Lubaczów
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
20-11-2018
Modyfikacja treści SIWZ, Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu dot. przetargu nieograniczonego pn.:„Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urząd
20-11-2018

RIR.III.271.8.2018                                                                                                 Lubaczów, dnia 20.11.2018 r.

 

 

 

Do wszystkich Wykonawców

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”

 

Modyfikacja treści SIWZ

 

                Działając na podstawie art. 12a ust. 3 w związku art. 12a ust. 1 i art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j Dz.U.2017 poz. 1579 ) uprzejmie informuję, że w związku ze zmianą ogłoszenia dot. w/w postępowania zmianie ulega treść SIWZ. Zmianę ogłoszenia  przesłano do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu  20.11.2018 r.  oraz  zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.11.2018 r.

Modyfikuje się treść SIWZ w następujących punktach:

1.        X. Opis sposobu przygotowania ofert.

Wykonawca winien zamieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane na adres Zamawiającego podany na wstępie oraz będą posiadać oznaczenia:

Oferta na przetarg nieograniczony: 

Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Nie otwierać przed 27.11.2018 r. godzina 12:15

2.        XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać do dnia: 27.11.2018 r. do godz. 12.00,

w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Lubaczowie ul. Rynek 26,  37-600 Lubaczów, pokój   nr 7, sekretariat,

2. Oferty zostaną otwarte dnia: 27.11.2018 r. o godz. 12.15,

w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Lubaczowie ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, pokój nr 6, Sala obrad

 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

 

/-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof SzpytRIR.III.271.8.2018                                                                                              Lubaczów, dnia  20.11.2018 r.

 

 

Do wszystkich Wykonawców

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”

 

 

Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu

 

                Działając na podstawie art. 12a ust. 3 w związku art. 12a ust. 1 i art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t.j Dz.U.2017 poz. 1579 ) uprzejmie informuję, że w związku ze zmianą ogłoszenia dot. w/w postępowania zmianie ulega treść SIWZ. Zmianę ogłoszenia  przesłano do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu  20.11.2018 r.  oraz  zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.11.2018 r.

 

Zmienia się Ogłoszenie o zamówieniu w punkcie  10, 11, 17 które otrzymują brzmienie:

10) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, język, w jakim muszą być sporządzone:

w  siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Lubaczowie

ul. Rynek 26,  37-600 Lubaczów

pokój nr 7, sekretariat

do dnia 27.11.2018 r. do godz. 12.00

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Lubaczowie

ul. Rynek 26,  37-600 Lubaczów

pokój nr 6, Sala obrad

dnia  27.11.2018 r. do godz. 12.15.

 

17) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zmianie zamówienia zostało przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu  20.11.2018 r. nr: 2018-175324

Ogłoszenie o zmianie zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 500277675-N-2018, dnia 2018-11-20 r.

 

W pozostałym zakresie Ogłoszenie o zamówieniu  pozostaje niezmienione.

 /-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof SzpytDokument w formacie ZIPOgłoszenie o zmianie Ogłoszenia w BZP i DzUUE
wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-11-20
Ostatnia modyfikacja: , 2018-11-20


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra