Lubaczów
Czwartek, 2 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
01-10-2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nazwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Lubaczowa”
01-10-2019

RIR.III.271.6.2019                                                                                           

Lubaczów, dnia 01.10.2019 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: RIR.III.271.6.2019

Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Lubaczowa”

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zmianami) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia Wykonawcę:

 

Część I

Konsorcjum firm:

Lider: PBI Infrastruktura S.A.

ul. Kolejowa 10E

23-200 Kraśnik

Partner: PBI WMB Sp. z o.o.

ul. Błonie 8

27-600 Sandomierz

 

Część II

F.H.U. UNI-DEKOR

Tomasz Bąski

ul. Kwiatowa 9

37-600 Lubaczów

 

Część III

Konsorcjum firm:

Lider: PBI Infrastruktura S.A.

ul. Kolejowa 10E

23-200 Kraśnik

Partner: PBI WMB Sp. z o.o.

ul. Błonie 8

27-600 Sandomierz

 

Uzasadnienie wyboru: Oferty spełniają wszystkie wymogi formalne zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ i nie podlegają odrzuceniu.

 

Powyższe oferty, złożone zostały na kwoty:

- część I: 941 637,02 zł i otrzymała łączną najwyższą liczbę punktów: 100 pkt;

- część II: 3 213 409,17 zł i otrzymały łączną najwyższą liczbę punktów: 100 pkt;

- część III:  172 264,61 zł i otrzymały łączną najwyższą liczbę punktów: 100 pkt

Podstawą  prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Cześć I:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Pkt. w kryt. cena

Pkt. w kryt. okres gwarancji

Łączna punktacja

Okres gwarancji

1

F.H.U. UNI-DEKOR

Tomasz Bąski

ul. Kwiatowa 9

37-600 Lubaczów

1 088 572,78 zł

51,90 pkt

40 pkt

 

91,90 pkt

 

5 lat

2

Strabag Sp.z o o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

1 033 872,21 zł

54,65 pkt

40 pkt

94,65 pkt

5 lat

 

3

 

 

 

Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o.,

Hawłowice 121

37-560 Pruchnik

1 189 367,75 zł

47,50 pkt

40 pkt

87,50 pkt

5 lat

5

Konsorcjum firm:

Lider: PBI Infrastruktura S.A.

ul. Kolejowa 10E

23-200 Kraśnik

Partner: PBI WMB Sp. z o.o.

ul. Błonie 8

27-600 Sandomierz

941 637,02 zł

60 pkt

40 pkt

 

100 pkt

 

5 lat

 

Część II:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Pkt. w kryt. cena

Pkt. w kryt. okres gwarancji

Łączna punktacja

Okres gwarancji

1

F.H.U. UNI-DEKOR

Tomasz Bąski

ul. Kwiatowa 9

37-600 Lubaczów

3 213 409,17 zł

60 pkt

40 pkt

 

100 pkt

 

5 lat

2

Strabag Sp.z o o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

3 659 480,10 zł

52,69 pkt

40 pkt

92,69 pkt

5 lat

5

Konsorcjum firm:

Lider: PBI Infrastruktura S.A.

ul. Kolejowa 10E

23-200 Kraśnik

Partner: PBI WMB Sp. z o.o.

ul. Błonie 8

27-600 Sandomierz

3 961 951,63 zł

48,66 pkt

40 pkt

 

88,66 pkt

 

5 lat

 

Część III:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Pkt. w kryt. cena

Pkt. w kryt. okres gwarancji

Łączna punktacja

Okres gwarancji

2

Strabag Sp.z o o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

115 329,14 zł

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt. 1 ust. 2)

5 lat

3

Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o.,

Hawłowice 121

37-560 Pruchnik

223 331,11 zł

46,28 pkt

40 pkt

86,28 pkt

5 lat

 

4

 

 

 

Przedsiębiorstwo

Robót Drogowo – Mostowych sp. z o.o.

ul. Lwowska 54

22-600 Tomaszów Lubelski

116 690,72 zł

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt. 1 ust. 2)

5 lat

5

Konsorcjum firm:

Lider: PBI Infrastruktura S.A.

ul. Kolejowa 10E

23-200 Kraśnik

Partner: PBI WMB Sp. z o.o.

ul. Błonie 8

27-600 Sandomierz

172 264,61 zł

60 pkt

40 pkt

 

100 pkt

 

5 lat

 

2.     Zamawiający informuje na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2) PZP, że w prowadzonym postepowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców,

3.     Zamawiający informuje na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3) PZP, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono  Wykonawców tj.:

1)       Strabag Sp.z o o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

2)       Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych sp. z o.o., ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) PZP: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 uprawnienia zamawiającego w toku badania i oceny ofert ust. 2 pkt 3”

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w toku badania ofert powziął wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ na warunkach finansowych w złożonej przez wykonawcę ofercie. Rodzi to podejrzenie, że albo oferta nie dotyczy całego przedmiotu zamówienia określonego w części III, lub też zaoferowana cena, jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Wykonawcy zostali wezwani w dniu 23.09.2019 r., w trybie art. 26 ust.3 oraz art. 87 ust. 1, a także art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) do wyjaśnienia treści oferty złożonej w prowadzonym postępowaniu dla części III przedmiotu zamówienia, tj. czy oferta złożona na kwotę brutto: 115 329,14 zł (oferta firmy Strabag sp. z o.o.) oraz  116 690,72 zł (oferta Firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych sp. z o.o.) obejmuje w całości przedmiot zamówienia dla części III? Zamawiający w SIWZ w rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia, w punkcie: 3.3. Część III: Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 104902R ul. Ogrodowej  i drogi wewnętrznej dz. nr ewid. gruntów 378 (przy ogródkach działkowych). (termin wykonania do dnia 29 listopada 2019 roku), określił:

  A. Zamówienie podstawowe:

      a) Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 104902R ul. Ogrodowej;

      b) Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi wewnętrznej dz. nr ewid. gruntów 378.

                Ponadto w załączniku nr 9 do SIWZ dla części III przedmiotu zamówienia załączył przedmiar robót/kosztorys ofertowy dla zakresu:

      a) Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 104902R ul. Ogrodowej;

      b) Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi wewnętrznej dz. nr ewid. gruntów 378.

W  dniu 24.09.2019 r.  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych sp. z o.o. przedłożyło wyjaśnienie, z którego wynika, że „w trakcie przygotowywania ofert omyłkowo skalkulowano tylko zadanie - Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 104902R ul. Ogrodowej, pomijając zadanie: Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi wewnętrznej dz. nr ewid. gruntów 378.

W dniu 26.09.2019 r. Strabag Sp. z o.o. przedłożył wyjaśnienie, „iż ze względu na zamieszczony przedmiar robót przez Zamawiającego w dwóch zakładkach w Excelu, Wykonawca nie zauważył zakresu robót na Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi wewnętrznej dz. nr ewid. gruntów 378 i nie został on przez niego wyceniony. Wykonawca informuje, że wykonanie umowy za cenę wskazaną w ofercie jest nie możliwe ze względu na nie doliczenie części zakresu. Zaoferowana cena ma charakter rażąco niskiej, uniemożliwiającą realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją”.

4.     Zamawiający informuje, że termin określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego Wykonawcy przysługuje odwołanie – art. 180 ust. 2 ustawy.

/-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt

wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-10-01
Ostatnia modyfikacja: , 2019-10-01


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra