Lubaczów
Niedziela, 26 stycznia 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Przetargi inwestycyjne drukuj
27-11-2018
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
27-11-2018

 

RIR.III.271.8.2018                                                           Lubaczów, dnia 27.11.2018 r.

 

 

 

INFORMACJA

Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:  RIR.III.271.8.2018

Nazwa zadania: Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  987 879,73 zł

 

Gmina Miejska Lubaczów informuje, że w dniu 27.11.2018 r. o godzinie 12:15 odbyło się otwarcie ofert.  Złożono następującą ofertę:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Data wpływu

Godz. wpływu

 

Kryterium oceny ofert

Cena (brutto)

 

Kryterium oceny ofert

Termin płatności

1

 

PGE Obrót S.A.

ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów PGE Obrót  S.A.

Oddział z siedzibą w Zamościu,
ul. Koźmiana 1

22-400 Zamość

 

 

 

 

26.11.2018

 

 

 

11:09

 

 

 

1 292 054,80 zł

 

 

 

30 dni

 

      Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

 

 

/-/

Burmistrz Miasta Lubaczowa

Krzysztof Szpyt

 

 

wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-11-27
Ostatnia modyfikacja: , 2018-11-27


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra