Lubaczów
Piątek, 15 listopada 2019r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Przetargi inwestycyjne drukuj
01-07-2019
Zaproszenie do składania oferty cenowej
01-07-2019

                                Lubaczów, dnia 01.07.2019 r.
RIR.I.7013.34.2019    
 Zaproszenie
do składania oferty cenowej    Zgodnie z § 10 załącznika nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa Nr 109/2014 z dnia 12 maja 2014 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.

z a p r a s z a m

do składania ofert na: dostawę kruszywa łamanego do utwardzenia dróg gminnych o frakcji 2-31,5 mm: 250 ton  oraz  frakcji 0 - 63,0 mm: 300 ton.

    Zadania są finansowane ze środków budżetowych Gminy Miejskiej Lubaczów. Zamawiający zastrzega, że zakres przedmiotu zamówienia może zostać pomniejszony do wartości kwoty możliwej do zakontraktowania środkami budżetowymi. Zamawiający zastrzega również możliwość zwiększenia zamówienia o 50% w stosunku do podanych ilości pierwotnego zamówienia (przy zachowaniu warunków zapytania, tj. ceny jednostkowej za tonę oraz 14 dniowego terminu na wykonanie dodatkowego zamówienia).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Miejska Lubaczów, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa kruszywa łamanego do utwardzenia dróg gminnych. Zamówienie udzielane jest w częściach:
a) Część I: Dostawa kruszywa łamanego o frakcji 2 - 31,5 mm: 250 ton (mieszanka nie może zawierać frakcji o uziarnieniu 0 - 2 mm, dopuszcza się dolną frakcję w zakresie 2-10 mm czyli mieszankę o frakcji w zakresie do 10 - 31,5 mm).
b) Część II: Dostawa kruszywa łamanego o frakcji 0 - 63,0 mm: 300 ton

3. Termin wykonania prac:
Termin wykonania zamówienia do 14 dni od dnia podpisania umowy.

4. Termin Płatności
Termin płatności do 30 dni od daty wpływu faktury .

5.  Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
Miejsce docelowe dostawy: drogi wewnętrzne, dz. nr ewid gruntów: 4142, 4456, 4821, 1599, 1522, 552/2, 577.

6. Kod CPV:
14212200-2 Kruszywo
14212300-3 Kamień pokruszony lub rozłupany

7. Warunki udziału w postępowaniu :
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.    Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
2.    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie - Załącznik nr 2
    Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.

8. Kryteria oceny oferty cenowej oraz sposób oceny ofert dla każdej części zamówienia oddzielnie.
Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
- oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
- oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,
- wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego,
Zamawiający wybiera ofertę, która zawiera najkorzystniejsze cenę realizacji zamówienia.
8.1. Kryterium – Cena; waga – 100%
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert: Wykonawca który złożył ofertę najkorzystniejszą cenowo otrzyma 100 pkt. pozostałym Wykonawcom zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:
Liczba punktów = (Cmin/Cof)*100*waga gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof- cena oferty badanej nieodrzuconej,
Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w cenie oferty należy wliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które to Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany byłby naliczyć i odprowadzić.
Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

9. Miejsce i termin złożenia oferty:
•    Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą (kurierem) w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miejski w Lubaczowie ul. Rynek 26 Ofertę cenową należy złożyć do 09.07.2019 r. do godz. 12.00 z dopiskiem:
„Oferta na dostawę kruszywa łamanego do utwardzenia dróg gminnych o frakcji 2-31,5 mm: 250 ton  oraz  frakcji 0 - 63,0 mm: 300 ton ”
•    Oferty zostaną otwarte dnia: 09.07.2019 r. o godz. 12.15, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, pokój nr B5.

10. Do oferty należy dołączyć:
•    ofertę cenową
•    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

11. Informacja na temat zakresu wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
•    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
•    posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
•    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
•    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

12. Warunki zmiany umowy:
Zamawiający przewiduje zmiany w przyszłej umowie w następujących przypadkach:
Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Załączniki:
1.    Oferta cenowa - załącznik nr 1
2.    Oświadczenie – załącznik nr 2
3.    Wzór umowy – załącznik nr 3


    /-/
    Burmistrz Miasta Lubaczowa
    Krzysztof Szpyt


Dokument w formacie ZIPZałączniki do pobrania w wersji spakowanej zip
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-07-01
Ostatnia modyfikacja: , 2019-07-01


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra