Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
11-12-2018
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
11-12-2018

RIR.III.271.8.2018                                                                                          Lubaczów, dnia 11.12.2018 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: RIR.III.271.8.2018       

Nazwa zadania: „Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”

 

1.        Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zmianami) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

PGE Obrót S.A.

ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów

PGE Obrót S.A.

Oddział z siedzibą w Zamościu

ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.

 

Powyższa oferta, złożona została na kwotę 1 292 054,80 i otrzymała łączną najwyższą liczbę punktów: 100.

Podstawą  prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Pkt. w kryt. cena

Pkt. w kryt. termin płatności

Łączna punktacja

Termin płatności

1

PGE Obrót S.A.

ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

PGE Obrót S.A.

Oddział z siedzibą w Zamościu

ul. Koźmiana 1

22-400 Zamość

1 292 054,80 zł

90 pkt

10 pkt

100 pkt

30 dni

 

 

2.        Zamawiający informuje na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2, że w prowadzonym postepowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców, oraz na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 nie odrzucono żadnej   z ofert.

3.        Zamawiający informuje, że termin określony zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

4.        Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94. ust. 1, gdyż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy  - „Środki Ochrony Prawnej”.


/-/

Burmistrz Miasta Lubaczowa

 Krzysztof Szpyt

 

 

 

 

 

 

wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-12-11
Ostatnia modyfikacja: , 2018-12-11


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra