Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
26-08-2019
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr 104954R ul. Parkowej, Nr 104956R ul. Monte Cassino, Nr 104954R ul. Mały Łążek w Lubaczowie”
26-08-2019

RIR.III.271.2.2019                                                                                                

Lubaczów, dnia 26.08.2019 r. 

 

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

                        

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:  RIR.III.271.2.2019

Nazwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych Nr 104954R ul. Parkowej, Nr 104956R ul. Monte Cassino, Nr 104954R ul. Mały Łążek w Lubaczowie”

 

1. Gmina Miejska Lubaczów, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych tekst jedn.: (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  „Przebudowa dróg gminnych Nr 104954R ul. Parkowej, Nr 104956R ul. Monte Cassino, Nr 104954R ul. Mały Łążek w Lubaczowie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.                                                 
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).                                                    

UZASADNIENIE FAKTYCZNE
Bezpośrednio przed otwarciem ofert w dniu 25.07.2019 r. Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  450 000,00 zł (brutto).

                               
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Data wpływu

Godz. wpływu

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Okres gwarancji

1

25.07.2019

9:30

F.H.U. UNI-DEKOR

Tomasz Bąski

ul. Kwiatowa 9, 37-600 Lubaczów

712 434,45 zł

60 miesięcy

2

25.07.2019

11:20

Zakład Instalacyjny Wod-Kan CO i Gaz  Jan Szyk

ul. Witosa 3, 37-600 Lubaczów

688 800,00 zł

60 miesięcy

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Postępowanie zostało unieważnione w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 powołanej wyżej ustawy, którego brzmienie jest następujące: „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”, gdyż sytuacja finansowa Zamawiającego nie pozwala na zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

 /-/
    Burmistrz Miasta Lubaczowa
    Krzysztof Szpyt

 

wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-08-26
Ostatnia modyfikacja: , 2019-08-26


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra