Lubaczów
Poniedziałek, 3 sierpnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Przetargi inwestycyjne drukuj
11-09-2019
Wyjasnienie treści SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 533 530,84 zł w tym 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i 2 533 530,84 zł z przeznaczeniem
11-09-2019

RIR.III.271.4.2019                                                                                                     Lubaczów, 11.09.2019 r.

 

Do wszystkich Wykonawców

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 533 530,84 zł w tym 2 000 000,00
z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i 2 533 530,84 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

 

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

 

                Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm)  Zamawiający przekazuje wyjaśnienia (dokumenty) na pytania  z  dnia 04.09.2019 r. tj.:

 

1 Prosimy o informację, czy na umowie kredytowej, wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. Odp.: Tak

2.       Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c., czy Zamawiający poniesie koszty notarialne jego złożenia.  

Odp.: Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
3.      W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:

1)            terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu; Odp.: 31.12.2019 r.     

2)            terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”.

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.  Odp. Nie zakładamy zmian w umowie polegających na wydłużeniu terminu spłaty raty kapitałowej. Zgodnie z zapisami SIWZ, rozdział 24. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy – zmiany umowy: z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, w rozumieniu przepisów Pzp, zostanie zawarta umowa  o udzielenie zamówienia publicznego na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji, tj.: w punkcie 3.2 Opis przedmiotu zamówienia: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kapitału, bez ponoszenia  jakichkolwiek kosztów z tego tytułu”.

4.    W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /–ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.

1)       jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu;

2)       jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.  

 Odp.: Nie dotyczy

5.   Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):

Odp.: Nie ciążą zajęcia egzekucyjne

6. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):

Odp.: Nie, brak zaległości zobowiązań finansowych w bankach

7. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa   program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Odp.: Nie

8. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Odp.: Nie

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):

Odp.: Nie

9. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).

Odp.: Nie

10. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

- wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): Odp.: 24.376

- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): Odp.: 0

- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): Odp.: 0

-  wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): Odp.: 0

wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): Odp. 0

11. Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem  znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji: Odp.:  Nie dotyczy

1)      Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy? Odp.:  Nie dotyczy

2)      Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?  Odp.:  Nie dotyczy

    a)  Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): Prosimy o podanie okresu kredytowania  Odp.:  Nie dotyczy

    b)  Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):Prosimy o podanie okresu poręczenia Odp.:  Nie dotyczy

3)      Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). Odp.:  Nie dotyczy

a) Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala Odp.:  Nie dotyczy

12. Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.                          Odp.:  Nie dotyczy        

13. Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu. Odp.:  Nie dotyczy

14.Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:

- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,

- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,

- stowarzyszenia,

tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odp.:  Nie dotyczy

15. Czy Zamawiający posiada akcje, udziały w innych podmiotach, jeżeli tak, proszę o podanie nazwy, numeru REGON, wysokości % posiadanych akcji, udziałów.

 Odp.:  Nie

16. Prosimy o podanie struktury dochodów budżetowych, w rozbiciu na dochody własne, subwencje, dotacje wg stanu na koniec IV kw. 2018  r. i II kw. 2019 r.

Odp.:

IV kw 2018 r.                                                                                                                      II kw 2019 r.

- dochody własne  - 21.898.252,22 zł                                                                 13.584.370,64 zł

- subwencje – 12.353.619,00 zł                                                                                          6.906.116,00 zł

- dotacje – 13.453.130,79 zł                                                                                6.964.233,72 zł

-  dochody majątkowe – 8.942.492,11 zł                                                                           1.612.445,70 zł

 

17.  Prosimy o podanie założeń, według których będzie płatna prowizja przygotowawcza.

Odp. Prowizja przygotowawcza wynosi maksymalnie 1% od kapitału

18. Prosimy o podanie daty płatności pierwszej raty odsetkowej.

Odp. Spłata I raty odsetkowej nastąpi do końca miesiąca, w którym zostanie uruchomiony kredyt

19. Prosimy o wyjaśnienie poziomu zobowiązań wymagalnych i należności wymagalnych wg stanu na koniec IV kw. 2018 r. i II kw. 2019 r. oraz o informację o przyczynach ich powstawania.

Odp.  IV kw 2018 r. - 19.734,00 zł (z tyt. niezapłaconej faktury),

 II kw 2019 r. - 3.571,30 zł (z tyt. niezapłaconej faktury)

20. Prosimy o doprecyzowanie stawki bazowej WIBOR 3 M, którą należy zastosować w umowie kredytowej- raz jest mowa, że stawka bazowa będzie ustalana na podstawie notowania z ostatniego dnia roboczego kwartału, poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego okresu obrachunkowego, a raz, że ma być określona na podstawie notowania z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc podpisania umowy.

Odp: Należy zastosować stawkę bazową WIBOR 3M  na podstawie notowania z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc podpisania umowy.

 

W załączeniu udostępniamy:

- Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu.

- Ostatnia zmiana WPF wraz z załącznikami. 

- Zmiany uchwały budżetowej na rok bieżący wraz z załącznikami, dokonane po dacie sporządzenia ostatniego zestawu sprawozdań.

- Opinia RIO w sprawie przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.- gmina nie posiada

 

Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień treści SIWZ, nie przedłuża terminu składania ofert.

                                                                                      

  /-/

 Burmistrz Miasta Lubaczowa

  Krzysztof SzpytDokument w formacie ZIPWyjaśnienie treści SIWZ, dokumenty
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-09-11
Ostatnia modyfikacja: , 2019-09-11


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra