Lubaczów
Piątek, 15 listopada 2019r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Przetargi inwestycyjne drukuj
08-07-2019
Modyfikacja treści SIWZ, Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Budowa i przebudowa dróg gminnych Nr 104921R ul. Mjr Hubala oraz Nr104916R ul. Kurierów Armii Krajowej w Lubaczowie” - w ramach rządowego pr
08-07-2019

RIR.III.271.1.2019                                                                                  Lubaczów, dnia 08.07.2019 r.Do wszystkich Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Budowa i przebudowa dróg gminnych Nr 104921R ul. Mjr Hubala oraz Nr104916R ul. Kurierów Armii Krajowej w Lubaczowie” - w ramach rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych na rok 2019"

Modyfikacja treści SIWZ

    Działając na podstawie art. 12a ust. 3 w związku art. 12a ust. 1 i art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w związku ze zmianą ogłoszenia dot. w/w postępowania zmianie ulega treść SIWZ. Zmianę ogłoszenia przesłano  dnia  08.07.2019 r. do Biuletynu Zamówień Publicznych.
Modyfikacja dotyczy SIWZ w  rozdziale VIII. Wymagania dotyczące wadium punkt  1, w którym:

•skreśla się dotychczasową treść:

1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w
wysokości  10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).

•nadając mu nowe brzmienie:

1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

- dla Części  I zamówienia   –   10 000,00 zł  (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100)
- dla Części II zamówienia  –    10 000,00 zł  (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100 )

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.
/-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt

RIR.III.271.1.2019                                                                                    Lubaczów, dnia  08.07.2019 r.


Do wszystkich Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Budowa i przebudowa dróg gminnych Nr 104921R ul. Mjr Hubala oraz Nr104916R ul. Kurierów Armii Krajowej w Lubaczowie” - w ramach rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych na rok 2019"Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu


    Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w związku ze zmianą ogłoszenia dot. w/w postępowania zmianie ulega treść SIWZ. Zmianę ogłoszenia przesłano dnia 08.07.2019 r. do Biuletynu Zamówień Publicznych.

Modyfikacja dotyczy Ogłoszenie o zamówieniu w punkcie 8) podpunkt 1
8) Informacja na temat wadium:

w którym:
•skreśla się dotychczasową treść:
1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w
wysokości  10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).

•nadając mu nowe brzmienie
:
1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

- dla Części  I zamówienia   –   10 000,00 zł  (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100)
- dla Części II zamówienia  –    10 000,00 zł  (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100 )

Modyfikacja dotyczy Ogłoszenie o zamówieniu w punkcie  17
17) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  Nr ogłoszenia:   540138399-N-2019 z dnia 08-07-2019 r.
W pozostałym zakresie Ogłoszenie o zamówieniu  pozostaje niezmienione.


/-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof SzpytDokument w formacie ZIPOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540138399-N-2019,modyfikacja treści SIWZ
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-07-08
Ostatnia modyfikacja: , 2019-07-08


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra