Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
13-12-2018
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
13-12-2018

RIR.III.271.7.2018                                                                                        Lubaczów, dnia 13.12.2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: RIR.III.271.7.2018

Nazwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Mazury II ul. Kasztelańska i ul. Św. Królowej Jadwigi w Lubaczowie”

 

1.        Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zmianami) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę :

 

Zakład Instalacyjny Wod.-Kan. CO i Gaz, Jan Szyk

ul. Witosa 3,  37-600 Lubaczów

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.

Powyższa oferta, złożona została na kwotę 428.946,89 i otrzymała łączną najwyższą liczbę
punktów:
100

Podstawą  prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

Nr oferty

 

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

 

 

 

Pkt. w kryt.

 cena

 

Pkt. w kryt.

okres gwarancji

 

 

 

Łączna

punktacja

Okres gwarancji

 

 

1

 

Strabag Sp.z o o.

ul. Parzniewska10

05-800 Pruszków

 

 

760.320,18 zł

 

 

 

 

33,85

 

40

 

 

 

73,85

 

5 lat

 

 

2

Usługi Budowlane

„BUDREM” Łukasz Sopel

ul. Jana III Sobieskiego 75

37-600 Lubaczów

 

526.662,39 

 

 

 

 

48,87

 

40

 

 

 

88,87

 

5 lat

 

3

Firma Usługowo-Handlowa

UNI-DEKOR

ul. Kwiatowa 9,

37-600 Lubaczów

 

595.285,80 

 

 

 

 

43,23

 

40

 

 

 

83,23

 

5 lat

 

4

Zakład Instalacyjny Wod.-Kan. CO i Gaz, Jan Szyk

ul. Witosa 3,

37-600 Lubaczów

 

428.946,89 

 

 

 

 

60

 

40

 

 

 

100

 

5 lat

 

 

2.        Zamawiający informuje na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2, że w prowadzonym postepowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców, oraz na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 nie odrzucono żadnej z ofert.

3.        Zamawiający informuje, że termin określony zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego Wykonawcy przysługuje odwołanie – art. 180 ust. 2 ustawy.

 

/-/

Burmistrz Miasta Lubaczowa

Krzysztof Szpyt

 

wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-12-13
Ostatnia modyfikacja: , 2018-12-13


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra