Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
31-07-2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. „Przebudowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1686R ul. Słowackiego oraz 1700R ul. Kolejowej w Lubaczowie”
31-07-2019

RIR.III.271.3.2019                                                                                             Lubaczów, dnia 31.07.2019 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: RIR.III.271.3.2019      

Nazwa zadania: „Przebudowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1686R ul. Słowackiego oraz 1700R ul. Kolejowej w Lubaczowie”

 

1.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zmianami) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia Wykonawcę:

 

Zakład Usług Elektroenergetycznych

„METEOR” Witold Lachowski

ul. Kasztanowa 16

37-600 Lubaczów

 

Uzasadnienie wyboru: Oferty spełniają wszystkie wymogi formalne zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ i nie podlegają odrzuceniu.

Powyższa oferta, złożona została na kwotę: 259 577,76 zł i otrzymały łączną najwyższą liczbę punktów: 100.

Podstawą  prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postepowaniu złożono następujące ofertę:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Pkt. w kryt. cena

Pkt. w kryt. okres gwarancji

Łączna punktacja

Okres gwarancji

1

Zakład Usług Elektroenergetycznych „METEOR” Witold Lachowski

ul. Kasztanowa 16

37-600 Lubaczów

259 577,76 zł

60 pkt

40 pkt

 

100 pkt

 

 

5 lat

 

 

 

2.    Zamawiający informuje na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2, że w prowadzonym postepowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców, oraz na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 nie odrzucono żadnej z ofert.

3.    Zamawiający informuje, że termin określony zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego Wykonawcy przysługuje odwołanie – art. 180 ust. 2 ustawy.

 

 

Burmistrz Miasta Lubaczowa

           Krzysztof Szpyt

 


wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-07-31
Ostatnia modyfikacja: , 2019-07-31


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra