Lubaczów
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
26-07-2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. „Budowa i przebudowa dróg gminnych Nr 104921R ul. Mjr Hubala oraz Nr104916R ul. Kurierów Armii Krajowej w Lubaczowie” - w ramach rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych na rok 2019"
26-07-2019

RIR.III.271.1.2019                                                                  Lubaczów, dnia 26.07.2019 r.

 

  

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: RIR.III.271.1.2019             

Nazwa zadania: „Budowa i przebudowa dróg gminnych Nr 104921R ul. Mjr Hubala oraz Nr104916R ul. Kurierów Armii Krajowej w Lubaczowie” - w ramach rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych na rok 2019"

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zmianami) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia Wykonawców:

 

Część I: droga gminna ul. Hubala

Zakład Instalacyjny Wod-Kan CO i Gaz

Jan Szyk

ul. Witosa 3

37-600 Lubaczów

 

Część II: droga gminna ul. Kurierów AK

Konsorcjum firm:

Lider: PBI Infrastruktura S.A.

ul. Kolejowa 10E

23-200 Kraśnik

Partner: PBI WMB Sp. z o.o.

ul. Błonie 8

27-600 Sandomierz

 

Uzasadnienie wyboru: Oferty spełniają wszystkie wymogi formalne zgodnie z kryteriami zawartymi  w SIWZ i nie podlegają odrzuceniu.

Powyższa oferta, złożona została na kwotę: Część I:  4.439.513,67 zł, Część II: 1.287.892,53 zł i otrzymały łączną najwyższą liczbę punktów: 100.

Podstawą  prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postepowaniu w Części I złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Pkt. w kryt. cena

Pkt. w kryt. okres gwarancji

Łączna punktacja

Okres gwarancji

1

Zakład Instalacyjny Wod-Kan CO i Gaz

Jan Szyk

ul. Witosa 3

37-600 Lubaczów

4.439.513,67 zł

60 pkt

40 pkt

 

100 pkt

 

 

5 lat

 

 

2

Konsorcjum firm:

Lider: PBI Infrastruktura S.A.

ul. Kolejowa 10E

23-200 Kraśnik

Partner: PBI WMB Sp. z o.o.

ul. Błonie 8

27-600 Sandomierz

 

4.489.437,29 zł

59,33 pkt

40 pkt

99,33 pkt

 

5 lat

 

 

3

 

 

 

Strabag Sp.z o o.

ul. Parzniewska10

 05-800 Pruszków

 

4.786.114,30 zł

 

55,65 pkt

40 pkt

95,65 pkt

 

 

5 lat

 

 

W prowadzonym postepowaniu w Części II złożono następujące oferty:


Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Pkt. w kryt. cena

Pkt. w kryt. okres gwarancji

Łączna punktacja

Okres gwarancji

1

Zakład Instalacyjny Wod-Kan CO i Gaz

Jan Szyk

ul. Witosa 3

37-600 Lubaczów

1.402.464,61 zł

55,10 pkt

40 pkt

 

95,10 pkt

                       

 

5 lat

 

2

Konsorcjum firm:

Lider: PBI Infrastruktura S.A.

ul. Kolejowa 10E

23-200 Kraśnik

Partner: PBI WMB Sp. z o.o.

ul. Błonie 8

27-600 Sandomierz

 

1.287.892,53 zł

 

60 pkt

40 pkt

100 pkt

 

5 lat

 

3

 

 

 

Strabag Sp.z o o.

ul. Parzniewska10

05-800 Pruszków

1.416.230,95 zł

54,56 pkt

40 pkt

94,56 pkt

  

  1. Zamawiający informuje na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2, że w prowadzonym postepowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców, oraz na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 nie odrzucono żadnej z ofert.
  2. Zamawiający informuje, że termin określony zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone   w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego Wykonawcy przysługuje odwołanie – art. 180 ust. 2 ustawy.

 

 


Burmistrz Miasta Lubaczowa

           Krzysztof Szpyt

 

wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-07-26
Ostatnia modyfikacja: , 2019-07-26


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra