Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
26-07-2019
Informacja z sesji otwarcia ofert dot. „Przebudowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1686R ul. Słowackiego oraz 1700R ul. Kolejowej w Lubaczowie”
26-07-2019

RIR.III.271.3.2019                                                                 Lubaczów, dnia 26.07.2019 r.

 

 

INFORMACJA

Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: RIR.III.271.3.2019

Nazwa zadania: „Przebudowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1686R ul. Słowackiego oraz 1700R ul. Kolejowej w Lubaczowie”

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 180 000,00 zł brutto

 

Gmina Miejska Lubaczów informuje, że w dniu 26.07.2019 r. o godzinie 12:15 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następującą ofertę:

 

Nr oferty

Data wpływu

Godz. wpływu

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Okres gwarancji

1

26.07.2019

9:55

 

Zakład Usług Elektroenergetycznych „METEOR” Witold Lachowski

ul. Kasztanowa 16

37-600 Lubaczów

 

 259 577,76zł

60 miesięcy


Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

 

 

Burmistrz Miasta Lubaczowa

           Krzysztof Szpyt

 

 

wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-07-26
Ostatnia modyfikacja: , 2019-07-26


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra