Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
04-11-2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nazwa zadania: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 533 530,84 zł w tym 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficyt
04-11-2019

RIR.III.271.4.2019                                      
Lubaczów, dnia 31.10.2019 r.


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: RIR.III.271.4.2019   
Nazwa zadania: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 533 530,84 zł w tym 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i 2 533 530,84 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”


1.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z dnia 27.09.2019 r.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Bank Spółdzielczy w Łańcucie
ul. Mickiewicza 4
37-100 Łańcut


Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.

Powyższa oferta, złożona została na kwotę 1 061 759,51 zł i otrzymała łączną najwyższą liczbę punktów: 100.
Podstawą  prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Całkowita cena

udzielenia kredytu

Liczba punktów

1

 

PKO Bank Polski Spółka Akcyjna

Południowo-Wschodni Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie

Regionalne Centrum Korporacyjne             w Rzeszowie

ul. Rejtana 53B

35-326 Rzeszów

 

1 392 040,10 zł

76,27 pkt

2

Bank Gospodarstwa Krajowego

z siedzibą w Warszawie

Region Podkarpacki

ul. Szpitala 1

35-065 Rzeszów

 

 

 

1 276 841,25 zł

 

 

 

83,15 pkt

 3

Bank Spółdzielczy w Łańcucie

ul. Mickiewicza 4

37-100 Łańcut

1 061 759,51 zł

100 pkt2. Zamawiający informuje na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2, że w prowadzonym postepowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców, oraz na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 nie odrzucono żadnej z ofert.

3. Zamawiający informuje, że termin określony zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.


Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy  - „Środki Ochrony Prawnej”.


/-/

Burmistrz Miasta Lubaczowa

Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-11-04
Ostatnia modyfikacja: , 2019-11-04


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra