Lubaczów
Wtorek, 18 lutego 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Przetargi inwestycyjne drukuj
20-09-2019
Informacja z sesji otwarcia ofert dot. „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Lubaczowa”
20-09-2019

RIR.III.271.6.2019                                                                                               Lubaczów, dnia 20.09.2019 r.

  

 

INFORMACJA

Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: RIR.III.271.6.2019

Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Lubaczowa”

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:

część I  - 905 612,58 zł brutto

część II - 3 267  829,48 zł brutto

część III – 230 000,00 zł brutto

Gmina Miejska Lubaczów informuje, że w dniu 20.09.2019 r. o godzinie 12:15 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:


Nr oferty

Data wpływu

Godz. wpływu

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Okres gwarancji

1

20.09.2019

9:25

F.H.U. UNI-DEKOR

Tomasz Bąski

ul. Kwiatowa 9

37-600 Lubaczów

Cz. I

 

1 088 572,78 zł

5 lat

Cz. II

 

3 213 409,17 zł

5 lat

Cz. III

 

-

-

2

20.09.2019

10:25

Strabag Sp.z o o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Cz. I

 

1 033 872,21 zł

5 lat

Cz. II

 

3 659 480,10 zł

5 lat

Cz. III

 

115 329,14 zł

5 lat

3

20.09.2019

11:10

Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o.,

Hawłowice 121

37-560 Pruchnik

Cz. I

 

1 189 367,75 zł

5 lat

Cz. II

 

-

-

Cz. III

223 331,11 zł

5 lat

4

20.09.2019

11:40

Przedsiębiorstwo

Robót Drogowo – Mostowych sp. z o.o.

ul. Lwowska 54

22-600 Tomaszów Lubelski

Cz. I

-

-

Cz. II

-

-

Cz. III

116 690,72 zł

5 lat

5

20.09.2019

11:40

Konsorcjum firm:

Lider: PBI Infrastruktura S.A.

ul. Kolejowa 10E

23-200 Kraśnik

Partner: PBI WMB

Sp. z o.o.

ul. Błonie 8

27-600 Sandomierz

Cz. I

941 637,02 zł

5 lat

Cz. II

3 961 951,63 zł

5 lat

Cz. III

172 264,61 zł

5 lat

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

 

       z up. Burmistrza

 Janusz Waldemar Zubrzycki

ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-09-20
Ostatnia modyfikacja: , 2019-09-20


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra