Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
08-11-2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot. przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń
08-11-2019

RIR.III.271.8.2019                                                    
Lubaczów, dnia 08.11.2019 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z dnia 27.09.2019 r.) Gmina Miejska Lubaczów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Miejska Lubaczów
(siedziba: Urząd Miejski w Lubaczowie)
ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów
www.lubaczow.pl
poczta@um.lubaczow.pl
zamowienia@um.lubaczow.pl
godz. urzędowania: 7.30 - 15.30
tel.: 16 632 80 10, fax: 16 632 11 91

Skrzynka podawcza ePUAP:        /nu5a8dv89f/SkrytkaESP

2) Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.lubaczow.pl


4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
4.2.  Opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowe dane dotyczące układów zasilania oraz prognozowanego zużycia energii czynnej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ.
Sprzedaż energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji na rzecz Gminy Miejskiej Lubaczów odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami obsługi  Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz.U. Nr 93, poz. 623).
4.3. Określenie przewidywanego poboru energii ustalone zostało na podstawie przewidywalnego rocznego zużycia, w oparciu o zużycie za okres bezpośrednio poprzedzający wszczęcie niniejszego postępowania i zużycia za okres za ubiegły rok - stanowiąc podstawę określenia przedmiotu zamówienia i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w ściśle podanych ilościach. Rozliczenie sprzedaży odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen Wykonawcy z przetargu.

Szczegółowy zakres dostawy określa opis zadania, stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ.

4.4  Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV:
09310000-5 – elektryczność
65300000-6 - przesył energii elektrycznej i podobne usługi

4.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
4.6 Zamawiający dopuszcza możliwości udzielenia zamówień powtarzających się.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień powtarzających się, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt 6 np. w przypadku powstania nowych punktów odbioru, przyrostu mocy w związku z dokonaną rozbudową lub w przypadku zmiany obowiązujących taryf.
4.7 Nieruchomość Zamawiającego położone są w Lubaczowie i przyłączone do sieci PGE Dystrybucja  SA  Oddział Zamość.

5) Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
6) Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia - od  01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

7) Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
    1) nie podlegają wykluczeniu;
              2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego
                  w  ogłoszeniu o zamówieniu.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
-  Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawcy wykażą się:
- aktualną koncesja na prowadzenie działalności w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.)
- przedłożą oświadczenie o posiadaniu zawartej umowy na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego wyznaczonym przez Prezesa URE do działania na terenie Zamawiającego lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię tej umowy.
2)    Zdolności technicznej lub zawodowej:
- warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży: nie dotyczy

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie
     zamówienia;
- warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca: nie dotyczy

3. Podstawy wykluczenia:
3.1 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 „uPzp” [tzw. przesłanki wykluczenia obligatoryjne].
3.1.1 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp., przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
3.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów w  następujących przypadkach – wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia  fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 ustawy Pzp:
3.2.1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w  postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację  jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje  zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację  majątku w trybie art. 336 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.);
3.2.2  Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego    uczciwość w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego    niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie   wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych
3.2.3.  Który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym  stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą  z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do   rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania
6.3.4.  Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia  społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych  środków dowodowych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub  składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł  wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

3.3    Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3.4    Ocena czy Wykonawca nie podlega Wykluczeniu z przesłanek wskazanych w pkt. 6 zostanie dokonana na podstawie oświadczeń zawartych w JEDZ oraz przedstawionych oświadczeń i dokumentów przez Wykonawcę.

7a) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
7.1.    Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), stanowiący wstępne potwierdzenie o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca przy pomocy elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD (eESPD), dostępnego na stronie Urzędu Zamówień Publicznych wypełnia formularz JEDZ. Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieścił  wstępnie przygotowany  formularz JEDZ w formacie xml, stanowiący  załącznik do SIWZ.
Instrukcja wypełnienia dokumentu znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych:

Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf.
W celu wypełnienia JEDZ-a należy:
-    pobrać plik JEDZ-a w formacie xml, ze strony internetowej Zamawiającego
-    zaimportować pobrany plik do eESPD,
-    wypełnić zaimportowany formularz, a następnie postępować zgodnie z instrukcją podaną
w serwisie.

JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawca dołącza do oferty, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę kompresuje do jednego pliku archiwum (ZIP).
Złożenie JEDZ-a wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne ponieważ  nie stanowi jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o środkach usług droga elektroniczną.

7.1.1.    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, dokument, o którym mowa w pkt. 7.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7.1.2.    W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, składa także dokumenty dotyczące tych podmiotów, o których mowa w pkt. 7.1 oraz pkt. 7.3
7.1.3.    Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
7.1.4.    Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępnianie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 Pzp i art. 24 ust. 5 pkt. 1, pkt 2, pkt. 4 i pkt. 8 Pzp.
7.1.5.    Treść zobowiązania lub innego dokumentu, o którym mowa w pkt. 7.1.4 musi zawierać:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu lub podmiotów przy wykonywaniu zamówienia,
- zakres i okres udziału innego podmiotu lub podmiotów przy wykonywaniu zamówienia,
- informacje czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7.2.    Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

Dokumenty składane po ocenie ofert:
7.3.    Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni) aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w postępowaniu.
7.3.1.    W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności, tj.: 
- aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną.
- Generalną Umowę Dystrybucyjną z właściwym OSD tj. PGE Dystrybucja SA Oddział Zamość  lub oświadczenie Wykonawcy, że posiada ww. umowę.
7.3.2.    W celu potwierdzenia wykazania braku podstaw wykluczenia wykonawcy
z udziału w postępowaniu  do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca  złoży:
a)    zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
b)    zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c)    odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp;
Uwaga.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej, jeżeli Zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.). W takiej sytuacji Wykonawca winien wskazać w JEDZ dane umożliwiające zlokalizowanie stosownych dokumentów. Zamawiający samodzielnie pobierze z tej bazy danych wskazany przez Wykonawcę dokument.
d)    oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; załącznik  nr 5 do SIWZ
e)    oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; załącznik  nr 5 do SIWZ
f)      oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) załącznik  nr 5 do SIWZ
   
7.4.    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.3.3 składa poniżej wskazane dokumenty.
7.4.1.    Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt a 7.3.3 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.4.2.    Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt b-d 7.3.3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)    nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b)    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.4.3.    Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w pkt. 7.4.1 i 7.4.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wskazane w pkt. 7.4.1 i 7.4.2 dotyczące wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
7.4.4.    Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 7.3.3 lit. a), składa dokument, o którym mowa w pkt. 7.6.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wskazane w pkt. 7.4.1 dotyczące wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
7.5.    Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
7.6.    Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, wg treści określonej formularzem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.7.    Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7.8.    Oświadczenia, o których mowa powyżej dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa powyżej, inne niż wskazane wyżej oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

8)    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
8.1.    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 7 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.2.    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, to Wykonawcy ci są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika.
8.3.    Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
8.4.    Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
8.5.    Pełnomocnictwo winno być przekazane przez Wykonawcę w formie elektronicznej  oryginalnej lub kopii poświadczonej notarialnie.
W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada pełnomocnictwa w formie elektronicznej oryginalnej (tj. z kwalifikowanym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), a posiada dla danej osoby pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej (tj. z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), może złożyć kopię pełnomocnictwa, ale notarialnie poświadczoną elektronicznie. 

9) Informacja na temat wadium:
1.    Wysokość wadium.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 10 000,00 PLN, słownie: dziesięć tysięcy złotych.
2.    Forma wadium.
1)    Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 Pzp.
2)    W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
a)    Wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ poręczenia, gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b)    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c)     kwotę gwarancji/poręczenia,
d)     termin ważności gwarancji/poręczenia,
e)  z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne
   zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia Zamawiającemu na pierwsze
       pisemne żądanie pełnej sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu przewidziane
       w ustawie okoliczności, okoliczności, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp,
f)    gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
g)  wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego,
h)   jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą,
3.    Z treści wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powinno wynikać, że zabezpiecza wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
4.    Miejsce i sposób wniesienia wadium.
4.1 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Powiatowy Bank Spółdzielczy  w Lubaczowie, Nr 78 9101 0003 2001 0011 8444 0005   z adnotacją „Wadium w postępowaniu  nr RIR.III.271.8.2019 pn.: Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania oświetlenia ulicznego na terenie  Gminy Miejskiej Lubaczów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”       
Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
4.2 W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść je przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej).
Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e- gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową):
-    na adres poczty elektronicznej: zamówienia@um.lubaczow.pl  w wydzielonym odrębnym pliku (np. .pdf) jako załącznik do wiadomości elektronicznej, w sposób umożliwiający Zamawiającemu dopełnienie obowiązku określonego w art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający sugeruje, aby w temacie wiadomości podać nr  RIR.III.271.8.2019 - znak postępowania, do którego wadium jest wnoszone.
lub
-        złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) wraz z ofertą w ten sam sposób co ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jednakże w wydzielonym odrębnym pliku (np: .pdf), w sposób umożliwiający Zamawiającemu dopełnienie obowiązku określonego w art. 46 ustawy Pzp.10
               4.3 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy.
5.    Zwrot wadium.
5.1 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w  art. 46 Pzp. 
5.2 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
5.3 Zatrzymanie wadium przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 46 Pzp.

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena  - 90 %
Termin płatność – 10%


11) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, język, w jakim muszą być sporządzone:
11.1    Ofertę należy złożyć Zamawiającemu do dnia 16.12.2019 r.  do godziny 12:00
      Skrzynka podawcza ePUAP:    /nu5a8dv89f/SkrytkaESP
11.2    Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku  dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców w treści Załącznika nr 20 do SIWZ oraz na miniPortalu.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

12) miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  16.12.2019 r.  w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski  w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów,  Sala Obrad Urzędu Miejskiego pok. nr 6  w dniu 16.12.2019 r. o godz. 12.15.
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

13) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od dnia składania ofert.               

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

17) informacja o przewidywanych zamówieniach , o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień powtarzających się, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt 6 np. w przypadku powstania nowych punktów odbioru, przyrostu mocy w związku z dokonaną rozbudową lub w przypadku zmiany obowiązujących taryf.

18) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane w dniu 05.11.2019 r. do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i opublikowane w dniu 08.11.2019 r.  nr 2019/S 216-529569
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 620332 –N- 2019 z dnia 08.11.2019 r.


/-/

Burmistrz Miasta Lubaczowa

    Krzysztof Szpyt


Dokument w formacie ZIPDokumentacja przetargowa do pobrania w wersji spakowanej zip
Dokument w formacie ZIPZałącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia 2020 uzupełnienie o zużycie dla trzeciej strefy
Dokument w formacie ZIPInformacja z sesji otwarcia ofert
Dokument w formacie ZIPZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dokument w formacie ZIPOgłoszenia o udzieleniu zamówienia
wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-11-08
Ostatnia modyfikacja: , 2020-02-13


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra