Lubaczów
Czwartek, 2 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
31-10-2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot. przetargu nieograniczonego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują
31-10-2019

    RIR.III.271.7.2019                                                   
 Lubaczów, dnia 31.10.2019 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)


 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z dnia  27.09.2019 r.) Gmina Miejska Lubaczów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Miejska Lubaczów
(siedziba: Urząd Miejski w Lubaczowie)
ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów
www.lubaczow.pl
poczta@um.lubaczow.pl
zamowienia@um.lubaczow.pl
godz. urzędowania: 7.30 - 15.30
tel.: 16 632 80 10, fax: 16 632 11 91

Skrzynka podawcza ePUAP:        /nu5a8dv89f/SkrytkaESP

2) Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.lubaczow.pl


4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Odbiorem i zagospodarowaniem zostaną objęte:
1) Bezpośrednio z terenu nieruchomości
- zmieszane niesegregowanie odpady komunalne,
- selektywnie zbierane odpady komunalne następujących rodzajów: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, bioodpady, w tym odpady zielone,
- inne odpady komunalne zbierane w sposób selektywny tj.: zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
2) Zebrane w pojemnikach usytuowanych na terenie miasta Lubaczowa następujące rodzaje odpadów: papier i tektura, szkło oraz metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
3) Zebrane w pojemnikach usytuowanych w wybranych aptekach leki po terminie ważności oraz niewykorzystane leki (nie dotyczy lekarstw z działalności),
4) Zebrane w pojemnikach usytuowanych w szkołach i obiektach publicznych zużyte baterie i akumulatory, inne niż przemysłowe i samochodowe,
5) Zebrane w Punkcie Selektywnego Zbierania Opadów Komunalnych:
- przeterminowane leki,
- chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- odpady z papieru,
- odpady ze szkła,
- odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe,
- zużyte opony,
- odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone,
- odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe.
6) Odpady z koszy ulicznych
7) Odpady z koszy na odchody zwierzęce typu „Saba”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę z uwzględnieniem załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2017 r. poz. 222 z późn. zm.), wydanej na podstawie art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).
Stosownie do art. 6d ust. 4 pkt 5) ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do których będziemy przekazywać odebrane odpady z terenu miasta Lubaczowa.

2. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
90513100-7 - usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511000-2 - usługi wywozu odpadów
90512000-9 - usługi transportu odpadów
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
5. Wymagania określone w art. 29 ust. 3a Pzp
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób do wykonywania następujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: pracowników zaangażowanych bezpośrednio przy odbiorze i zagospodarowaniu odpadów tj.: pracowników zajmujących się odbiorem odpadów, kierowców samochodów odbierających odpady, innych osób wykonujących wszelkie czynności związane  z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów w okresie realizacji umowy.
Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, uprawnienia zamawiającego  w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę powyższych wymagań z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.
6. Zamawiający  przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp do wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

5) Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
6) Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia - od  01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.

7) Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

1. O udzielenie zamówienia mogą  się ubiegać wykonawcy, którzy:
   
    1)  nie podlegają wykluczeniu,
    2)  spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt. 7.2 niniejszego Ogłoszenia tj:
      a/ posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
          ile wynika to z odrębnych przepisów,
      b/ sytuację ekonomiczną lub finansową,
      c/ zdolność techniczną lub zawodową

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)    Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności, tj.:
- Wpis do rejestru BDO (bazy danych o odpadach - dawne zezwolenia na transport odpadów)
- wpis do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dot. zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

2)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - Spełnienie warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - formularz JEDZ
- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz odpowiedzialności cywilnej za szkody środowiskowe przez cały okres realizacji umowy na kwotę łączną w wysokości min. 500 000 zł. 

3)    Zdolności technicznej lub zawodowej:

Zdolności technicznej - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca, wykaże się posiadaniem  narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń  technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
a) Dysponowanie bazą magazynowo - transportową spełniającą wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122)
b) Dysponowanie pojazdami w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy, przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie się odpadów, w tym:
- co najmniej 3 pojazdów specjalistycznych przystosowanych do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych,
- co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
- co najmniej 2 pojazdy do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej, z czego:
      A) co najmniej 1 pojazd wyposażony w urządzenia typu HDS,
      B) co najmniej 1 pojazd typu „hakowiec”
c) Dysponowanie odpowiednim miejscem, zlokalizowanym na terenie miasta Lubaczowa, gdzie Wykonawca będzie od dnia 01 stycznia 2020 r.  prowadzić Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Zdolności zawodowej - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca, wykaże się:
a)     wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odbioru odpadów  komunalnych o łącznej masie co najmniej 2 000 Mg lub od co najmniej 12 000 mieszkańców, przez okres 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług łącznie w jednym zamówieniu lub oddzielnie w maksymalnie dwóch odrębnych zamówieniach.
b)    wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odbioru odpadów opakowaniowych (papier, szkło, tworzywa sztuczne) o łącznej masie co najmniej 400 Mg z terenu jednej gminy o wielkości do 12 000 mieszkańców, przez okres 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług łącznie w jednym zamówieniu lub oddzielnie w dwóch odrębnych zamówieniach.
c)    wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odbioru odpadów biodegradowalnych o łącznej masie co najmniej 10 Mg z terenu jednej gminy o wielkości do 12 000 mieszkańców, przez okres 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług łącznie w jednym zamówieniu lub oddzielnie w dwóch odrębnych zamówieniach.

3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w okolicznościach, o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy Pzp.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z warunków określonych w pkt. 1.2. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt.1.1 winien spełniać każdy z Wykonawców.
5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1)    jest niezgodna z ustawą,
2)    jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,
3)    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
4)    zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5)    została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert ,
6)    zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
7)    wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;
7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium
8)    jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Wykluczenie Wykonawców z udziału w postępowaniu:
1.    Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 „uPzp” [tzw. przesłanki wykluczenia obligatoryjne].
2.    W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp., przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
3.    Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów w  następujących przypadkach – wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 ustawy Pzp:
3.1.  W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w  postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację  jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje  zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację  majątku w trybie art. 336 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.);
3.2.  Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego    uczciwość w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego    niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie   wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych
3.3.  Który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym  stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą  z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do   rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania
3.4.  Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia  społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych  środków dowodowych , chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub  składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł  wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

4.    Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Ocena czy Wykonawca nie podlega Wykluczeniu z przesłanek wskazanych w pkt. 6 zostanie dokonana na podstawie oświadczeń zawartych w JEDZ oraz przedstawionych oświadczeń i dokumentów przez Wykonawcę.

7a) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
7.1.    Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), stanowiący wstępne potwierdzenie o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca przy pomocy elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD (eESPD), dostępnego na stronie Urzędu Zamówień Publicznych wypełnia formularz JEDZ. Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieścił  wstępnie przygotowany  formularz JEDZ w formacie xml , stanowiący  załącznik do SIWZ.
Instrukcja wypełnienia dokumentu znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych:   
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDokument-Zamowienia-instrukcja.pdf.

W celu wypełnienia JEDZ-a należy:
-    pobrać plik JEDZ-a w formacie xml, ze strony internetowej Zamawiającego
-    zaimportować pobrany plik do eESPD,
-    wypełnić zaimportowany formularz, a następnie postępować zgodnie z instrukcją podaną
w serwisie.

JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawca dołącza do oferty, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę kompresuje do jednego pliku archiwum (ZIP).
Złożenie JEDZ-a wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne ponieważ  nie stanowi jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o środkach usług droga elektroniczną.


7.1.1.    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, dokument, o którym mowa w pkt. 7.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7.1.2.    W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, składa także dokumenty dotyczące tych podmiotów, o których mowa w pkt. 7.1 oraz pkt. 7.3.3
7.1.3.    Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
7.1.4.    Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępnianie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 Pzp i art. 24 ust. 5 pkt. 1, pkt 2, pkt. 4 i pkt. 8 Pzp.
7.1.5.    Treść zobowiązania lub innego dokumentu, o którym mowa w pkt. 7.1.4 musi zawierać:
-  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
-  sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu lub podmiotów przy wykonywaniu zamówienia,
-    zakres i okres udziału innego podmiotu lub podmiotów przy wykonywaniu zamówienia,
-    informacje czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7.2.    Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie  o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

Dokumenty składane po ocenie ofert:
7.3.    Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni) aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w postępowaniu.
7.3.1.    W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca, złoży :
a)    wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych  usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wg wzoru - załącznik do SIWZ, wraz z dowodami określającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami tymi są: referencje, inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażone w walucie obcej - będą one przeliczane na PLN według średniego kursu w stosunku do danej waluty opublikowanego przez NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, zamawiający dokonana odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje wskazane informacje.

7.3.2.    W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca złoży:
a)    dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

7.3.3.    W celu potwierdzenia wykazania braku podstaw wykluczenia wykonawcy
z udziału w postępowaniu  do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca  złoży:
a)    zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
b)    zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c)    odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp;
Uwaga.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej, jeżeli Zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca winien wskazać w JEDZ dane umożliwiające zlokalizowanie stosownych dokumentów. Zamawiający samodzielnie pobierze z tej bazy danych wskazany przez Wykonawcę dokument.
d)    oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
e)    oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
f)    oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,                       o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

7.4.    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.3.3 składa poniżej wskazane dokumenty.
7.4.1.    Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt a 7.3.3 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.4.2.    Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt b-d 7.3.3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)    nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b)    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.4.3.    Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w pkt. 7.6.1 i 7.6.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wskazane w pkt. 7.6.1 i 7.6.2 dotyczące wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
7.4.4.    Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 7.3.3 lit. a), składa dokument, o którym mowa w pkt. 7.6.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wskazane w pkt. 7.6.1 dotyczące wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
7.5.    Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
7.6.    Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, wg treści określonej formularzem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.7.    Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7.8.    Oświadczenia, o których mowa powyżej dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa powyżej, inne niż wskazane wyżej oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

8.    Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.
8.1.    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 7 niniejszego Ogłoszenia. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.2.    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, to Wykonawcy ci są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika.
8.3.    Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
8.4.    Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
8.5.    Pełnomocnictwo winno być przekazane przez Wykonawcę w formie elektronicznej  oryginalnej lub kopii poświadczonej notarialnie.
W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada pełnomocnictwa w formie elektronicznej oryginalnej (tj z kwalifikowanym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), a posiada dla danej osoby pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej (tj z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), może złożyć kopię pełnomocnictwa, ale notarialnie poświadczoną elektronicznie. 

9.    Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c-10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

9.1.    Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, w tym również umowa, sporządzone będą w języku polskim.
9.1.    Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePuap oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający   i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (ID postępowania tj.: 2019/S 211-516740).
9.2.    Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: 
9.3.    Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany
w pkt 9.3 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu  Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków  komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10. Wymagania dotyczące wadium.
10.1.    Wysokość wadium.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 10 000,00 PLN, słownie: dziesięć  tysięcy złotych.

10.2.    Forma wadium.
1)    Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 Pzp.
2)    W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
a)    Wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ poręczenia, gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b)    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c)     kwotę gwarancji/poręczenia,
d)     termin ważności gwarancji/poręczenia,
e)  z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne
   zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia Zamawiającemu na pierwsze
       pisemne żądanie pełnej sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu przewidziane
       w ustawie okoliczności, okoliczności, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp,
f)    gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
g)  wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla  siedziby Zamawiającego,
h)   jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą,
10.3.    Z treści wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powinno wynikać, że zabezpiecza wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

10.4.    Miejsce i sposób wniesienia wadium.
10.4.1    Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Powiatowy Bank Spółdzielczy  w Lubaczowie, Nr 78 9101 0003 2001 0011 8444 0005   z adnotacją „Wadium w postępowaniu  nr RIR.III.271.7.2019 pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”
       
        Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

10.4.2    W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść je przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej).
Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e- gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową):
-    na adres poczty elektronicznej: zamówienia@um.lubaczow.pl w wydzielonym odrębnym pliku (np. .pdf) jako załącznik do wiadomości elektronicznej, w sposób umożliwiający Zamawiającemu dopełnienie obowiązku określonego w art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający sugeruje, aby w temacie wiadomości podać nr  RIR.III.271.7.2019 - znak postępowania, do którego wadium jest wnoszone.
lub
-        złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) wraz z ofertą w ten sam sposób co ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jednakże w wydzielonym odrębnym pliku (np: .pdf), w sposób umożliwiający Zamawiającemu dopełnienie obowiązku określonego w art. 46 ustawy Pzp.
10.4.3    Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy.
10.5.    Zwrot wadium.
10.5.1    Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w  art. 46 Pzp.
10.5.2    Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10.5.3    Zatrzymanie wadium przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 46 Pzp.

11) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena – 60%,
Termin płatności – 20%,
Częstotliwość wywozu odpadów  – 20%


12) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, język, w jakim muszą być sporządzone:
1.    Ofertę należy złożyć Zamawiającemu do dnia 09.12.2019 r.  do godziny 12:00
2.    Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku  dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców w treści Załącznika nr 20 do SIWZ oraz na miniPortalu.

13) miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2019 r. w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w  Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów,  Sala Obrad Urzędu Miejskiego pok. nr 6  w dniu 09.12.2019 r. o godz. 12.15.
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

14) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od dnia składania ofert                  

15) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

16) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

17) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

18) informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający  przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp do wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

19) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu :
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w dniu 28.10.2019 r . nr wewnętrzny ogłoszenia: 2019-150363 w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i opublikowane w dniu  31.10.2019 r.  pod numerem 2019/S 211-516740.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia:    nr  617270-N-2019 w dniu 31.10.2019 r.

Burmistrz Miasta Lubaczowa

           Krzysztof Szpyt

Dokument w formacie ZIPDokumentacja przetargowa do pobrania w wersji spakowanej zip
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-10-31
Ostatnia modyfikacja: , 2019-10-31


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra