Lubaczów
Niedziela, 26 stycznia 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Przetargi inwestycyjne drukuj
26-11-2018
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
26-11-2018

RIR.III.271.9.2018                                                                             Lubaczów, dnia 26.11.2018 r.

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: RIR.III.271.9.2018

Nazwa zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”

 

          Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  1 747 500,00  zł brutto.

 

         Gmina Miejska Lubaczów informuje, że w dniu 26.11.2018 r. o godzinie 12:15 odbyło się otwarcie ofert.  Złożono następującą ofertę:

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma)                      i adres wykonawcy

Data

wpływu

Godz.

wpływu

Kryteria oceny

Cena (brutto)

Termin płatności

Częstotliwość odbioru odpadów:

1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych,

Produkcyjnych i Handlu Sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 7

37-600 Lubaczów

 

 

 

 

 

 

26.11.2018 r.

 

11:25

 

2 415 000,00 zł

15 dni

a) biodegradowalnych w sezonie letnim – okres lipiec i  sierpień: dwa  razy w miesiącu,

b) pochodzących z selektywnej zbiórki, takich jak: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal  w miesiącach: lipiec i sierpień: dwa razy w miesiącu

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

 

/-/

z up. Burmistrza

Janusz Waldemar Zubrzycki

ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

 

 

 

 

 

 

wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-11-26
Ostatnia modyfikacja: , 2018-11-26


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra