Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
23-08-2019
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 533 530,84 zł w tym 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i 2 533 530,84 zł z przeznaczeniem na spł
23-08-2019

RIR.III.271.4.2019                                                                                                  

Lubaczów, 23.08.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 533 530,84 zł w tym 2 000 000,00
z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i 2 533 530,84 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm) Gmina Miejska Lubaczów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres  zamawiającego:

Gmina Miejska Lubaczów

(siedziba: Urząd Miejski w Lubaczowie)

ul. Rynek 26

37-600 Lubaczów

www.lubaczow.pl

poczta@um.lubaczow.pl

godz. urzędowania: 7.30 - 15.30

tel.: 16 632 80 10, fax: 16 632 11 91 

2) Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.lubaczow.pl

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

4.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.2.  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego dla Gminy Miejskiej Lubaczów, zwanej dalej Zamawiającym, o następującej charakterystyce:

      Kwota kredytu 4 533 530,84 zł PLN (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści złotych 84/100). Uruchomienie kredytu będzie następować w złotych polskich (PLN), w formie bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji Zamawiającego.

      Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2034 r.

      Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie wyłącznie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

      Kredyt będzie uruchomiony na pisemną dyspozycję kredytobiorcy, w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy w terminie od 16.10.2019 r. do 31.12.2019 r.

      Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości i terminu uruchomienia kredytu. O wysokości  i terminie  kredytobiorca poinformuje Bank na 3 dni przed wypłatą  kredytu.

      Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała w terminach kwartalnych określonych w załączniku do umowy,  w 57 ratach (10 rat w kwocie 50 000,00 zł, 12 rat w kwocie 25 000,00 zł,  4 raty w kwocie 150 000,00 zł, 31 rat w kwocie 100 000,00 zł oraz 1 rata w kwocie 33 530,84 zł), z karencją spłaty I raty do 30.09.2020 r.

      Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kapitału, bez ponoszenia  jakichkolwiek kosztów z tego tytułu.

      Spłata odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych określonych w załączniku do umowy od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. Bank nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat                 i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza opłatami określonymi w przedmiocie zamówienia.

      Do obliczenia oprocentowania kredytu należy przyjąć aktualną stawkę WIBOR 3M z dnia 24.06.2019 r.  1,72% + stałą marżę banku + jednorazową prowizję. Przyjęta stawka WIBOR 3M z dnia 24.06.2019 r.  będzie służyła jedynie do porównania złożonych ofert. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej rocznej stopie procentowej składającej się z sumy: - stałej w okresie kredytowania marży banku, - zmiennej w okresie kredytowania stawki oprocentowania określonej dla trzymiesięcznych depozytów bankowych WIBOR 3M – notowanej na ostatni dzień roboczy kwartału poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego kwartalnego okresu obrachunkowego. Prowizja jednorazowa liczona jako % od kwoty udzielonego kredytu zawiera w sobie wszystkie opłaty związane z uruchomieniem kredytu.

      Koszty obsługi kredytu (cenę ofertową Co) stanowią:

      Oprocentowanie kredytu złotówkowego Ko - będzie liczone wg stopy zmiennej w stosunku rocznym opartym na stawce WIBOR-3M, powiększony o marżę (Mz) wykonawcy, stałą  w okresie kredytowania - obowiązywania umowy. Stawka WIBOR-3M będzie ustalana w oparciu o depozyty złotowe na rynku międzybankowym na podstawie notowania z ostatniego dnia miesiąca  poprzedzającego miesiąc podpisania umowy na udzielenie kredytu i będzie ulegała zmianom co trzy miesiące. Dniem zmiany stopy procentowej będzie ostatni dzień danego okresu trzymiesięcznego. Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od aktualnego rzeczywistego zadłużenia. Liczba bazowa dni w roku 365. Odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Jeżeli data spłaty kredytu i/lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, iż termin został dotrzymany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w harmonogramie spłat. Oprocentowanie kredytu będzie naliczone tylko od kwoty faktycznego zadłużenia. Wykonawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu,                     tj. salda niewykorzystanej części kredytu.

      Suma opłat i prowizji bankowych  Wo z tytułu wpłat kolejnych rat kapitałowych  i odsetkowych na konto banku – wykonawcy.

      Prowizja przygotowawcza – zamawiający dopuszcza zastosowanie przez banki uczestniczące  w postępowaniu, zwane dalej wykonawcami, prowizji przygotowawczej Pp w wysokości nie przekraczającej 1,0 proc. kwoty kredytu. Oferty wykonawców, którzy zaoferują prowizję przygotowawczą  w wysokości wyższej niż 1,0 proc. kwoty kredytu będą odrzucone.
Zamawiający nie będzie płacił prowizji od niewykorzystanego kredytu.
Zamawiający nie będzie płacił prowizji od przedterminowej spłaty.
Zamawiający nie będzie płacił żadnych opłat poza odsetkami od kredytu.


Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 91 ust. 2a PZP, stosuje się kryterium ceny, jako jedyne kryterium oceny ofert z uwagi na określone w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.

Do pobrania:

Opinie RIO, uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie oraz pozostałe dokumenty finansowe do pobrania za strony internetowej Zamawiającego: www.lubaczow.pl  zakładce Budżet Miasta, Rok … http://www.lubaczow.pl/go.php?/pl/budzet_miasta_lubaczow/

Uchwały Rady Miejskiej - do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: www.lubaczow.pl  zakładka Uchwały Rady Miejskiej, … Kadencja http://www.lubaczow.pl/go.php?/pl/uchwaly_rady_miejskiej/ 

4.3 Wspólny Słownik Zamówień kod CPV:

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu 

5) Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

6) Termin wykonania zamówienia:

1.Postawienie  kredytu do dyspozycji zamawiającego w terminie od  16.10.2019 r. do 31.12.2019 r.

2. Termin realizacji umowy – od dnia podpisania umowy do  31.12.2034 r.

Uwaga: Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości i terminu uruchomienia kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

7) Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

7.1     nie podlegają wykluczeniu z postępowania u udzielenie zamówienia

7.2     spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

            Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli:

1)Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski,  a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późniejszymi zmianami), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy – Prawo bankowe.

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunków, o których mowa w pkt 1 dotyczyć będzie każdego z Wykonawców oddzielnie. 

7.3     spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej.

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej
i finansowej, zobowiązany jest wykazać, iż :

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500.000,00 PLN (słownie: pięćset  tysięcy złotych),

W przypadku podania przez Wykonawców danych w innych walutach niż w PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

7.4     spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczas realizowane zamówienia.

Wykonawca w celu potwierdzenia, że:

7.4.1 spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że

         a)          wykonał lub wykonuje usługi w zakresie udzielenia kredytu zgodnego
z opisem przedmiotu zamówienia na kwotę min. 2 000 000 zł.

7.5     Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania.

7.6       O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp wyklucza się:

12)            wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

  13)            wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a)        o którym mowa wart. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018r. poz. 1263 i 1669),

b)         o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c)          skarbowe,

d)       o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.769);

14)                  wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

15)                  wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16)                  wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17)                  wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

18)                  wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19)                  wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

20)                  wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

21)                  wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);

22)                  wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

23)                  wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 166), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.7       Uwaga: wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Prawo zamówień publicznych

7.8       a) Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1  ustawy Pzp - Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia się z postępowania wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629);

7.9       Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 3  ustawy Pzp - Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia się z postępowania jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:

a) zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

7.10    Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5  ustawy Pzp - Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia się z postępowania wykonawcę - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

7.11    Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 6  ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia się z postępowania wykonawcę - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

7.12    Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7  ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia się z postępowania wykonawcę - wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych.

7.13    a) Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp - Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia się z postępowania wykonawcę który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności

7.14    Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20 lub ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione zgodnie z powyższymi postanowieniami.

7.15    W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp., przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

7.16    Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

7.17    Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Ocena czy Wykonawca nie podlega Wykluczeniu z przesłanek wskazanych w pkt. 6 zostanie dokonana na podstawie oświadczeń zawartych w JEDZ oraz przedstawionych oświadczeń i dokumentów przez Wykonawcę.

7a)     Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:

7.1.    Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), stanowiący wstępne potwierdzenie o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca przy pomocy elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD (eESPD), dostępnego na stronie Urzędu Zamówień Publicznych wypełnia formularz JEDZ. Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieścił  wstępnie przygotowany  formularz JEDZ w formacie xml , stanowiący  załącznik do SIWZ.

Instrukcja wypełnienia dokumentu znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf.

W celu wypełnienia JEDZ-a należy:

-     pobrać plik JEDZ-a w formacie xml, ze strony internetowej Zamawiającego

-     zaimportować pobrany plik do eESPD,

-     wypełnić zaimportowany formularz, a następnie postępować zgodnie z instrukcją podaną
w serwisie.

JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawca dołącza do oferty, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę kompresuje do jednego pliku archiwum (ZIP).

Złożenie JEDZ-a wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne ponieważ  nie stanowi jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o środkach usług droga elektroniczną.

7.1.1.         W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, dokument, o którym mowa w pkt. 7.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

7.1.2.         W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, składa także dokumenty dotyczące tych podmiotów, o których mowa w pkt. 7.1 oraz pkt. 7.3.3

7.1.3.         Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7.1.4.         Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępnianie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 Pzp i art. 24 ust. 5 pkt. 1, pkt 2, pkt. 3, pkt. 4 i pkt. 8 Pzp.

7.1.5.         Treść zobowiązania lub innego dokumentu, o którym mowa w pkt. 7.1.4 musi zawierać:

-       zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

-       sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu lub podmiotów przy wykonywaniu zamówienia,

-       zakres i okres udziału innego podmiotu lub podmiotów przy wykonywaniu zamówienia,

-       informacje czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

7.2.    Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

Dokumenty składane po ocenie ofert:

7.3.    Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni) aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w postępowaniu.

7.3.1.         W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca, złoży :

a)                       wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych  usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wg wzoru - załącznik do SIWZ, wraz z dowodami określającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami tymi są: referencje, inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażone w walucie obcej - będą one przeliczane na PLN według średniego kursu w stosunku do danej waluty opublikowanego przez NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, zamawiający dokonana odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje wskazane informacje.

 

7.3.2.         W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca złoży:

a)      dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

 

7.3.3.         W celu potwierdzenia wykazania braku podstaw wykluczenia wykonawcy
z udziału w postępowaniu  do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca  złoży:

a)         informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b)         zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c)         zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d)    odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp;

Uwaga.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej, jeżeli Zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z2014 r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca winien wskazać w JEDZ dane umożliwiające zlokalizowanie stosownych dokumentów. Zamawiający samodzielnie pobierze z tej bazy danych wskazany przez Wykonawcę dokument.

e)     oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f)     oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g)     oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,  o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

7.4.    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.3.3 składa poniżej wskazane dokumenty.

7.4.1.         Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt a 7.3.3 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7.4.2.         Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt b-d 7.3.3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)   nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b)   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.4.3.         Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w pkt. 7.6.1 i 7.6.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wskazane w pkt. 7.6.1 i 7.6.2 dotyczące wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

7.4.4.         Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 7.3.3 lit. a), składa dokument, o którym mowa w pkt. 7.6.1,  w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wskazane w pkt. 7.6.1 dotyczące wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

7.5.         Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

7.6.         Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, wg treści określonej formularzem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.7.         Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

7.8.         Oświadczenia, o których mowa powyżej dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa powyżej, inne niż wskazane wyżej oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

8) Informacja na temat wadium:

8.1 Wysokość wadium.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 10 000,00 PLN, słownie: dziesięć  tysięcy złotych.

8.2 Forma wadium.

1)         Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 Pzp.

2)         W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:

a)          Wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ poręczenia, gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

b)    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

c)     kwotę gwarancji/poręczenia,

d)     termin ważności gwarancji/poręczenia,

e)  z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne
   zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia Zamawiającemu na pierwsze
       pisemne żądanie pełnej sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu przewidziane
       w ustawie okoliczności, okoliczności, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp,

f)    gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

g)  wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego,

h)   jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą,

8.3     Z treści wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powinno wynikać, że zabezpiecza wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.

8.4                Miejsce i sposób wniesienia wadium.

8.4.1        Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Powiatowy Bank Spółdzielczy  w Lubaczowie, Nr 78 9101 0003 2001 0011 8444 0005   z adnotacją „Wadium w postępowaniu  nr RIR.III.271.4.2019 pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 533 530,84 zł w tym 2 000 000,00z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i 2 533 530,84 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów                              

                   Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

8.4.2           W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść je przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej).

Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e- gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową):

-                           na adres poczty elektronicznej:   w wydzielonym odrębnym pliku (np. .pdf) jako załącznik do wiadomości elektronicznej, w sposób umożliwiający Zamawiającemu dopełnienie obowiązku określonego w art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający sugeruje, aby w temacie wiadomości podać nr  RIR.III.271.4.2019- znak postępowania, do którego wadium jest wnoszone.

lub

-                           złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) wraz z ofertą w ten sam sposób co ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jednakże w wydzielonym odrębnym pliku (np: .pdf), w sposób umożliwiający Zamawiającemu dopełnienie obowiązku określonego w art. 46 ustawy Pzp.

8.4.3           Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy.

8.5                     Zwrot wadium.

8.5.1           Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w  art. 46 Pzp.

8.5.2           Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8.5.3           Zatrzymanie wadium przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 46 Pzp.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena      100 %

obejmująca sumę odsetek za okres kredytowania tj. w okresie od dnia 16.10.2019 r. do dnia  31.12.2034 r. z uwzględnieniem: WIBOR 3M z dnia 24.06.2019 r. tj. 1,72% plus marża Banku w punktach procentowych oraz planowanej spłaty kredytu określonej w SIWZ.

W treści wzorów umów kredytowych określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Poza ceną kredytu, której sposób wyliczenia został szczegółowo opisany, Zamawiający nie będzie ponosił innych kosztów w trakcie realizacji zamówienia, stanowiących koszty cyklu życia.

10)    Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone

10.1    Ofertę należy złożyć Zamawiającemu do dnia 01.10.2019 r.  do godziny 12:00

10.2 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku  dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców w treści Załącznika nr 7 do SIWZ oraz na miniPortalu

11) Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  01.10.2019 r.  w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów,  Sala Obrad Urzędu Miejskiego pok. nr 6  w dniu 01.10.2019 r. o godz. 12.15.

12) Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od dnia składania ofert.     

13) Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

14) Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

15) Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

16) Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

17) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i opublikowane w dniu  23.08.2019 r.  pod numerem 2019/S 162-398594

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 589264-N-2019 z dnia 2019-08-23 r.  

 

                                                                                                                              /-/
                                                                                                        Burmistrz Miasta Lubaczowa
                                                                                                                    Krzysztof SzpytDokument w formacie ZIPDokumentacja przetargowa do pobrania w wersji spakowanej zip
Dokument w formacie ZIPWyjaśnienie treści SIWZ, dokumenty
Dokument w formacie ZIPZałączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Dokument w formacie ZIPWyjaśnieni treści SIWZ z dnia 20.09.2019 r.
Dokument w formacie ZIPZmiana Ogłoszenia o zamówieniu, Wyjaśnienie i Modyfikacja treści SIWZ
Dokument w formacie ZIPWyjaśnienie treści SIWZ z dnia 26.09.2019 r.
Dokument w formacie ZIPOpinia RIO o sprawozdaniu za I półrocze 2019 r.
Dokument w formacie ZIPInformacja z sesji otwarcia ofert
Dokument w formacie ZIPZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dokument w formacie ZIPOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-08-23
Ostatnia modyfikacja: , 2020-01-21


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra