Lubaczów
Wtorek, 18 lutego 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Przetargi inwestycyjne drukuj
13-09-2019
Informacja z sesji otwarcia ofert dot. „Przebudowa dróg gminnych Nr 104954R ul. Parkowej, Nr 104956R ul. Monte Cassino, Nr 104954R ul. Mały Łążek w Lubaczowie”
13-09-2019

RIR.III.271.5.2019                                                                                             Lubaczów, dnia 13.09.2019 r.

  

INFORMACJA

Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: RIR.III.271.5.2019

Nazwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych Nr 104954R ul. Parkowej, Nr 104956R ul. Monte Cassino, Nr 104954R ul. Mały Łążek w Lubaczowie”

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 450 000,00 zł brutto

 

Gmina Miejska Lubaczów informuje, że w dniu 13.09.2019 r. o godzinie 12:15 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Data wpływu

Godz. wpływu

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Okres gwarancji

1

12.09.2019

9:30

F.H.U. UNI-DEKOR

Tomasz Bąski

ul. Kwiatowa 9

37-600 Lubaczów

686 401,50 zł

60 miesięcy

2

13.09.2019

10:00

Zakład Instalacyjny Wod-Kan CO i Gaz

Jan Szyk

ul. Witosa 3

37-600 Lubaczów

677 700,00 zł

60 miesięcy

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

/-/

Burmistrz Miasta Lubaczowa

           Krzysztof Szpyt

wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-09-13
Ostatnia modyfikacja: , 2019-09-13


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra