Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
14-12-2018
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
14-12-2018

RIR.III.271.9.2018                                                                                        Lubaczów, dnia 14.12.2018 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy:RIR.III.271.9.2018

Nazwa zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”

 

1.        Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2017 poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych,

Produkcyjnych i Handlu Sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 7

37-600 Lubaczów

 

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.

Powyższa oferta, złożona została na kwotę 2 415 000,00 zł i otrzymała łączną najwyższą liczbę punktów: 70.

Podstawą  prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Pkt. w kryt. cena

 

Pkt. w kryt. termin płatności

 

      Pkt. w

kryt.

częstotliwość odbioru odpadów

Łączna punktacja

Termin płatności

 

Częstotliwość odbioru odpadów

1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych,

Produkcyjnych i Handlu Sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 7

37-600 Lubaczów

 

2 415 000,00 zł

60 pkt

10 pkt

 

 

 

0 pkt

 

 

70 pkt

 

15 dni

 

a) biodegradowalnych w sezonie letnim – okres lipiec sierpień: dwa  razy w miesiącu,

b) pochodzących z selektywnej zbiórki, takich jak: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal  w miesiącach: lipiec i sierpień: dwa razy w miesiącu

 

 

 

2.        Zamawiający informuje na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2, że w prowadzonym postepowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców, oraz na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 nie odrzucono żadnej z ofert.

 

3.        Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94. ust. 1, gdyż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego Wykonawcy przysługuje odwołanie – art. 180 ust. 2 ustawy.

 

 

/-/

Burmistrz Miasta Lubaczowa

Krzysztof Szpyt

 

wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-12-14
Ostatnia modyfikacja: , 2018-12-14


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra