Lubaczów
Czwartek, 2 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
01-10-2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nazwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych Nr 104954R ul. Parkowej, Nr 104956R ul. Monte Cassino, Nr 104954R ul. Mały Łążek w Lubaczowie”
01-10-2019

RIR.III.271.5.2019                                                                                           

Lubaczów, dnia 01.10.2019 r

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: RIR.III.271.5.2019

Nazwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych Nr 104954R ul. Parkowej, Nr 104956R ul. Monte Cassino, Nr 104954R ul. Mały Łążek w Lubaczowie”

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zmianami) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia Wykonawcę:

Zakład Instalacyjny Wod-Kan

CO i Gaz  Jan Szyk

ul. Witosa 3

37-600 Lubaczów

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.

Powyższa oferta, złożona została na kwotę: 677 700,00 zł i otrzymała łączną najwyższą liczbę punktów przyznaną w oparciu o kryteria oceny ofert: cena 60 %, okres gwarancji 40 %.

Podstawą  prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postepowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Pkt. w kryt. cena

Pkt. w kryt. okres gwarancji

Łączna punktacja

Okres gwarancji

1

F.H.U. UNI-DEKOR

Tomasz Bąski

ul. Kwiatowa 9

37-600 Lubaczów

686 401,50 zł

59,24 pkt

40 pkt

 

99,24 pkt

 

5 lat

2

Zakład Instalacyjny Wod-Kan

CO i Gaz   Jan Szyk

ul. Witosa 3

37-600 Lubaczów

677 700,00 zł

60 pkt

40 pkt

100 pkt

5 lat

2.     Zamawiający informuje na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2, że w prowadzonym postepowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców, oraz na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 nie odrzucono żadnej z ofert.

3.     Zamawiający informuje, że termin określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2, po którego upływie umowa   w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób –  w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego Wykonawcy przysługuje odwołanie – art. 180 ust. 2 ustawy.

/-/

Burmistrz Miasta Lubaczowa

     Krzysztof Szpyt

 

 

wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-10-01
Ostatnia modyfikacja: , 2019-10-01


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra