Lubaczów
Czwartek, 2 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
08-10-2019
Informacja z sesji otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 533 530,84 zł w tym 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i 2 533 530,84 zł z przeznacze
08-10-2019

 

RIR.III.271.4.2019                                                                                             

Lubaczów, dnia 08.10.2019 r.

 

 

INFORMACJA

Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: RIR.III.271.4.2019

Nazwa zadania: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 533 530,84 zł w tym 2 000 000,00z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i 2 533 530,84 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 388 834,33 zł.

 

Gmina Miejska Lubaczów informuje, że w dniu 08.10.2019 r. o godzinie 12:15 odbyło się otwarcie ofert.  Złożono następujące oferty:

Nr oferty

Data wpływu

Godz. wpływu

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Całkowita cena

udzielenia kredytu

Marża Banku

Prowizja banku

 

1

 

04.10.2019 r.

 

15:35

 

PKO Bank Polski Spółka Akcyjna

Południowo-Wschodni Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie

Regionalne Centrum Korporacyjne       w Rzeszowie

ul. Rejtana 53B

35-326 Rzeszów

 

1 392 040,10 zł

1,45 %

1,00 %

2

08.10.2019 r.

08:48

Bank Gospodarstwa Krajowego

z siedzibą w Warszawie

Region Podkarpacki

ul. Szpitala 1

35-065 Rzeszów

 

 

 

1 276 841,25 zł

 

 

 

1,19 %

 

 

 

0,9 %

 

 

 

3

08.10.2019 r.

11:12

Bank Spółdzielczy w Łańcucie

ul. Mickiewicza 4

37-100 Łańcut

1 061 759,51 zł

0,78 %

0,00 %

 

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

 

 

/-/

Burmistrz Miasta Lubaczowa

Krzysztof Szpyt

wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-10-08
Ostatnia modyfikacja: , 2019-10-08


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra