Lubaczów
Środa, 8 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Przetargi inwestycyjne drukuj
25-09-2019
Wyjasnienie i Modyfiklacja treści SIWZ oraz zmiana Ogłoszenia o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 533 530,84 zł w tym 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie plano
25-09-2019


RIR.III.271.4.2019                                                                                               Lubaczów, 25.09.2019 r.
Do Wszystkich Wykonawców


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 533 530,84 zł w tym 2 000 000,00 złz przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i 2 533 530,84 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytówWYJAŚNIENIE treści SIWZ


    Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuję, że w SIWZ w punkcie 3.2 Opis przedmiotu zamówienia, w zakresie standardów jakościowych zamówienia, zawarte zostały dwa nietożsame ze sobą terminy dotyczące zastosowanej stawki WIBOR-3M, tj.:
•  Do obliczenia oprocentowania kredytu należy przyjąć aktualną stawkę WIBOR 3M z dnia 24.06.2019 r.  1,72% + stałą marżę banku + jednorazową prowizję. Przyjęta stawka WIBOR 3M z dnia 24.06.2019 r.  będzie służyła jedynie do porównania złożonych ofert. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej rocznej stopie procentowej składającej się z sumy: - stałej w okresie kredytowania marży banku, - zmiennej w okresie kredytowania stawki oprocentowania określonej dla trzymiesięcznych depozytów bankowych WIBOR 3M – notowanej na ostatni dzień roboczy kwartału poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego kwartalnego okresu obrachunkowego. Prowizja jednorazowa liczona jako % od kwoty udzielonego kredytu zawiera w sobie wszystkie opłaty związane z uruchomieniem kredytu.
 •  Oprocentowanie kredytu złotówkowego Ko - będzie liczone wg stopy zmiennej w stosunku rocznym opartym na stawce WIBOR-3M, powiększony o marżę (Mz) wykonawcy, stałą  w okresie kredytowania - obowiązywania umowy. Stawka WIBOR-3M będzie ustalana w oparciu o depozyty złotowe na rynku międzybankowym na podstawie notowania z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc podpisania umowy na udzielenie kredytu i będzie ulegała zmianom co trzy miesiące. Dniem zmiany stopy procentowej będzie ostatni dzień danego okresu trzymiesięcznego. (…)
  W związku z powyższym dla pierwszego zapisu zmiana stawki  może ulec zmianie na rozpoczęcie kolejnego kwartalnego okresu obrachunkowego, natomiast w drugim przypadku zmiana stawki może ulec zmianie na koniec okresu trzymiesięcznego z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc podpisania umowy na udzielenie kredytu i będzie ulegała zmianom co trzy miesiące. W przypadku podpisania umowy w miesiącu październiku, okres trzymiesięczny to: lipiec, sierpień, wrzesień co pokrywa się z III kwartałem roku, natomiast w przypadku gdy umowa zostanie podpisana w listopadzie, okres ten obejmie miesiące sierpień, wrzesień, październik, i będzie ulegać zmianie co 3 miesiące, a więc zmiany stawki WIBOR-3M, może nastąpić miesiąc później niż w przypadku stawki WIBOR-3M dla kwartalnego okresu obrachunkowego.
  Jednakże z uwagi na planowane podpisanie umowy i uruchomienie kredytu w miesiącu październiku stawka WIBOR-3M będzie ustalana w oparciu o depozyty złotowe na rynku międzybankowym na podstawie notowania    z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc podpisania umowy na udzielenie kredytu tj. na dzień 30 września 2019 roku i będzie ulegała zmianom co trzy miesiące.  W przypadku zmiany stawki WIBOR 3M  dla kwartalnego okresu obrachunkowego, będzie to również dzień 30 września 2019 roku.
   Dlatego też po przeanalizowaniu zapisów SIWZ i stwierdzeniu braku ich jednoznaczności, Zamawiający zdecydował się na zmianę ogłoszenia o zamówieniu publicznym oraz modyfikacji treści SIWZ wraz z wydłużeniem terminu składania ofert do 8.10.2019 roku, w celu umożliwieniu oferentom przeanalizowania zmiany Ogłoszenia oraz SIWZ i ewentualnego wprowadzenia korekt w przygotowywanych ofertach w przedmiotowym postępowaniu.
   Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień treści SIWZ, termin składania ofert został wydłużony.


/-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt


RIR.III.271.4.2019                                                                                               Lubaczów, 25.09.2019 r.


Do wszystkich Wykonawców


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 533 530,84 zł w tym 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i 2 533 530,84 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów


Modyfikacja treści SIWZ

    Działając na podstawie art. 12a ust. 3 w związku art. 12a ust. 1 i art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w związku ze zmianą ogłoszenia dot. w/w postępowania zmianie ulega treść SIWZ. Zmianę ogłoszenia  przesłano do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu  25.09.2019 r.  oraz  zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.09.2019 r.

 Modyfikuje się treść SIWZ w następujących punktach:

I.   3.2 Opis przedmiotu zamówienia:
•   Oprocentowanie kredytu złotówkowego Ko - będzie liczone wg stopy zmiennej w stosunku rocznym opartym na stawce WIBOR-3M, powiększony o marżę (Mz) wykonawcy, stałą  w okresie kredytowania - obowiązywania umowy. Stawka WIBOR-3M będzie ustalana w oparciu o depozyty złotowe na rynku międzybankowym, określoną dla trzymiesięcznych depozytów bankowych WIBOR 3M – notowanej na ostatni dzień roboczy kwartału poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego kwartalnego okresu obrachunkowego. Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od aktualnego rzeczywistego zadłużenia. Liczba bazowa dni w roku 365. Odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Jeżeli data spłaty kredytu i/lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, iż termin został dotrzymany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w harmonogramie spłat. Oprocentowanie kredytu będzie naliczone tylko od kwoty faktycznego zadłużenia. Wykonawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu, tj. salda niewykorzystanej części kredytu.

II.  14 Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

14.1 Ofertę należy złożyć Zamawiającemu do dnia 08.10.2019 r.  do godziny 12:00

III.  16.    Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  08.10.2019 r.  w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów,  Sala Obrad Urzędu Miejskiego pok. nr 6  w dniu 08.10.2019 r. o godz. 12.15
   
   W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

/-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt

RIR.III.271.4.2019                                                                                                  Lubaczów, 25.09.2019 r.Do wszystkich Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 533 530,84 zł w tym 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i 2 533 530,84 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu


Działając na podstawie art. 12a ust. 3 w związku art. 12a ust. 1 i art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w związku ze zmianą ogłoszenia dot. w/w postępowania zmianie ulega treść SIWZ. Zmianę ogłoszenia  przesłano do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu  25.09.2019 r.  oraz  zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.09.2019 r.
Zmienia się Ogłoszenie o zamówieniu w punkcie  4.2. 10,11, które otrzymują brzmienie:

4.2.  Opis przedmiotu zamówienia:

•   Oprocentowanie kredytu złotówkowego Ko - będzie liczone wg stopy zmiennej w stosunku rocznym opartym na stawce WIBOR-3M, powiększony o marżę (Mz) wykonawcy, stałą  w okresie kredytowania - obowiązywania umowy. Stawka WIBOR-3M będzie ustalana w oparciu o depozyty złotowe na rynku międzybankowym, określoną dla trzymiesięcznych depozytów bankowych WIBOR 3M – notowanej na ostatni dzień roboczy kwartału poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego kwartalnego okresu obrachunkowego. Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od aktualnego rzeczywistego zadłużenia. Liczba bazowa dni w roku 365. Odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Jeżeli data spłaty kredytu i/lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, iż termin został dotrzymany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w harmonogramie spłat. Oprocentowanie kredytu będzie naliczone tylko od kwoty faktycznego zadłużenia. Wykonawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu, tj. salda niewykorzystanej części kredytu.
10.   Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone
Ofertę należy złożyć Zamawiającemu do dnia 08.10.2019 r.  do godziny 12:00
11. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  08.10.2019 r.  w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów,  Sala Obrad Urzędu Miejskiego pok. nr 6  w dniu 08.10.2019 r. o godz. 12.15.
   W pozostałym zakresie Ogłoszenie o zamówieniu  pozostaje niezmieniona.


/-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt

wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-09-25
Ostatnia modyfikacja: , 2019-09-25


Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra