Lubaczów
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
19-11-2018
Informacja z sesji otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn.:„Obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów oraz jednostek organizacyjnych Gminy”
19-11-2018

RIR.III.271.10.2018                                                                                                               Lubaczów, dnia 19.11.2018 r.

 

 

 

INFORMACJA

Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: RIR.III.271.10.2018

Nazwa zadania: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów oraz jednostek organizacyjnych Gminy”

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:   299 697,50 zł

 

Gmina Miejska Lubaczów informuje, że w dniu 19.11.2018 r. o godzinie 12:15 odbyło się otwarcie ofert.  Złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

 

 

 

 

 

Data wpływu

 

 

 

 

 

Godz.

wpływu

Pierwsze kryterium –  cena

 

Drugie kryterium -  oprocentowania

 

Lokat (środków) na rachunku bankowym

/ rachunki bieżące i pomocnicze Zamawiającego/

lokat jednodniowych/ nocnych

lokat weekendowych

lokat 6 miesięcznych

lokat 1 rocznych

1

 

 

 

 

Bank Spółdzielczy

w Lubaczowie,

ul. Rynek 28,

37-600 Lubaczów

 

 

 

 

 

 

19.11.

2018

 

 

 

 

8:38

36.900,00

0,98 %

0,98 %

0,98 %

1,10 %

1,20 %

 

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

 


 /-/
 Burmistrz Miasta Lubaczowa
 Krzysztof Szpyt

wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-11-19
Ostatnia modyfikacja: , 2018-11-19


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra