Lubaczów
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
11-12-2018
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
11-12-2018

RIR.III.271.10.2018                                                                                                                           Lubaczów, dnia 11.12.2018 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: RIR.III.271.10.2018             

Nazwa zadania: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów oraz jednostek organizacyjnych Gminy”

 

1.        Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zmianami) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Bank Spółdzielczy w Lubaczowie,

ul. Rynek 28, 37-600 Lubaczów

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.

 

Powyższa oferta, złożona została na kwotę 36 900,00   i otrzymała łączną najwyższą liczbę punktów: 100.

Podstawą  prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

 

Nr oferty

 

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

 

Pierwsze kryterium –  cena

 

 

 

Drugie kryterium -  oprocentowania

 

 

 

 

 

 

 

Łączna punktacja

Pkt. w kryt. cena

 

środków na rachunkach bankowych

/ rachunki bieżące i pomocnicze Zamawiającego/

lokat jednodniowych/ nocnych

lokat weekendowych

lokat 6 miesięcznych

lokat 1 rocznych

Pkt. w kryt.

środków na rachunkach bankowych

/ rachunki bieżące i pomocnicze Zamawiającego

Pkt. w kryt.

lokat jednodniowych/ nocnych

Pkt. w kryt.

lokat weekendowych

Pkt. w kryt.

lokat 6 miesięcznych

Pkt. w kryt.

lokat 1 rocznych

 

 

1

 

Bank Spółdzielczy

w Lubaczowie,

ul. Rynek 28,

37-600 Lubaczów

 

 

36 900,00 zł

 

 

 

 

 

0,98 %

 

0,98 %

 

0,98 %

 

1,10 %

 

1,20 %

 

 

 

100 pkt

 

95 pkt

 

 

 

 

 

1 pkt

 

1 pkt

 

1 pkt

 

1 pkt

 

1 pkt

 

 

2.        Zamawiający informuje na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2, że w prowadzonym postepowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców, oraz na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 nie odrzucono żadnej  z ofert.

3.        Zamawiający informuje, że termin określony zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy  - „Środki Ochrony Prawnej”.

 

 

/-/

Burmistrz Miasta Lubaczowa

  Krzysztof Szpyt

 

 

wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-12-11
Ostatnia modyfikacja: , 2018-12-11


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra