Lubaczów
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
26-02-2019
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku
26-02-2019

RIR.III.271.2019                                                                                                         Lubaczów, 26.02.2019 r.


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku


Gmina Miejska Lubaczów, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. 2018, poz. 1986 z pózn. zm.) podaje plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie planuje przeprowadzić w 2019 r.

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia brutto

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1

Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

11 200 000,00 zł

I kwartał

2

Przebudowa dróg gminnych Nr 104954R ul. Parkowej, Nr 104956R, ul. Monte Cassino i Nr 104954R ul. Mały Łążek

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

450 000,00 zł

I kwartał

3

Przebudowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1686R ul. Słowackiego       

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

180 000,00 zł

I kwartał

4

Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego dla stadionu miejskiego w Lubaczowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

500 000,00 zł

I kwartał

5

Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego: droga powiatowa nr 1688R, ul. Przemysłowa wraz z os. Pod Borem, ul. Szopena, ul. Obrońców Lubaczowa, drogą dz. nr ewid. gruntów 1947/11,

Usługi

Przetarg nieograniczony

75 000,00 zł

I kwartał

6

Wykonanie dokumentacji technicznej budowy i przebudowy  dróg:

a) przebudowy ul. Ofiar Katynia w km 0+325 – 0+700 i budowę nowej drogi w km 0+700 – 1+775 łączącej tereny Parku Przemysłowego z dworcem kolejowym i towarowa stacją kolejową;

b) przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW866 ul. A. Mickiewicza i ul. Abp Baziaka z drogą powiatową nr P16845R ul. A. Mickiewicza w Lubaczowie;

c) budowy dróg gminnych: ul. Nakoniecznikoffa, ul. Paneckiego, drogi gminnej - dz. nr ewid. gruntów 3304, ul. Kurierów Armii Krajowej w km od 0+385 do 0+825

Usługi

Przetarg nieograniczony

200 000,00 zł

I  kwartał

7

Budowa i przebudowa dróg gminnych Nr 104921R ul. Mjr Hubala oraz Nr104916R ul. Kurierów Armii Krajowej w Lubaczowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

  6 123 699,00 zł

I kwartał

(pod warunkiem uzyskania współfinansowania z  rządowego programu przebudowy dróg)

8

Przebudowa dróg gminnych os.Mazury II, ul. Kasztelańska, ul. Królowej Jadwigi w Lubaczowie – etap II wykonanie  nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

290 000,00 zł

II  kwartał

9

Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej ul. Ogrodowej

100 000,00 zł

10

Przebudowa drogi gminnej nr 104962R ul. Rzemieślniczej

80 000,00 zł

11

Realizacja budżetu obywatelskiego:

- Strefa odpoczynku  "Zbiornik Młyn": 40 000 zł

- Modernizacja boiska osiedlowego "Piaskowiec": 100 000 zł

- Budowa parku do Street Workoutu: 70 000 zł

- Wyrównanie i utwardzenie drogi przy ogródkach działkowych: 40 000 zł

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

250 000,00 zł

II  kwartał

12

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 533 530,84 zł w tym 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i 2 533 530,84 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Usługi

Przetarg nieograniczony

1 434 172,81 zł

II kwartał

13

Wykonanie dokumentacji technicznej budowy mostu na rzece Sołotwie wraz z budową połączenia dróg powiatowych Nr 1683R ul. Nowej i Nr 1684R ul. Konopnickiej do drogi wojewódzkiej 867 (dr. wewn. ul. Sadowa) oraz drogi wojewódzkiej 866 (dr. wewn.  na dz. nr ewid. gruntów 378, 500)  w Lubaczowie.

Usługi

 

Przetarg nieograniczony

1 045 500,00 zł

III  kwartał

(pod warunkiem uzyskania współfinansowania z  rządowego programu Mosty dla regionów)

14

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów w 2020r. pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Usługi

Przetarg nieograniczony

2 500 000,00 zł

III kwartał

15

Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów

Dostawy

Przetarg nieograniczony

1 300 000,00 zł

III kwartał

16

Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Starzyny i os. Niemirowska.I (2019/2020)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

175 000,00 zł

III  kwartał

17

Przebudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na os. Piaski (2019/2020) 

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

250 000,00 zł

IV kwartał

Zamówienie wspólne z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

18

Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Mazury II - ul. Księcia Leszka Białego, ul. Gen Jeziorańskiego, ul. Hetmana Tarnowskiego - I etap (podbudowy i kan. deszczowa) (2019/2020)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

650 000,00 zł

IV kwartał

19

Budowa zbiornika przeciwpowodziowego – retencyjnego na działkach o nr ewid. gr. 418 i 419

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

3 150 000,00 zł

IV kwartał

 

 /-/

Burmistrz Miasta Lubaczowa

 Krzysztof Szpyt

wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-02-26
Ostatnia modyfikacja: , 2019-02-26


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra