektronicznej, wykonawca zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej. Wyciągi w formie elektronicznej wykonawca przekaże zamawiającemu niezwłocznie po usunięciu skutków zdarzenia. Wyciągi muszą zawierać:
a)    wszystkie informacje o płatnościach jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności;
b)    informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie;
c)    pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełna nazwę posiadacza rachunku, informacje o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, kurs jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokatach, kwotach i okresach naliczonych odsetek, aktualnego oprocentowania środków na rachunku;
d)    wykonawca zobowiązany jest przekazać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty na rachunek zamawiającego.

8)    Realizowanie przelewów krajowych i zagranicznych:
a)    dokonywanie przelewów wewnątrz banku. Za dokonanie przelewu wykonawca będzie / nie będzie pobierał opłaty (zgodnie ze złożoną ofertą);
b)    dokonywanie przelewów poza bank wykonawcy. Za dokonanie przelewu wykonawca będzie / nie będzie pobierał opłaty (zgodnie ze złożoną ofertą).  Realizacja zlecenia płatności wewnątrz banku wykonawcy umowy i poza bank wykonawcy nastąpi w dniu złożenia zlecenia, łącznie z przekazaniem środków do banku beneficjenta. Nie dopuszcza się możliwości przetrzymywania zlecenia w banku, u beneficjenta muszą one zostać uznane w pierwszym możliwym do przeprowadzenia przez bank przelewie.  
c)    w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej zamawiający celem realizacji przelewu w formie papierowej w dniu jego złożenia, dostarczy przelew do banku do godz. 15.00.
d)    w przypadku dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych z winy wykonawcy, na wykonawcy ciąży obowiązek pokrycia strat z tytułu dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych.

9)    Postawienie (udostępnienie) zamawiającemu środków do dyspozycji w dniu, w którym wpłynęły na jego rachunek bez stosowania prowizji.
10)    Wymogi bezpieczeństwa:   
a)    System bankowości elektronicznej (zwany dalej systemem) musi prawidłowo działać w środowisku zamawiającego (stacje robocze zamawiającego pracują pod kontrolą systemów: Windows 7, Windows 8.1 oraz Windows 10, wykorzystywane przeglądarki internetowe: Firefox 51 i wyższe, Internet Explorer 11.0 i wyższe, (przy czym system powinien współpracować zawsze z najnowszymi wersjami wymienionych przeglądarek oraz zachować pełną funkcjonalność w przypadku pojawienia się nowych/innych przeglądarek internetowych pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych zamawiającego). System powinien być przystosowany do wyświetlania w rozdzielczości ekranu 1280x1024 lub wyższej.
b)    Komunikacja pomiędzy stacjami roboczymi wykorzystywanymi przez zamawiającego a serwerem wykonawcy (banku) na którym działa system musi być szyfrowana protokołem SSL za pomocą certyfikatu Extended Validation o długości klucza min. 2048 bitów.
c)    Udostępniony przez wykonawcę system musi umożliwiać logowanie i autoryzację zleceń z wykorzystaniem certyfikatu cyfrowego na nośniku kryptograficznym, wpisywane hasła muszą być maskowane.
d)    System musi zapewniać pełną rozliczalność na poziomie wykonanych przez pracownika zamawiającego operacji.
e)    System musi zapewniać zarządzanie uprawnieniami dla poszczególnych użytkowników przez uprawnionego pracownika zamawiającego na poziomie funkcji systemu oraz poszczególnych rachunków.
f)    System musi umożliwiać zdefiniowanie okresu bezczynności pracownika po której nastąpi automatyczne wylogowanie.
g)    System musi spełniać wymogi powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
h)    Wykonawca musi zapewniać całodobową ochronę systemu przed atakami cyberprzestępców z wyłączeniem stacji roboczych i infrastruktury teleinformatycznej zamawiającego.
i)    Udostępniony przez wykonawcę system musi umożliwiać ograniczenie adresów IP z których możliwe będzie logowanie pracowników do wskazanej przez zamawiającego puli.
j)    Udostępniony przez wykonawcę system musi zapewniać możliwość zdefiniowania okien czasowych w których dozwolone jest logowanie do systemu.
k)    System musi zapewniać jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk.
l)    System musi informować użytkowników o wszystkich istotnych dla użytkownika wydarzeniach, np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez bank.

5) Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  
 
6) Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia:  
data rozpoczęcia: 01.01.2019 r.  data zakończenia: 31.12.2023 r.
Umowa zostanie zawarta po zatwierdzeniu protokołu postępowania o zamówienie publiczne oraz po uprawomocnieniu się uchwały organu stanowiącego Gminy w sprawie wyboru banku  na bankową obsługę budżetu do 60  miesięcy.

7) Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
    1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
▪    Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b Pzp,
- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2017, poz. 1876 t.j.), a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy Prawo Bankowe - posiadanie innego dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.
▪    Zdolności technicznej lub zawodowej:
- warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b Pzp,

▪    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
- warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b Pzp,

3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w okolicznościach, o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy Pzp.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z warunków określonych w pkt. 1.2. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt.1.1 winien spełniać każdy z Wykonawców.
5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1.    jest niezgodna z ustawą,
2.    jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,
3.    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
4.    zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5.    została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert ,
6.    zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
7.    wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;
7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium
8.    jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.


7. Wykluczenie Wykonawców z udziału w postępowaniu:

7.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców podlegających wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy.
Dodatkowo Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w oparciu o podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy (pkt 1-8):
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst  jedn.  Dz.  U.  z 2017 r.poz.1508z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe  (tekst  jedn. Dz.  U.  z  2017  r.  poz. 2344z późn. zm.);
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c) jeżeli Wykonawca, lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, tj.: urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurent pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 2 – 4 ustawy z:
- Zamawiającym,
- osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego;
- członkami komisji przetargowej;
- osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
d) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,
e) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
f) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika  spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce  komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
g)wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych,
h) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

7.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje:
1) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. a) – c) i pkt. 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. a) – c) ustawy, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) W przypadkach, o których mowa:
a) w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) i pkt. 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit d) ustawy;
b) w art. 24 ust. 1 pkt. 15, art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy; jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienia jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 18 i 20 lub ust. 5 pkt. 2 – 4 ustawy, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

7.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16 – 20 lub art. 24 ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione powyżej.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postepowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.


7a) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1. W celu wstępnego wykazania przez Wykonawcę, że nie podlega wykluczeniu  i spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:

1)    Pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone wg Załącznika nr 2 do SIWZ.    
2)    Pisemne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone wg Załącznika nr 3 do SIWZ;
3)    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie/a o którym/ych mowa w ppkt. 1) i w ppkt. 2)  składa każdy z  Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wraz z ofertą. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4)    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w  rozdziale VI pkt 1 ppkt. 1) i w ppkt. 2).
5)    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty pełnomocnictwo wskazujące, czy pełnomocnik uprawniony jest do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z pełnomocnikiem tym będzie prowadzona wszelka korespondencja wiążąca dla wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
6)    Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów , w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; wzór zobowiązania   stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.


Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wyklucze-niu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.


Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, opisanych w części 2 poniżej chyba że, pomimo braku takiego obowiązku, dołączy on te oświadczenia lub dokumenty do swojej oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy, aby podlegały ocenie przez Zamawiającego w trakcie oceny ofert.

2.    Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwa-nie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy:
- Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospo-darczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwier-dzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
Uwaga:
Jeżeli  Wykonawca  wskaże,  gdzie  Zamawiający  może  uzyskać ww.  odpis  za  pomocą bezpłatnych  i  ogólnodostępnych  baz  danych,  w  szczególności  rejestrów  publicznych w rozumieniu  ustawy  z  dnia  17  lutego  2005  r.  o  informatyzacji  działalności podmiotów realizujących  zadania  publiczne  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  570), nie  jest  zobowiązany do złożenia ww. dokumentu.
- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wyko-nawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowa-niu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z wła-ściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odset-kami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odrocze-nie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Spo-łecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu po-twierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składa-nia ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumen-tu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzy-skał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatno-ści lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2017, poz. 1876 t.j.), a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy Prawo Bankowe - posiadanie innego dokumentu potwierdzającego rozpo-częcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.
- Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę - wzór stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ.


Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie inter-netowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowa-dzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

3.    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospo-litej Polskiej:
zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI pkt 2  tirety 1-3  składa dokument lub do-kumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwol-nienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyko-nania decyzji właściwego organu,
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w rozdz. VI pkt 3. tiret drugie, powinny być wystawione nie wcze-śniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokumenty, o których mowa w rozdz.VI pkt 3.tiret pierwsze, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzi-bę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.


4.    W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy  z Wykonawców oddzielnie.
    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1)    ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
2)    zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów;
3)    pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
5.    Oświadczenia należy złożyć w formie oryginału, pozostałe dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej  za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy.
6.    Na ofertę składają się dokumenty wskazane w dziale 5 oraz niżej wymienione załączniki:
•    Formularz ofertowy  wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – wg zał. nr 1 do SIWZ,
•    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b Prawa zamówień publicznych – wg zał. nr 2 do SIWZ,
•    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
z art. 24 ust. 1 i 5 Prawa zamówień publicznych – wg zał. 3 do SIWZ,
•    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy - wzór zobowiązania  stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
•    Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.


8) Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

W c[%]  95% + W p[%]  5% = 100%
gdzie:
W c - kryterium ceny
W p - kryterium oprocentowania

Pierwsze kryterium.
Kryterium ceny obejmuje łączne wydatki za czynności obsługi bankowej, wypłacane z budżetu, w tym koszty kredytu w rachunku bieżącym wyliczone wg szacunkowych danych jak Tabela Nr 1

Sposób obliczenia ceny z punktu widzenia pierwszego kryterium.

P c = C min / C bad. x 100 x W c
Gdzie;
P c- liczba punktów za stopień spełnienia kryterium ceny,  
C min – oznacza najniższą cenę ofertową wśród złożonych ofert /dla obliczenia ceny oferty należy posłużyć się tabelą nr 1/
C bad- oznacza cenę badanej oferty,
W c – oznacza wagę kryterium ceny  tj. 95 pkt.
 
Drugie kryterium
.

Kryterium oprocentowania – łączna kwota oprocentowania przysparzająca dochodów budżetowych.
Dla obliczenia kryterium oprocentowania przyjmuje się podkryteria /częściowe kryteria/ oprocentowania poszczególnych lokat, ustalając następujące wagi kryterium oprocentowania lokat /środków na rachunkach bankowych Zamawiającego/ i sposób obliczenia liczby punktów P p;

Waga kryterium oprocentowania lokat(środków) na rachunku bankowym W p1 = 5 pkt.
(stawka referencyjna WIBID 1M x marża banku= oprocentowanie %)

Pp1= S1bad/Smax x 100 x Wp1
gdzie:
P p- stanowi liczbę punktów,

S1bad – oznacza stopę oprocentowania /w stali rocznej/  środków na rachunku bankowym,

Smax – oznacza maksymalną wśród złożonych ofert stopę oprocentowania środków na rachunku bankowym,

Wp1- oznacza wagę procentową podkryterium oprocentowania środków na rachunku bankowym (dla danego oprocentowania – 1pkt),

Waga kryterium oprocentowania lokat jednodniowych/ nocnych Wp2 = 1 pkt.
(stawka referencyjna WIBID 1M x oferta banku= stawka oprocentowania %)

Pp2= S2bad / S max x 100 x Wp2
•    przez analogię jw.

Waga kryterium oprocentowania lokat weekendowych Wp3= 1 pkt.
(stawka referencyjna WIBID 1M x marża banku= oprocentowanie %)

Pp3= S3bad / S max x 100 x Wp3
•    przez analogię jw.

Waga kryterium oprocentowania lokat 6 miesięcznych Wp4= 1 pkt.
(stawka referencyjna WIBID 1M x marża banku= oprocentowanie %)

Pp4= S4bad / S max x 100 x Wp4
•    przez analogię jw.

Waga kryterium oprocentowania lokat 1 rocznych Wp5= 1 pkt.
(stawka referencyjna WIBID 1M x marża banku= oprocentowanie %)    

Pp5= S5bad / S max x 100 x Wp5
•    przez analogię jw.

 Najkorzystniejszą ofertą jest ta, która uzyska najwyższą liczbę punktów;
 P c + P p1 + P p2 + P p3 + P p4 + P p5 = max10) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, język, w jakim muszą być sporządzone:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26,  37-600 Lubaczów
pokój nr 7, sekretariat
do dnia 19.11.2018 r.  do godz. 12.00

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26,  37-600 Lubaczów
pokój nr 6, Sala obrad
dnia  19.11.2018 r. do godz. 12.15

12) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert                   

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

16) informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień ,o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

17) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu :
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: nr  642823 -N-2018 w dniu 2018-10-30 r.
/-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt


Dokument w formacie ZIPDokumentacja przetargowa do pobrania w wersji spakowanej zip
Dokument w formacie ZIPWyjaśnienie treści SIWZ- odpowiedzi na pytania z dnia 15.11.2018 r.
Dokument w formacie ZIPOgłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP nr 510015176-N-2019
wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-10-30
Ostatnia modyfikacja: , 2019-01-24


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra